Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Krby
Studené svařování pro topné trubky: univerzální nástroj pro řešení drobných problémů
2 Čerpadla
Ruční ventily chladiče
3 Radiátory
Jak nainstalovat elektrické podlahové vytápění si to sami.
4 Čerpadla
Hlavní modely cihelných pecí pro dům na dřevě, jejich vlastnosti a způsoby výroby
Hlavní / Radiátory

Změna topného systému v bytě MKD


Otázka:

Rezident bytového domu instalovaný na společných uzavíratelných ventilech s teplou vodou - kohoutek.

Tyto akce narušují dodávky vody pro byty umístěné na výše uvedených podlažích a také ovlivňují kvalitu poskytované služby.

Jaké legislativní akty a dokumenty upravují otázku zákazu obyvatel bytů v bytových domech instalovat uzavírací ventily, propojky a ventily na topných potrubích a radiátorech topných systémů?

Odpověď:

Práce v MKD instalace na obschedomovyh stoupačky a radiátory topných systémů, ventily, propojky, ventil odkazuje na reorganizaci bytu.

Zpracování bytů by mělo být prováděno v souladu s pravidly kodexu bydlení Ruské federace.

Topný systém je jediný inženýrský systém, jehož výkon závisí na všech topných zařízeních včetně zařízení instalovaných v bytech.

Topení je společné vlastnictví MKD. Celý vytápěcí systém domu je určen pro určitou vytápěnou plochu, která je součástí projektu, množství tepelného nosiče dodaného do domu a tím i teplota v každém bytě závisí na tom.

Provedení změn v systému vytápění vyžaduje schválení a úpravu projektu, stejně jako souhlas všech majitelů MKD.

Bez schválených a dohodnutých projektů na reorganizaci v bytě majitel nemůže vykonávat práci, jinak máte nárok na soud. Soudní praxe v těchto otázkách je připojena v samostatném spisu.

Majitel, který dovolil neoprávněnou reorganizaci obydlí, které mu náleží, může být orgánem Státního inspektorátu bydlení postoupen ke správní odpovědnosti.

V souladu s odstavcem 3 h. 1 Článek. 36 Kodexu bydlení Ruské federace (dále jen "Kodex bydlení Ruské federace"), vlastníci prostor v bytové jednotce vlastní společné společné vlastnictví společný majetek v bytovém domě včetně mechanického, elektrického, sanitárního a jiného vybavení umístěného v tomto domě mimo nebo uvnitř prostory a slouží více než jednomu zařízení.

Podle čl. st. 246, 247 občanského zákoníku Ruské federace, držení, užívání a likvidace společného majetku se provádí na základě souhlasu všech jeho účastníků.

Pokud jde o společný majetek bytového domu, taková dohoda se provádí přijetím rozhodnutí valné hromady vlastníků prostor v domě (článek 44 občanského zákoníku Ruské federace).

Na základě článku 6 "Pravidel pro údržbu společného majetku v bytovém domě" (vyhláška vlády Ruské federace ze dne 13. srpna 2006 N 491) se používá společný systém vytápění domu, který se skládá ze stoupaček, topných těles, regulačních a uzavíracích ventilů, (obecná budova) zařízení pro měření tepla a další zařízení umístěná v těchto sítích.

Změnou vnitřního a vnitřního vytápění a zajištěním dodávky komunálních zdrojů z inženýrských sítí do vnitropodnikového zařízení majitel změnil parametry a charakteristiky vnitropodnikových inženýrských systémů a tím ovlivnil údržbu dalších prostor bytové budovy a dodávek tepla bytům.

Případy správních deliktů podle čl. 7.21 Kodexu správních přestupků Ruské federace považuje orgán vykonávající státní kontrolu nad užíváním a bezpečností bytového fondu v souladu s odstavcem 1 čl. 23.55 Správní řád.

Takovým orgánem je Státní bytový inspektorát na základě ustanovení 1 nařízení o státní kontrole bytové výstavby. Vyhláška vlády Ruské federace ze dne 11.06.2013 č. 493 "O státním dozoru nad bytovou politikou".

Podle čl. 23.55 správní řád, aby se zvážily případy správních přestupků, které jsou stanoveny. 7.21 Kodexu o správních přestupcích Ruské federace mají nárok orgány vykonávající státní kontrolu nad užíváním a zachováním bytového fondu.

Vlastník, který umožnil neoprávněnou reorganizaci obytných budov, které mu náleží, tak může být orgánem Státního inspektorátu bydlení přenesen na správní odpovědnost.

V souladu s čl. 25, 26 LCD RF, instalace, výměna nebo přenos inženýrských sítí, sanitárního, elektrického nebo jiného zařízení, které vyžadují změny v technickém cestovním pasu bytu, patří k přeměně bytu, který by měl být prováděn v souladu s požadavky zákona v koordinaci s místní správou na základě jeho rozhodnutí.

K provedení reorganizace bytu je vlastník těchto prostor povinen předložit subjektu, který provádí koordinaci

- žádost o reorganizaci a / nebo přestavbu ve formě schválené federálním výkonným orgánem schváleným vládou Ruské federace;

- doklady o vlastnictví k reorganizovanému a (nebo) změněnému bydlení (originály nebo notářské kopie);

- projekt reorganizace a / nebo rekonstrukce reorganizovaných a / nebo rekonstruovaných obytných prostor připravovaných a provedených v souladu se zavedeným postupem;

- technický pas přestavěných a / nebo přeplánovaných obytných prostor;

- písemný souhlas všech členů rodiny zaměstnavatele (včetně těch dočasně se nevyskytujících členů rodiny zaměstnavatele) zabírajících reorganizované a / nebo přeplánované obydlí.

Jaké jsou re-vybavení bytu

Byt, stejně jako ostatní osobní majetek, má majitel právo podle vlastního uvážení provádět různé manipulace.

Důležité je pouze zapamatovat si, že je třeba dodržovat základní zákony týkající se užívání obytných nemovitostí tímto způsobem.

Je možné provést proces opravy, přestavby a přestavby. Zvláštní pozornost by měla být věnována konverzi.

Nezaměňujte tento termín s přestavbou. Existují určité požadavky na postup přeměny.

V některých případech budete potřebovat zvláštní povolení k implementaci konverzní procedury.

Základní informace

V současné době se může provádět různé práce uvnitř bytu podle vlastního uvážení.

Existuje však určitý seznam manipulací, které lze provést pouze po dohodě s orgány dohledu.

Seznam těchto položek se může výrazně lišit. Vše závisí na typu těchto prostorů, stejně jako povaze inženýrské komunikace, s níž se bude pracovat.

Měli byste si být vědomi skutečnosti, že zavedení postupu přeměny v případě neexistence příslušného povolení, koordinace, je-li to nutné, může mít za následek pokutu.

Navíc se v některých případech koná soudní řízení. Kromě zaplacení pokuty mohou být vlastníci vynuceni prostřednictvím soudu, aby vykonávali práci na obnově veřejných služeb, s nimiž byla prováděna práce.

Před zahájením konverzního řízení je třeba zvážit následující otázky:

 • nezbytné podmínky;
 • jaký je účel;
 • současných předpisů.

Požadované podmínky

Dnes jsou v právních předpisech identifikovány a řešeny všechny otázky týkající se opravy, různé jiné postupy.

Ale předtím, než začnete zvažovat právní předpisy, měli byste pečlivě studovat podmínky. Předběžné zvážení právních předpisů zabrání uložení pokuty, vedení soudního řízení.

Seznam povinných konceptů za protiplnění zahrnuje:

Především by výše uvedené výrazy neměly být zaměňovány.

Například renovace bytu může zahrnovat:

 • přenos jakékoli inženýrské komunikace:
 1. Topná zařízení.
 2. Instalatérské zařízení.
 3. Plynové spotřebiče.
 • instalace elektrického sporáku místo plynu nebo jiného;
 • výměna, pokládání nových komunikací (elektřina, plyn, zásobování vodou, kanalizace atd.);
 • instalace sprch, nových van nebo jiných;
 • jiné podobné manipulace.

A pokud dochází ke změně komunikace, zařízení s podobnými zařízeními nebo s lepšími parametry, nejsou vyžadována žádná zvláštní oprávnění.

V některých případech je to ale nutné. Je třeba se seznámit s hlavními nuancemi spojenými s prováděním tohoto postupu. Při absenci zkušeností je nejlepší konzultovat kvalifikovaného odborníka.

Jaký je účel

Proces konverze lze provést za účelem realizace různých úkolů. Obvykle je cílem:

 • nahrazení neúspěšných nástrojů, zastaralé;
 • instalace nového zařízení s nejlepšími parametry;
 • instalace elektrického sporáku nebo jiného zařízení (plyn, klempířství) se provádí - je to nutné
 • práce na modernizaci komunikací;
 • provádění postupu pro zlepšení životních podmínek;
 • jinak.

Současně by se proces přeměny neměl zaměňovat s rekonstrukcí. Mezi těmito pojmy existuje mnoho rozdílů.

Mělo by se pamatovat na to, že pokud je přestavba, rekonstrukce prováděna v určitém typu nemovitosti - pak je vyžadováno povolení od ministerstva kultury.

Například pokud jsou práce realizovány v budově, která je považována za místo kulturního dědictví.

Aktuální předpisy

Hlavním regulačním dokumentem, na který se zaměříte při provádění prací jiné povahy, je Kodex bydlení Ruské federace.

Hlavním úkolem, na kterém se zaměřit na prvním místě, je hlavní část číslo 4 LCD RF. Obsahuje následující:

Rekonstrukce topení bytového domu

Modernizace vytápěcího systému doma: podstata událostí

Náklady na tarify pro teplo a teplá voda jsou pro většinu našich krajanů "velmi těžké". A není jen touha po veřejných službách získat co nejvíce zisku. Důvody tohoto jevu jsou triviální: nárůst cen uhlovodíků a bytového fondu, z nichž většina byla postavena v polovině minulého století, kdy při výstavbě nebyla věnována zvláštní pozornost energetické účinnosti. Tato publikace bude zvažovat opatření pro modernizaci systémů vytápění obytných budov, které byly již mnohokrát používány v řadě evropských zemí.

Co znamená tepelná modernizace budovy?

Odborníci definují tuto koncepci jako soubor opatření, která přinesou bytový dům v souladu s moderními normami energetické účinnosti. To zahrnuje opatření související se snížením tepelných ztrát z budov prostřednictvím zdí, stropů, střech, sklepů atd. Velké tepelné ztráty jsou způsobeny nízkým tepelným výkonem a špatnou vzduchotěsností starých oken a dveří. Kromě toho termomodernizace ovlivňuje přestavbu inženýrských systémů (ventilace, vytápění, zásobování teplou vodou), přechodu na kombinované (geotermální solární) zdroje tepla.

Je to důležité! Ohřátí vnějších plotů, aniž by došlo k přestavbě topení a větrání doma, není efektivní a neposkytuje pozitivní výsledek (což se často stává), ale častěji vede ke zvýšení nákladů na energii ze strany spotřebitelů.

Bude zvážen soubor opatření zaměřených na snížení spotřeby tepla a zlepšení energetické účinnosti budov.

Ohřev uzavíracích konstrukcí

Tato událost může být rozdělena do několika důležitých typů práce.

Izolace vnějších stěn zvenku domu.

Tepelná izolace obvodových konstrukcí je aplikací na stěny další vrstvy materiálu s nízkým součinitelem tepelné vodivosti. Tato opatření umožňují odstranit "chladné mosty", zvýšit izolační vlastnosti stěn, účinně řešit problém "poréznosti materiálu." Lze použít následující izolační technologie stěn: bezproblémový izolační systém; vytvoření ohřívací stěny; uspořádání větrané fasády.

Ohřev střechy, překrytí podkroví.

Pokud není půda domu vytápěna, pracujeme na izolaci podlahy v podkroví s ochranou izolační vrstvy před mechanickým poškozením.

 • Tepelná izolace podlah nad suterénem.
 • Tento typ práce se provádí ze suterénu lepením izolačních desek na podlahu.

  Tip! Není-li možné provádět opatření pro tepelnou izolaci vnějších zdí (architektonický památník, komplexní reliéf fasády atd.), Je nutné zahřát vnější stěny zevnitř budovy položením polystyrenových pěnových desek pod omítku nebo sádrokarton.

  Snížení tepelných ztrát prostřednictvím oken

  Podle odborníků, až 30% tepla z vytápěných místností "opouští" okny. Radikální řešení tohoto problému je nahrazení starých dřevěných oken energeticky účinnými. Stačí snížit jejich velikost, zejména pokud se jedná o okna na schodištích. Ve většině rozložení bytových domů je nad okenními otvory pro osvětlení schodů, což je příčinou velkých tepelných ztrát.

  Modernizace ventilačního systému

  Jak víte, nejčastějším způsobem, jak organizovat cirkulaci vzduchu v prostorách bytových domů, je přirozená ventilace. Vzduch je odváděn přes výfukové kanály umístěné v kuchyních a v koupelnách. Průtok čerstvého vzduchu z ulice je organizován prostřednictvím přírodních netěsností oken a dveří.

  Při výměně starých oken za energeticky úsporné a hermetické je problém tepelných ztrát řešen, ale současně se objevuje nová: prudký pokles dodávky vzduchu. Tento problém je řešen modernizací ventilačního systému, jmenovitě uspořádání větrání s řízeným prouděním vzduchu. V praxi se to řeší instalací vstupních ventilů, oken s vestavěnými hygrozavisimy ventilátory nebo instalací nuceného přívodu čerstvého vzduchu do prostor.

  Rekonstrukce topného systému

  Zvláštní pozornost věnují odborníci na vysokou spotřebu tepla, která je způsobena nízkou účinností morálně a technicky zastaralých domácích systémů vytápění, které byly původně navrženy s nadměrnou spotřebou tepla. Hlavní problémy starých systémů vytápění (CO) lze formulovat následovně:

  • Špatné nebo nesprávné hydraulické vyvážení. Tento problém je často spojen s neoprávněným zásahem obyvatel na návrh topného systému (instalace dalších sekcí na radiátory, výměna baterií, potrubí atd.).
  • Špatná tepelná izolace potrubí pro dodávku tepla nebo jeho nepřítomnost.
  • Strukturálně zastaralé tepelné a distribuční body.

  Následující práce stručně popisuje práci prováděnou v rámci modernizace topného systému bytových domů.

  Re-vybavení topných jednotek

  Modernizace těchto objektů je poměrně komplikovaný a nákladný proces. Které zahrnuje následující změny:

  1. Výměna sestavy výtahu topného systému za automatickou. V případě připojení domu k vedení teplem podle nezávislého schématu je instalován automatický individuální bod tepla; při použití závislé se použije schéma s čerpací směsí. V závislosti na použitém schématu musí být všechna zařízení závislá na počasí a v automatickém režimu stabilizovat tlak v CO regulováním průtoku chladicí kapaliny.

  Je to důležité! Výměna zastaralé výtahové jednotky s ekonomizérem neumožňuje použití termostatů pro vytápění radiátorů a vyvažovacích ventilů. Výtah jednoduše "nevytahuje" přídavný hydraulický odpor, který při používání těchto zařízení nevyhnutelně vzroste.

  1. Výměna starých tepelných výměníků za energeticky úsporné.
  2. Odstranění úniků CO a výměna uzavíracích ventilů.
  do obsahu ↑

  Vyvažování topného systému

  Naštěstí účinnost této události již není pochyb. Instalace vyvažovacích ventilů pro topný systém na reverzních stoupačích s teplotním limitem chladicí kapaliny je předpokladem kompetentní modernizace CO, zejména v domácnostech s velkým podílem autonomního vytápění plynovými kotly.

  Instalace jednotlivých ovládacích zařízení

  Instalace termostatů se snímačem teploty vzduchu na každou baterii kromě dodatečného komfortu pro obyvatele této budovy výrazně sníží spotřebu tepelné energie. Teplota vzduchu přes okenní otvory (slunce se zahřívá) se zvýšilo. Termostat snížil množství chladiva na určité topné zařízení.

  Mezi povinná opatření pro rekonstrukci vytápěcího systému, která se provádí jako součást tepelné modernizace celého domu, je možné rozlišit instalaci obecné stanice pro vytápění domu a přechod na měření tepla v bytě. Tato opatření většinou stimulují obyvatele k záchraně.

  Tepelná modernizace bytového domu je nákladná. K dosažení výrazných úspor konečného spotřebitele (což znamená návrat peněz a zisk investorů z energetických služeb) je nutné provést komplexní opatření ke snížení množství spotřebované tepelné energie nebo tepelné modernizace.

  Rekonstrukce topného systému - právní poradenství

  Díky nn. "C" s. 35 Pravidel poskytování služeb pro majitele a uživatele prostorů v bytových domech a bytových domech schválených vládou Ruské federace ze dne 6. 5. 2011 č. 354 nesmí spotřebitel svévolně demontovat nebo vypnout topné články podle návrhu a / nebo technické dokumentace na bytě nebo obytné budově dobrovolně zvyšovat topné plochy topných zařízení instalovaných v obytné oblasti nad parametry stanovené v projektu a / nebo technickou dokumentaci na byt nebo obytné budovy.

  Podle části 1 čl. 25 LCD RF přestavbou obytných prostor je instalace, výměna nebo přenos inženýrských sítí, sanitárních, elektrických nebo jiných zařízení, vyžadujících změny v technickém pasu obytných prostor.

  Reorganizace a / nebo rekonstrukce obytných prostor se provádí v souladu s požadavky legislativy ve spolupráci s orgánem místní správy (dále jen "orgán provádějící koordinaci") na základě přijatých rozhodnutí (část 1 článku 26 občanského zákoníku Ruské federace).

  Neoprávněná je reorganizace a / nebo přestavba obydlí, která se uskutečňuje při neexistenci rozhodnutí autorizovaného subjektu o koordinaci nebo s porušením projektu reorganizace a (nebo) rekonstrukce.

  Majitel bytu, který byl libovolně přestavěn a / nebo přeplánován, nebo nájemce takového bytu na základě společenské smlouvy, je povinen v přiměřené lhůtě a způsobem stanoveným orgánem, který provádí koordinaci, přivést takové bydlení na svůj předchozí stav (část 3, čl. 29 LCD RF).

  V tomto ohledu jsou v současné situaci možné pouze dva možné scénáře: buď vytápěcí systém ve vašem bytě musí být obnoven do původního stavu, nebo musí být odsouhlasena reorganizace provedená podle postupu stanoveného zákonem.

  Nezáleží na tom, kdy jsou příkazy vydávány jiným občanům, kteří provedli podobnou reorganizaci. Mezi těmito událostmi není žádné přímé spojení.

  Vezměte prosím na vědomí, že pokud systém přivede správcovskou společnost do svého původního stavu, náklady na tyto práce mohou být oprávněně dány k úhradě, protože jejich provedení na úkor finančních prostředků vyčleněných na údržbu společného majetku nebude zaměřeno.

  Samozřejmě, takové předpisy trestního zákoníku jsou často ignorovány s ohledem na nedostatek autority. Nezapomeňte však na část 5 článku. 29 Kodexu bydlení Ruské federace, který stanoví, že pokud se příslušné obydlí neobnoví v předepsaném termínu do svého předchozího stavu, rozhodne soudy podle soudu orgánu, který provádí koordinaci pod podmínkou, že soud nepřijme rozhodnutí o zachování prostor v nově naplánovaném a / nebo reorganizovaném státě, rozhodne:

  1) ve vztahu k vlastníkovi při prodeji takového bytu ve veřejné dražbě, s výplatou vlastníka výtěžku z prodeje takového bytu, snížené o náklady na provedení soudního rozhodnutí s povinností přivést nového majitele takového bytu na jeho původní stav;

  2) ve vztahu k nájemci takového bytu na základě smlouvy o pronájmu na základě smlouvy o sociálním pojištění při ukončení této smlouvy s povinností přivést bydliště majiteli takového bytu, který byl pronajímatelem této smlouvy, přivést toto bydlení na svůj původní stav.

  Přehled systémů vytápění bytových a kancelářských budov: příklady výpočtů, regulační dokumenty

  Vytvoření efektivního vytápění velkých budov se výrazně liší od podobných autonomních chaty. Rozdíl spočívá ve složitosti distribučních a regulačních parametrů chladicí kapaliny. Proto byste měli zodpovědně zvážit výběr topného systému pro budovy: typy, typy, výpočty, průzkumy. Všechny tyto nuance jsou zohledněny ve fázi návrhu konstrukce.

  Požadavky na vytápění bytových a kancelářských budov

  Je třeba okamžitě poznamenat, že projekt vytápění správní budovy musí být proveden příslušným úřadem. Odborníci hodnotí parametry budoucí budovy a podle požadavků regulačních dokumentů zvolí optimální schéma dodávky tepla.

  Bez ohledu na vybrané typy topných systémů pro budovy se na ně vztahují přísné požadavky. Jsou založeny na zajištění bezpečnosti dodávek tepla a účinnosti systému:

  • Sanitární a hygienické. Ty zahrnují rovnoměrné rozložení teploty ve všech oblastech domu. Pro tento účel se vypočítá teplo pro vytápění budovy;
  • Výstavba. Provoz topných zařízení by se neměl zhoršovat kvůli zvláštnostem konstrukčních prvků budovy, a to jak uvnitř budovy, tak mimo ni;
  • Montáž. Při výběru schémat technologických instalací se doporučuje zvolit jednotné jednotky, které lze v případě selhání okamžitě vyměnit za podobné;
  • Provozní. Maximální automatizace provozu zásobování teplem. To je primární úkol společně s vytápěním budovy.

  V praxi se používají osvědčené konstrukční schémata, jejichž výběr závisí na druhu vytápění. To je určující faktor pro všechny následující fáze práce na uspořádání vytápění správní nebo obytné budovy.

  Při uvedení nového domu do provozu jsou nájemci oprávněni požadovat kopie veškeré technické dokumentace včetně topného systému.

  Typy stavebních systémů vytápění

  Jak vybrat správný typ dodávek tepla z budovy? Nejprve je zohledněn typ nosiče energie. Na základě toho můžete naplánovat následující fáze návrhu.

  Existují určité typy topných systémů pro budovy, které se liší jak v principu fungování, tak v oblasti výkonu. Nejběžnější je ohřev vody, protože má jedinečné vlastnosti a může být poměrně snadno přizpůsoben jakémukoli typu budovy. Po dokončení výpočtu množství tepla pro vytápění budovy můžete zvolit následující typy přívodu tepla:

  • Autonomní voda. Je charakterizována vysokou inertností ohřevu vzduchu. Je však také nejoblíbenějším typem vytápěcího systému budov kvůli velké rozmanitosti součástí a nízkým nákladům na údržbu;
  • Centrální voda. V tomto případě je voda optimálním typem chladicí kapaliny pro její přepravu na dlouhou vzdálenost - od kotlů až po spotřebitele;
  • Vzduch V poslední době je používán jako obecný systém kontroly klimatu v domácnostech. Jedná se o jeden z nejdražších, který ovlivňuje kontrolu topného systému budovy;
  • Elektrické. Navzdory malým nákladům na počáteční nákup zařízení je elektrické vytápění nejdražší. V případě jeho instalace je nutné co nejpřesněji provést výpočet vytápění podle objemu budovy, aby se snížily plánované náklady.

  Co se doporučuje zvolit jako vytápění domu - elektrické, vodní nebo vzduchové vytápění? Především je třeba provést výpočet tepelné energie pro vytápění budovy a další typy projektových prací. Na základě získaných dat je zvolen optimální režim topení.

  U soukromého domu je nejlepším způsobem, jak dodávat teplo, instalovat plynové zařízení v kombinaci s vodním ohřevem.

  Typy výpočtu dodávky tepla pro budovy

  V první fázi je nutné provést výpočet tepelné energie pro vytápění budovy. Podstatou těchto výpočtů je určení tepelných ztrát doma, výběr výkonu zařízení a tepelného režimu vytápění.

  Chcete-li správně provést tyto výpočty, měli byste znát parametry budovy, zohledněte klimatické rysy regionu. Před příchodem specializovaných softwarových systémů byly všechny výpočty množství tepla pro vytápění budovy provedeny ručně. V tomto případě byla pravděpodobnost chyby vysoká. Nyní pomocí moderních metod výpočtu získáte následující charakteristiky pro sestavení projektu vytápění pro administrativní budovu:

  • Optimální zatížení přívodu tepla v závislosti na vnějších faktorech - venkovní teplota a požadovaný stupeň ohřevu vzduchu v každé místnosti domu;
  • Správný výběr součástí pro vytápění, minimalizace nákladů na jeho zakoupení;
  • Schopnost pokračovat v modernizaci dodávky tepla. Rekonstrukce topného systému budovy se provádí až po dohodě starých a nových schémat.

  Při provádění projektu vytápění pro administrativní nebo obytnou budovu je třeba řídit určitým výpočtovým algoritmem.

  Charakteristiky topného systému musí odpovídat platným předpisům. Jejich seznam může být přijat ve státní architektonické organizaci.

  Vypočítat ztráty tepla budovy

  Určujícím ukazatelem topného systému je optimální množství vyrobené energie. Je určena tepelnými ztrátami v budově. Tedy ve skutečnosti je provoz zásobování teplem navržen tak, aby kompenzoval tento jev a udržoval teplotu na komfortní úrovni.

  Abyste správně vypočítali teplo pro vytápění budovy, je nutné znát materiál, který se používá k vytvoření vnějších stěn. Prostřednictvím nich dochází k většině ztrát. Hlavním znakem je koeficient tepelné vodivosti stavebních materiálů - množství energie procházející stěnou 1 m².

  Technologie výpočtu tepelné energie pro vytápění budovy sestává z následujících etap:

  1. Stanovení materiálu výroby a tepelné vodivosti.
  2. Pokud znáte tloušťku stěny, je možné vypočítat odpor tepla. Toto je reciproční tepelná vodivost.
  3. Pak vybírá několik režimů vytápění. To je rozdíl mezi teplotou v přívodním a vratném potrubí.
  4. Rozdělením výsledné hodnoty odolností proti přenosu tepla získáváme tepelné ztráty na 1 m2 stěny.
  Koeficient odolnosti vůči stěnám přenosu tepla

  Pro tuto techniku ​​je třeba vědět, že stěna nespočívá pouze z cihel nebo železobetonových bloků. Při výpočtu výkonu vytápění kotle a tepelných ztrát budovy je vždy zohledněna tepelná izolace a další materiály. Celkový součinitel odporu televizoru na stěnu nesmí být menší než normalizovaný.

  Teprve pak můžeme začít výpočet výkonu topných zařízení.

  Pro všechny údaje získané pro výpočet objemového vytápění budovy se doporučuje přidat korekční faktor 1,1.

  Výpočet energetického zařízení pro vytápění budov

  Chcete-li vypočítat optimální výkon přívodu tepla, měli byste začít určit jeho typ. Nejčastěji se objevují potíže při výpočtu ohřevu vody. Aby bylo možné správně vypočítat výkon kotle pro vytápění a tepelné ztráty v domě, je zohledněna nejen jeho plocha, ale také její objem.

  Nejjednodušší možností je přijmout poměr, který pro vytápění 1 m³ místnosti vyžaduje 41 W energie. Takový výpočet množství tepla pro vytápění budovy by však nebyl zcela správný. Nezohledňuje tepelné ztráty ani klimatické rysy konkrétní oblasti. Proto je nejlepší použít techniku ​​popsanou výše.

  Pro výpočet dodávek tepla objemem budovy je důležité znát jmenovitý výkon kotle. K tomu je třeba znát následující vzorec:

  Kde W je výkon kotle, S je plocha domu, K je korekční faktor.

  Ta je referenční hodnota a závisí na regionu bydliště. Údaje o něm lze přečíst z tabulky.

  Tato technologie vám umožňuje provádět výpočet vytápění budovy s přesným teplem. Zároveň se kontroluje přívod tepla proti tepelným ztrátám v budově. Kromě toho berte v úvahu jmenování prostor. U obytných místností by měla být teplota mezi + 18 ° C a + 22 ° C. Minimální úroveň vytápění plošin a prostor pro domácnost je + 16 ° С.

  Výběr topného režimu je téměř nezávislý na těchto parametrech. Určí budoucí zatížení systému v závislosti na povětrnostních podmínkách. U bytových domů se výpočet tepelné energie pro vytápění provádí s ohledem na všechny nuance a podle regulační technologie. V autonomním zásobování teplem nejsou takové akce nutné. Je důležité, aby celková tepelná energie kompenzovala všechny tepelné ztráty v domě.

  Chcete-li snížit náklady na autonomní vytápění, doporučujeme při výpočtu objemu budovy používat nízkoteplotní režim. Ale pak by měla být zvýšena celková plocha radiátorů, aby se zvýšila tepelná účinnost.

  Údržba stavebních systémů vytápění

  Po správném výpočtu tepla z tepla budovu je nutné znát povinný seznam regulačních dokumentů pro jeho údržbu. To je nutné vědět pro včasné sledování systému a minimalizaci výskytu nouzových situací.

  Vypracování inspekční zprávy o systému vytápění budovy provádí pouze zástupci odpovědné společnosti. To zohledňuje specifický zdroj tepla, jeho typ a aktuální stav. Při prohlídce topného systému budovy by měly být vyplněny následující body dokumentu:

  1. Umístění domu, jeho přesná adresa.
  2. Odkaz na smlouvu o dodávce tepla.
  3. Počet a umístění teplovodních zařízení - radiátorů a baterií.
  4. Měření teploty v prostorách.
  5. Koeficient změny zatížení v závislosti na aktuálních povětrnostních podmínkách.

  Chcete-li zahájit průzkum topení doma, musíte podat žádost správcovské společnosti. Musí to uvést důvod - špatný provoz topení, nouzová situace nebo nesoulad současných parametrů systému s normami.

  Kontrola topného systému

  Podle současných standardů v průběhu havárie musí zástupci správcovské společnosti vyloučit své důsledky do maximálně 6 hodin. Dále je vypracován dokument o škodě způsobené majitelům bytů v důsledku nehody. Pokud je příčinou nevyhovující podmínka - trestní zákoník musí na vlastní náklady obnovit byty nebo zaplatit náhradu.

  Často při rekonstrukci topného systému budovy je nutné některé z jejích prvků nahradit modernějšími. Náklady jsou určeny skutečností - na jehož vyvážení je vykurovací systém. Renovace potrubí a dalších součástí, které nejsou v bytech, by měla být řešena správcovskou společností.

  Pokud by majitel prostor chtěl změnit staré litinové baterie na moderní, je třeba provést následující kroky:

  1. Vyplývá to ze správcovské společnosti, která uvádí plán bytu a charakteristiky budoucích topných zařízení.
  2. Po uplynutí 6 dnů je trestní zákon povinen poskytnout technické podmínky.
  3. Podle nich je vybráno zařízení.
  4. Instalace provádí majitel bytu. Na to by však měli navštěvovat zástupci trestního zákoníku.

  Pro autonomní vytápění soukromého domu není to nutné. Odpovědnost za uspořádání a udržování vytápění na správné úrovni se plně vztahuje na majitele domu. Výjimkou jsou technické projekty elektrického a plynového vytápění. Pro ně je nutné získat souhlas trestního zákoníku, stejně jako provádět výběr a instalaci zařízení podle podmínek specifikace.

  Video popisuje funkce vytápění chladiče:

  Ochrana spotřebitele

  Bohužel, čas jde, a v situaci s instalací autonomního vytápění a odmítnutí ústřední topení nic změny v bytě. V posledním článku se objevilo mnoho emocí teorie a málo praktické hodnoty, tentokrát se chci zlepšit a vyprávět o právní stránce problému. A tak se potápět.

  V souladu s čl. 14 odst. 15 federálního zákona ze dne 27. července 2010 N 190-FZ (ve znění pozdějších předpisů dne 29. prosince 2014) "o dodávce tepla" je zakázáno přecházet na vytápění obytných prostor bytových domů (dále jen MCD), jejichž seznam je určen pravidly připojení (technologické připojení) k rozvodům tepla schválenými vládou Ruské federace, jestliže existuje řádné připojení (technologické připojení) k tepelným soustavám dodávka bytových domů, s výjimkou případů uvedených topný okruh.

  Podle odstavce 44 "Pravidel pro napojení na systémy zásobování teplem" seznam jednotlivých bytových zdrojů tepelné energie, které nelze použít pro vytápění bytových domů v bytových domech, je-li k dispozici dostatečné napojení na systémy zásobování teplem, s výjimkou případů stanovených systémem dodávek tepla, zahrnuje zdroje tepelná energie, provozovaná na zemní plyn, nesplňuje tyto požadavky:

  • přítomnost uzavřené (utěsněné) spalovací komory;
  • přítomnost automatické bezpečnosti, zajištění zastavení dodávky paliva při zastaveném přívodu elektrické energie, při selhání ochranných obvodů, při pádu plamene hořáku, při poklesu tlaku chladicí kapaliny pod maximální přípustnou hodnotu, při dosažení maximální teploty chladicí kapaliny a při porušení odstranění kouře;
  • teplota chladicí kapaliny - až 95 stupňů Celsia;
  • tlak nosiče tepla - až 1 MPa.

  Pokud jste při výběru budoucího kotle splnili výše uvedené požadavky, můžeme se bezpečně přesunout do další fáze odpojení od ústředního vytápění, ale nejdříve musíme objasnit několik dalších legálně důležitých bodů, a to:

  1. zásah do systému zásobování teplem bytového domu je reorganizace bytu (rekonstrukce bytového domu);
  2. systém zásobování teplem - je součástí společného vlastnictví nájemníků bytového domu.

  Tyto závěry vycházejí z následujících bodů. Podle čl. 36 odst. 1 Kodexu bydlení Ruské federace (Kodex bydlení Ruské federace) ze dne 29.12.2004 N 188-FZ majitelé areálu v bytové budově vlastní společné společné vlastnictví společný majetek v bytovém domě, a to: střechy chránící podpěrné a nepodstatné konstrukce tento dům, mechanické, elektrické, sanitární a další vybavení, které se nacházejí v tomto domě venku nebo uvnitř a které slouží více než jedné místnosti.

  Také odstavce 2, 3 a 4 tohoto článku stanoví, že:

  • majitelé prostor v bytovém domě vlastní, užívají a v mezích stanovených tímto zákonem a občanským právem disponují společným majetkem v bytovém domě;
  • snížení velikosti společného majetku v bytovém domě je možné pouze se souhlasem všech majitelů prostor v domě jeho rekonstrukcí;
  • Rozhodnutím majitelů prostor v bytovém domě přijatých na valné hromadě takových vlastníků mohou být předměty společné věci v bytové budově převedeny na jiné osoby k použití, pokud to neporušuje práva a oprávněné zájmy občanů a právnických osob.

  Pravidla tohoto článku týkající se nakládání se společným majetkem majiteli prostor v MFB jsou zakotvena také v článku 247 občanského zákoníku Ruské federace, vlastnictví a užívání sdíleného majetku se provádí se souhlasem všech jeho účastníků a pokud nedojde k dohodě, je stanoven soudem.

  Kromě výše uvedených v souladu s článkem 26 kodexu bydlení Ruské federace "Základ pro reorganizaci a / nebo sanace obytných prostor":

  1. Reorganizace bytu se provádí v souladu s požadavky legislativy ve spolupráci s místním vládním orgánem (dále jen "orgán provádějící koordinaci") na základě jeho rozhodnutí.
  2. Pro provedení reorganizace by měl majitel objektu nebo jeho zplnomocněný zástupce předložit orgánu, který koordinuje v místě bydliště reorganizaci přímo nebo prostřednictvím multifunkčního centra: 1) žádost o reorganizaci ve schválené podobě; 2) doklady o vlastnictví reorganizovaného bytu (originály nebo ověřené kopie);

  3) projekt reorganizace reorganizovaných obytných prostor připravených a provedených v souladu se zavedeným postupem;

  4) technický pas reorganizovaného bytu; 5) písemný souhlas všech rodinných příslušníků zaměstnavatele (včetně těch dočasně se nevyskytujících členů rodiny zaměstnavatele), kteří jsou v reorganizovaném bytu;

  6) uzavření orgánu pro ochranu památek architektury, historie a kultury o přípustnosti reorganizace bytu, jestliže takový byt nebo dům, ve kterém se nachází, je památkou architektury, historie nebo kultury.

 • Orgán, který provádí dohodu, není oprávněn požadovat od žadatele, aby předložil jiné dokumenty než dokumenty, jejichž získání od žadatele je povoleno výše. Žadateli je vystaven doklad o převzetí dokladů od žadatele s uvedením jejich seznamu a datem jejich obdržení od orgánu, který provádí koordinaci, a také s uvedením seznamu dokumentů, které budou obdrženy mezioborovými žádostmi.
 • Rozhodnutí o schválení nebo odmítnutí schválení by mělo být provedeno na základě výsledků posouzení příslušné žádosti a dalších předložených dokumentů orgánem provádějícím koordinaci nejpozději do 45 dnů ode dne předložení dokumentů tomuto orgánu povinnost předložit je v souladu s tímto článkem na žadateli.
 • Nejpozději do tří pracovních dnů ode dne přijetí rozhodnutí o schválení vydá orgán, který provádí schválení, žadateli dokument o potvrzení přijetí takového rozhodnutí na adresu uvedenou v žádosti nebo prostřednictvím multifunkčního střediska. Tento dokument je základem pro reorganizaci bytu.
 • Ze seznamu poskytnutých dokumentů může technický pas reorganizovaného bytu a uzavření orgánu na ochranu památek architektury, historie a kultury požádat orgán odpovědný za vydávání povolení v rámci meziresortní spolupráce samostatně.

  Z výše uvedeného vyplývá, že první věcí, kterou je třeba začít, je získání souhlasu pro individuální vytápění bytu od všech vlastníků bytového domu (stojí za to vysvětlit sousedům, že mohou potřebovat váš souhlas v podobné situaci a nebudou jim vyhovovat). K tomu dochází pořádáním všeobecné schůze nebo hlasováním nepřítomného. Příslušné rozhodnutí je vydáno v zápisu z valné hromady.

  Zvláštní pozornost by měla být věnována také získání projektové dokumentace pro odpojení od centralizovaného vytápění (tato dokumentace musí splňovat požadavky legislativy RF, zejména požadavky na projektovou dokumentaci obsažené ve vyhlášce vlády RF č. 87 ze dne 16. února 2008 "O složení úseků projektové dokumentace a jejich údržba (s přihlédnutím k reorganizaci inženýrského systému a topení a přívodu teplé vody celého domu). Mělo by být zřejmé, že technické podmínky vydané jakoukoli řídící organizací nemohou nahradit požadovaný projekt a budou ztrátou vašich peněz.

  Po shromáždění všech výše uvedených dokumentů a kontaktování místního úřadu s příslušnou žádostí zbývá počkat na rozhodnutí. Takže pokud se rozhodnutí ukáže být pozitivní, pak nemůžete materiál bezpečně číst až do konce, protože pak je to o naší realitě, pokud jde o získání takového pozitivního závěru, je výsledek za fikcí.

  Takže v souladu s článkem 27 Kodexu bydlení Ruské federace můžete být odmítnuti pouze z následujících důvodů:

  1. neposkytnutí úplného seznamu výše uvedených dokumentů; 1.1) přijetí orgánu, který provádí koordinaci odpovědi na meziresortní žádost, o tom, že neexistuje žádný dokument a / nebo informace nezbytné pro reorganizaci bytu, pokud žadatel nepodložil odpovídající doklad z vlastního podnětu. Odmítnutí dohodnout se na reorganizaci bytu na tomto základě je přípustné, pokud subjekt, který provádí koordinaci po obdržení takové odpovědi, informoval žadatele o přijetí takové odpovědi, vyzval žadatele, aby předložil dokument a / nebo informace potřebné pro rekonstrukci bytu a neobdržel od žadatele tento doklad a / nebo informace do patnácti pracovních dnů ode dne zaslání oznámení;
  2. předložení dokumentů nesprávnému orgánu;
  3. nesrovnalosti projektu reorganizace a / nebo přestavby obytných prostorů s požadavky legislativy.

  Rozhodnutí odmítnout dohodnout se na reorganizaci bytu by mělo obsahovat důvody pro odmítnutí s povinným odkazem na výše uvedené porušení. Rozhodnutí odmítnout schválit reorganizaci je navíc vydáno nebo zasláno žadateli nejpozději tři pracovní dny ode dne přijetí takového rozhodnutí a žadatel může být odvolán u soudu.

  Nesplnění výše uvedených požadavků z důvodů odmítnutí místních orgánů z výše uvedených důvodů zpravidla představuje důvod pro kladné odvolání rozhodnutí.

  Závěrem bych chtěl poznamenat, že režim dodávky tepla specifikovaný v odstavci 44 "Pravidel pro připojení k topným systémům" je spíše mýtická věc, kterou musí schválit místní samospráva, ale jak ukazuje praxe, tyto systémy obvykle neexistují v konečné podobě. Domnívám se, že je to kvůli obrovským nákladům na provedení příslušných průzkumů projektů, které jsou nezbytné pro vypracování tohoto plánu, a tudíž i nemožnost těchto částek čerpat z místních rozpočtů (je to jen můj osobní názor). Když mluvíme upřímně a soustředíme se na soudní praxi, lze usoudit, že hlavním rozhodnutím v této věci je rozhodnutí, které přijala místní správa, a je s tím obtížné se s ní hádat, jelikož navrhovaní zákonodárci mají spoustu manipulací. Zejména požadavek zohlednit při přípravě projektu autonomního vytápění všechny možné důsledky pro systémy domácí podpory (předložené jak soudy, tak přijímacími komisemi) hovoří o neplacatelných nákladech na tyto projekty a při neexistenci jisté věrnosti v komisi k vaší výzvě k plnění tohoto požadavku v plném rozsahu To není možné, což znamená, že vždycky budete mít důvod zakrýt všechny vaše pokusy.

  A nakonec bych chtěl varovat každého, aby hrát s ohněm a dobrovolně provedl reorganizaci ve vašem bytě, nyní podle článku 29 Ruské federace LCD, můžete snadno ztratit svůj životní prostor a to není vtip, přečtěte si:

  Majitel neoprávněně přestavěného bytu nebo nájemce takového bytu na základě společenské smlouvy je povinen přinést takové bydlení k jeho původnímu stavu v přiměřené lhůtě a způsobem stanoveným orgánem, který smlouvu provádí.

  Na základě rozhodnutí soudu může být obydlí drženo v přestavěném stavu, pokud to neporušuje práva a oprávněné zájmy občanů nebo neohrozí jejich život nebo zdraví.

  Pokud se příslušné obydlí nevrátí do předcházejícího stavu ve stanovené lhůtě postupem stanoveným subjektem, který provádí koordinaci, rozhodne se soud v návaznosti na návrh tohoto orgánu, pokud soud nerozhodne jinak:

  • ve vztahu k vlastníkovi při prodeji takového bytu ve veřejné dražbě, s výplatou vlastníka výtěžku z prodeje takového bytu, sníženou o náklady na provedení soudního rozhodnutí s povinností nového vlastníka takového bytu vrátit ho zpět do původního stavu;
  • ve vztahu k nájemci takového bytu na základě smlouvy o sociálním pronájmu o ukončení této smlouvy s povinností majitele takového bytu být pronajímatelem podle smlouvy, povinnost přivést toto bydliště na jeho původní stav.

  Neoprávněná změna inženýrského systému centralizovaného vytápění obytných prostor v bytovém domě má vážné důsledky

  Zaměstnanci správy městského osídlení Mamského se musí stále více potýkat s neoprávněnou reorganizací systému vytápění v bytech majitelů prostor i nájemníků obytných prostor. Chtěla bych tyto otázky objasnit obyvatelům naší vesnice. Za prvé, při rozhodování o jakýchkoli změnách (zvýšení nebo snížení průměru potrubí, demontáž topných těles) musí žadatel požádat místní orgán o prohlášení o reorganizaci bytu.

  Forma takové žádosti byla schválena nařízením vlády Ruské federace ze dne 28. dubna 2005 č. 266 "O schválení žádosti o reorganizaci a / nebo přestavbu obytných prostor a formu dokumentu potvrzujícího rozhodnutí o dohodě o reorganizaci a / nebo přestavbě obytných prostor". Současně se předkládají dokumenty uvedené v článku 26 Kodexu bydlení Ruské federace včetně připravené a dokončené projektové a technické dokumentace pro instalaci autonomního topného systému (autonomní zdroj tepla může být elektrický atd.). Tento projekt provádí organizace, která má certifikát o přijetí k výkonu tohoto typu práce, který vydávají samoregulační organizace ve stavebnictví. Jeho obsah zahrnuje následující části:

  - výpočet vlivu vypínání topných zařízení na topný systém obytné budovy jako celku;

  - výpočet spotřeby zbytkového tepla ze stoupaček topného systému;

  - odborné stanovisko k termohydraulickému režimu budovy po převodu obytných prostor na individuální vytápění.

  Rozhodnutí o schválení nebo odmítnutí schválení by mělo být provedeno oprávněným subjektem nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne předložení požadovaných dokumentů žadatelem. V případě rozhodnutí o schválení je žadateli vydán doklad potvrzující toto rozhodnutí, který slouží jako právní základ pro podnikání opatření na nahrazení a přemístění inženýrských sítí a zařízení s přihlédnutím k projektu předloženému žadatelem o schválení. Aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů spotřebitelů tepelné energie, taková práce by měla být zpravidla prováděna v interharmonickém období.

  Odmítnutí dohodnout se na reorganizaci prostor je možné pouze ve třech případech, které jsou definovány v článku 27 Kodexu bydlení Ruské federace, a lze podat opravný prostředek u soudu.

  Na druhou stranu jakékoli akce na výměnu a přenos inženýrských topných sítí a zařízení, které byly provedeny v případě neexistence příslušné dohody nebo s porušením reorganizace projektu předložené ke schválení, se nazývají neoprávněným přesunem.

  Současná právní úprava stanoví řadu nepříznivých právních důsledků pro osoby, které svévolně provedly reorganizaci bytu.

  V souladu s čl. 7.21 Kodexu správních přestupků Ruské federace "Porušení pravidel pro užívání obytných prostorů" neoprávněné přestavby obytných prostor (bytové domy, byty, pokoje) znamenají uložení správní pokuty občanům ve výši jednoho až jednoho a půl tisíce rublů. Navíc jeho nezaplacení do 30 dnů může znamenat uložení správní pokuty ve výši dvojnásobku nesplacené pokuty nebo správní zatýkání až do 15 dnů.

  Navíc, kromě toho, že viníkovi přinesla odpovědnost za správní řízení, je občan, který svévolně přestavil bydlení, povinen přinést toto bydlení do svého původního stavu v přiměřené lhůtě.

  V případě, že občan v přiměřené lhůtě a způsobem stanoveným orgánem místní samosprávy nepřinesl bydliště do bývalého stavu, pak se uvedený orgán odvolá k soudu s příslušným nárokem.

  Je-li tento občan vlastníkem bytu, existují požadavky na prodej bytu z veřejné dražby, a to platbou vlastníka výtěžku z prodeje peněz mínus náklady na provedení soudního rozhodnutí a ukládání odpovědnosti za přivedení obydlí do předchozího státu na nového vlastníka.

  Pokud mluvíme o zaměstnavateli na základě sociální smlouvy, pak jsou nároky na ukončení sociální smlouvy.

  Odborníci poznamenávají, že v některých případech mohou být akce týkající se neoprávněného přechodu z ústředního vytápění na autonomní systémy vytápění považovány za svévolné. V závislosti na závažnosti trestného činu může být vinenému podána správní (článek 19 kodexu správních přestupků) nebo trestní odpovědnost (článek 330 trestního řádu Ruské federace).

  Proto je reorganizace inženýrského systému vytápění v našich podmínkách z právního hlediska téměř nemožná.

  Autor: Správa městské osady Mama

  Top