Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Čerpadla
Kování pro vytápění
2 Kotle
Výměníky tepla a zařízení v lehkém průmyslu
3 Kotle
Jak vyrobit sběratele z polypropylenu to sami - krok za krokem průvodce
4 Palivo
Legislativní aspekty přechodu na vytápění bytů
Hlavní / Radiátory

Jak vypracovat osvědčení o tlakové zkoušce topného systému - pravidla pro registraci formuláře


Po dokončení prací souvisejících se zvlněním topného systému je vypracován speciální dokument, který potvrzuje, že struktura zásobování teplem je připravena na zimu. K tomu je zvláštní formulář. Říká se to aktivace ohýbání topného systému.

Hlavním úkolem tohoto typu instalatérské práce je ověřit kvalitu sestavy potrubí, určit, jak je připraveno k provozu, kontrolovat těsnost všech spojů. Pokud jsou zjištěny vady, které nebyly během externího vyšetření viditelné, je třeba je odstranit.

Tlakové zkoušky se považují za důležitou etapu při uspořádání dodávky tepla do budov pro různé účely.

Tato práce se provádí v určitých situacích:

 • před podzimní zimou;
 • po instalaci nového topného okruhu;
 • kdy byla dokončena oprava nebo rekonstrukce celého topného tělesa nebo jeho části;
 • po stavebních pracích prováděných v budově.

Typy krimpování

Tento proces je zkoušením systému dodávání tepla, který zahrnuje zvýšení tlaku v potrubí vstřikováním vzduchu nebo kapaliny a rozlišuje mezi:

 1. Hydraulické krimpování, vyrobené pomocí čerpadel, které napájejí vodu do systému. Výsledkem je informace o jeho síle.
 2. Pneumatické tlakové zkoušky pro posouzení těsnosti spojů konstrukce jako celku. Provádí se pomocí elektrických nebo ručních čerpadel, které přivádějí vzduch do potrubí.

Nejnebezpečnější z nich se považuje za pneumatický test a tato okolnost musí být vzata v úvahu, protože v případě jakéhokoli poškození se vstřikovaný vzduch nejen rychle vydá, ale také bude pravděpodobně prudký náraz. Odborníci doporučují, aby nedošlo k překročení tlaku dodaného vzduchu nad 0,15 MPa.

Podle technických norem nemůže tlak při vstřikování při aplikaci hydraulické metody překročit pracovní tlak o 20-30% a o 40-50% při pneumatických zkouškách. Tato hodnota je uvedena v aktuálním provedení ohýbání topného systému.

Sekvence ohýbání topného systému

Tento typ práce musí být naplánován předem, a proto před jejich provedením je připravena příslušná dokumentace:

 1. Oděv - podpis podepsaný odpovědnou osobou organizace sloužící topné síti.
 2. Schéma úseků topného tělesa, kde bude provedena inspekce, s vyznačením míst uvolňování tlaku.
 3. Seznam zaměstnanců, kteří mohou provádět testy, včetně odpovědného úředníka.
 4. Schéma vyhledání odborníků v oblasti, která má být kontrolována, s uvedením prostředků umožňujících komunikaci mezi nimi.
 5. Popis zkušebního postupu a zpracování dat.

Před spuštěním čerpacího zařízení se provádí vizuální kontrola spojů a stav, ve kterém jsou uzavírací ventily umístěny. Také za účelem izolace topného systému od vodovodního potrubí jsou instalovány zástrčky.

Poté se podle postupu vypouští topný kotel a expanzní nádoba, ne více než jednou za 4-6 let umývají potrubí z usazenin a trosky. Tento postup by měl být proveden jinak, protože v důsledku přítomnosti silné vrstvy plátu na vnitřním povrchu potrubí je jeho tepelná vodivost výrazně snížena. Mytí se provádí různými způsoby v závislosti na technickém stavu topné struktury.

Při provádění hydraulického lisu je vyplachovaný systém naplněn vodou, po kterém je kompresor připojen k vypouštěcímu ventilu. Tlak se zvýší na požadovanou hodnotu a monitoruje výkon na manometru. Pokud v potrubí nejsou žádné slabé místa, které obvykle okamžitě způsobí únik, nedojde k žádnému výraznému kolísání tlaku na zařízení. V případě výrazného poklesu tohoto ukazatele by se mělo najít únik, což není obtížné.

Pneumatické se provádí pomocí speciálního čerpadla. Aby bylo snazší nalézt závady v kloubech, musí před testováním aplikovat mýdlový roztok. Čerpadlo je připojeno k systému a vzduch je přiváděn do potrubí. Následné akce jsou podobné jako při hydraulickém lisu. Současně je třeba pamatovat na dodržování bezpečnostních opatření.

Když je zjištěn nával nebo uvolnění, měly by být defekty opraveny a znovu zkontrolovány. Tento postup se opakuje, dokud není systém zcela utěsněn.

Testování tlaku provádí odborníci z organizací, které mají přístup, příslušné znalosti a dovednosti. Měli by být schopni sledovat sled pracovních činností za předpokladu, že jsou v bezpečí. Nakonec vyplňte formulář pro vytlačení topného systému.

Dokumentace provedené práce - jednat

Proces tlakového testování je oficiální dokument s právní silou, který potvrzuje, že:

 • testy byly provedeny v plném rozsahu podle programu vyvinutého technikem v souladu s příslušnými předpisy;
 • systém zásobování teplem je v provozním stavu a připraven k provozu;
 • v případě mimořádné události během období vytápění nese zodpovědnost jedna strana nebo obě strany a vinník zaplatí náhradu škody.

Ve formě zákona o hydraulickém testování topného systému jsou sloupy, které se úplně a co nejpřesněji doplňují.

Označují:

 • název objektu, který má být zkontrolován;
 • datum a čas tlakového zkoušení;
 • zkušební oblast, která může být například topná jednotka nebo samostatný uzel;
 • použité přístroje;
 • výsledky vizuální kontroly spojů, švů atd.;
 • hodnota pracovního tlaku a zatížení systému a trvání zkoušky;
 • hodnoty na měřidle na konci testu;
 • pokles tlaku;
 • informace o odstranění netěsností a jiných vad;
 • závěr, že systém je připraven k provozu;
 • autorizovaných podpisů.

Aktivace vytápění je signalizována v den, kdy byl systém testován. Tento dokument by měly být potvrzeny odpovědnými osobami podniku, který provedl práci, jakož i orgánem technické kontroly a správcovskou společností.

Jak je akceptován akceptuje zalisovací topné systémy

Hydrostatické nebo manometrické zkoušky topného systému (tlakové zkoušky) musí provádět organizace odpovědné za provoz budovy nebo dodavatele, kteří instalovali topné zařízení. Po dodání jsou na tuto událost uloženy určité požadavky.

Požadavky na zaměstnance

Je to důležité! Je povoleno vlastní testování topného zařízení soukromého domu.

Všechny technologické operace musí provádět vyškolený personál se stanovenými kvalifikačními tolerancemi za použití certifikovaného zařízení.

K tomu je třeba, aby zaměstnanci absolvovali školení (speciální školení po dobu šesti měsíců) a certifikaci znalostí o pravidlech provozu tepláren a bezpečnostních zařízení (nejméně jednou za 3 roky a pro pracovníky, kteří se přímo podílejí na testování, úpravě a údržbě zařízení - rok).

Po ukončení výcviku je vydán výpis z protokolu o testování zaměstnanců. Je zajištěn vstup pracovníků organizace provádějící provoz, údržbu a tlakové zkoušky tepelných zařízení.

Výpis z testovacího protokolu pracovníků.

V příslušných polích uvádějte:

 • Jméno zaměstnance;
 • datum předchozí kontroly;
 • datum aktuální inspekce;
 • hodnocení znalostí;
 • podpis zaměstnance;
 • další datum certifikace;
 • Názvy členů výběrové komise pro 3 osoby (včetně inženýra Rostechnadzor) a jejich podpisy.

Zaměstnanci je vydán osvědčení o kvalifikaci s razítky a známkami, které absolvoval.

Osvědčení o přijetí do zaměstnání zvýšilo riziko.

Výsledky školení jsou uvedeny v časopise o osobních kontrolách zaměstnance organizace, která je oprávněna provádět hydrostatické nebo manometrické testy.

Časopis osobní kontroly zaměstnanců organizace.

Při provádění testů a validace

Provádí se tlakové zkoušky topných systémů:

 • v komplexu přípravy budov před zahájením topné sezóny;
 • po výměně dílů potrubí, radiátorů, jiných zařízení a zařízení (opravy, modernizace);
 • po uvedení objektu do provozu.

Dokladem potvrzujícím připravenost systémů pro provoz je proveden hydrotechnický nebo pneumatický test (dále jen "zákon"), který byl dokončen v souladu s národními požadavky. Vydává se v závěrečné fázi technologických testovacích opatření, která pomáhají identifikovat závady v potrubí a zařízeních, což potvrzuje jeho regulační výkonnost.

Co by mělo být v zákoně

Zákon zobrazuje výsledky následujících činností zaměstnanců odpovědných za kontrolní postup:

 • voda nebo vzduch pomocí speciálního zařízení je vstřikováno do potrubí, dokud nedosáhne určitého tlaku;
 • systém je pečlivě zkontrolován, zejména klouby jeho prvků, pro úniky, stejně jako další vady, které mohou způsobit přerušení provozu tepelného zařízení;
 • opatření k odstranění závad (pokud byly zjištěny).

Regulace vodních zkoušek tepelných zařízení je předepsána normou SP 73.13330.2012 "Vnitřní hygienické a technické systémy budov". V souladu s tím jsou zkušební operace prováděny následujícím způsobem:

 • Průtok pracovní tekutiny v potrubích topného systému se provádí postupně se stupňovaným zvýšením tlaku, dokud nedosáhne nastavené prahové hodnoty. Doporučuje se vstřikovat chladicí kapalinu v intervalech 10 minut před výstupem všech vzduchových zátek.
 • Zkušební tlak, kontrolovaný manometrem, se udržuje po dobu nejméně 10 minut. Zkušební tlak by měl být o 30-50% vyšší než pracovní tlak (v závislosti na opotřebení systému), ale ne vyšší než minimální přípustný tlak jednoho z přístrojů. Například pokud jsou v budově instalovány litinové radiátory, tlak by neměl překročit 6 MPa, pokud je ocel 10 MPa.
 • Pokud se testování tlaku provádí v obytném domě, jsou nájemci varováni o práci.
 • Charakteristickými indikátory úniku jsou prudký pokles tlaku pracovní kapaliny nebo postupné snížení tlaku o více než 0,2 kg / cm2. Zpravidla dochází ke ztrátám chladicí kapaliny na závitových nebo přírubových přípojkách, které jsou v nich namontovány, znovu zabaleny nebo nahrazeny. Pokud není možné odstranit vadu, uzel je odmítnut a nahrazen.

Je to důležité! Tlakové zkoušky se provádějí po proplachování a hydropneumatickém čištění systému. V opačném případě mohou usazeniny uvnitř potrubí skrývat možné body netěsností. Rovněž stojí za zvážení, zda neprovedete opatření k čištění potrubí z sedimentů, koeficient přenosu tepla systému se výrazně sníží.

Pravidla pro dokončení zákona

Organizace dodávající teplo odpovídá za vyplnění zkušebního protokolu.

Klobouk

 • vyplnění víčka zákona začíná uvedením přesného názvu testovaného tepelného systému (tato informace je obsažena v jeho pracovní dokumentaci, projektu);
 • je zadáno celé jméno objektu obsluhujícího tepelné zařízení. Může se nalézt v stavebním povolení nebo v jeho dokumentaci o návrhu a odhadu;
 • jsou uvedeny informace o vypořádání, datum otestování / schválení zákona (v případě, že nejsou k dispozici vady a dokumentace je vydána v den zkušebních událostí).

Složení komise

Označuje údaje všech členů výběrové komise. Zahrnuje zástupce generálního dodavatele, zákazníka a organizaci provedené práce. Zástupce každé strany musí poskytnout informace o názvu své organizace, o postavení, které v ní zaujímá, a také o příjmení a iniciálech.

Inspekce a výsledky

 • Byly zadány údaje o organizaci projektu a kód projektu, na němž byla stavba postavena, a inženýrské komunikace, zejména o topném systému.
 • Uveďte způsob zkoušení - hydrostatický nebo měřený (pneumatické tlakové zkoušky). Dále údaje o provozních parametrech: tlak v potrubí (v jedné měrné jednotce - MPa nebo kg / cm2), což je doba, během níž byl systém vystaven nadměrnému tlaku.
 • Hodnota poklesu tlaku během zkušebního období (v MPa nebo kg / cm2) se zadává.
 • Označuje nepřítomnost nebo množství, stejně jako umístění závad zjištěných během testu nebo po něm. Pokyny pro odstranění vad se zadávají přímo do zákona nebo navíc - kumulativní seznam.

Rozhodnutí a podpisy Komise

Na základě získaných informací rozhodne výběrová komise, zda daný systém vytápění vyhovuje průmyslovým standardům a designovým ukazatelům. Dochází k závěru, zda systém prošel test nebo ne. V případě zjištěných závad je předepsán jejich likvidace s uvedením doby opravy.

Bez ohledu na rozhodnutí je zákon podepsán všemi členy komise.

Ukázkové provedení zalisování topného systému

V domě postavené v roce 2004 Developer postavil polypropylenové stoupačky. V noci stoupající v bytě, sousedé byly zaplaveny, správcovská společnost okamžitě oznámila viníka majitelů, kde se mezera vyskytla, jak zjistit, komu chybu?

Jaká je nejdůležitější věc pro majitele bytu v nové budově v etapě opravy? Je správné, že všechny inženýrské systémy pracují přesně a správně jako hodiny. A aby se ujistil, že se v budoucnu nic neděje, je nutné provést tlakové zkoušky topného systému v bytě.

V letošním roce vstoupily nové požadavky MOEK na přijetí domů pro topnou sezónu. Inovace zahrnují nejen samotné požadavky, ale i novou podobu Lisovacího zákona.

Co dělat, když se rozbije horkovodní potrubí a trestní zákon učinil vlastníka odpovědným

Léto je horké období pro přípravu topného systému pro novou topnou sezónu a administrativní budovy nejsou výjimkou.

Ukázkové provedení zalisování topného systému

Tlakové zkoušky jsou důležitým krokem při vytváření nebo provozu topného systému pro bytové domy, soukromé domy a další budovy. Hlavním úkolem lisování je ověřit kvalitu sestavy potrubí, a to posoudit, jak jsou připraveny všechny spoje a jsou utěsněny, a také zjišťovat závady, které nebyly během počáteční kontroly zjištěny a odstraněny.

Po ukončení všech činností, jako doklad o tom, že topný systém je připraven pro zimní období, je tlaková zkouška bezproblémová.

Krimpovací proces se provádí nikoliv jednou, ale v následujících situacích:

 • před začátkem topné sezóny;
 • po namontování nového topného systému;
 • po opravě nebo rekonstrukci celého systému jako celku nebo některého z jeho segmentů;
 • po dokončení veškerých stavebních prací v budově.

Krimpování a jeho typy

Jaké jsou tlakové zkoušky topných systémů obecně? Jedná se o proces zkoušení obvodů dodávek tepla zvýšením tlaku v potrubí pomocí vstřikování vody nebo vzduchu. Na tomto základě rozlišujte:

 • hydraulické zkoušky nebo hydraulické lisování, které se provádí pomocí hydraulických čerpadel dodávajících vodu do potrubí a poskytují informace o síle systému.
 • pneumatický kompresor, který ukazuje těsnost všech spojů systému jako celku a je prováděn ručními nebo elektrickými pneumatickými čerpadly, které čerpávají vzduch do potrubí.

Z těchto dvou typů je nejnebezpečnějším pneumatickým testem, a to by mělo být vzato v úvahu, protože pokud dojde k poškození v topném systému, nucený vzduch nebude jen rychle vystupovat, ale může zajistit poryvy. Proto odborníci doporučují nepřekračovat tlak vyšší než 0, 15 MPa.

Při hydraulickém lisování podle technických norem může být vstřikovaný tlak o 20-30% vyšší než u pracovníka a tato hodnota je stanovena při hydraulickém testování topných systémů při pneumatickém stlačení o 40-50%.

Sekvence procesu zalisování

Celý proces lisování je naplánován předem. Dokumentace je vyjádřena v návrhu programu pro zvlnění, který by měl zahrnovat:

 • Pracovní povolení podepsané odpovědnou osobou společnosti sloužící topenářské síti;
 • schéma částí tepelné sítě, která se má kontrolovat, s označením bodů uvolnění tlaku;
 • příjmení, seznam zaměstnanců, kteří budou provádět zkoušku, odpovědnou osobu;
 • systém rozptýlení zaměstnanců v testované oblasti a prostředky komunikace mezi nimi;
 • metoda testování a zpracování výstupu.

Před spuštěním čerpadla se provádí předběžná vizuální kontrola spojů a stav uzavíracího ventilu, stejně jako zásuvky, které oddělují topný systém od vodovodních potrubí. Dále podle postupu je kotle s expanzní nádobou vypnuto, potrubí je propláchnuto (jednou za 4-6 let) z různých ložisek nebo zbytků. Oplachování by mělo probíhat pravidelně, protože tepelná vodivost "zarostlých" vnitřních trubek klesá. Umývání lze provádět různými způsoby. Zohledňuje technické parametry topného systému.

Při hydrolýze je připravený systém (tj. Po vyplachování) naplněn chladicí vodou - voda, pak je kompresor připojen k odtokovému ventilu. Tlak se zvýší na nastavenou hodnotu a tlakomer se sleduje. Pokud topný systém nemá slabé body, které se okamžitě roztrhají, tlakomer nebude vykazovat žádné významné kolísání tlaku. Pokud se projeví silný pokles tlaku, pak určitě potřebujete hledat únik. No to není těžké.

Při pneumoplazování použijte pneumatickou pumpu. Pro zjištění defektů sloučenin je doporučeno ošetřit je před kontrolou s roztokem mýdla. Čerpadlo zvedne topný systém a vstřikuje vzduch do potrubí. Další akce jsou stejné jako v prvním případě. A nezapomeňte na bezpečnost.

Pokud během testu byly v topném systému nalezeny unikající látky nebo nárazy, jsou vyloučeny a znovu zkontrolovány. Tento postup lze opakovat více než jednou, dokud není systém zcela utěsněn. Obvykle tento proces provádí odborníci z veřejných nebo soukromých organizací, kteří mají přístup, znalosti a dovednosti, které mohou sledovat celou sekvenci procesu a zajistit bezpečnost. Poté můžete pokračovat v přípravě aktuálního kroku.

Co je to krimpování, proč je potřeba?

Akt krimpování - dokument s právní silou. Je to oficiální důkaz, že:

 • všechny zkoušky byly provedeny podle programu vypracovaného technikem v souladu se standardy a provedeny v plném rozsahu;
 • topný systém nebo jeho úsek je těsný, účinný a připraven k provozu;
 • v případě havárie během topné sezóny bude odpovědnost spočítána na jedné ze stran (nebo obojí), která kompenzuje škody.

Ve formě zákona existuje několik bodů, které by měly být vyplněny co nejpřesněji a nejplněji. Konkrétně:

 • název objektu (dům, oblast), kde byla kontrola provedena;
 • čas a datum lisování;
 • místo testu (například topné těleso nebo uzel)
 • nástroje, kterými byl systém testován;
 • výsledky vizuální kontroly švů, kloubů, kohoutků;
 • hodnota pracovního tlaku a zatížení topného systému, doba trvání zatížení;
 • hodnoty zobrazené manometrem na konci zkoušky;
 • indikátory poklesu tlaku;
 • údaje o odstranění vad a úniku;
 • závěr o připravenosti systému provozu;
 • podpisy odpovědných stran.

Formy provedení hydraulického testování se mohou mírně lišit od forem pneumatického zalisování. Při výběru se můžete zaměřit na SNiP 3.05.04-85.

Zákon musí být podepsán ve stejný den, kdy byl topný systém testován. Zákon je schvalován odpovědnými osobami organizace provádějící zkoušky, organizací, která vede technický dozor, a řídící organizací.

Ukázkové provedení zalisování topného systému

Harmonogram pro uzavření trvalé provozní kotelny OAO Makhachkaleeploservis pro preventivní údržbu v roce 2018

Zhuravleva 4: od 06/04/2018 do 06/18/2018;

Ordzhonikidze (Mirzabekov) 169-171: 14. května 2017 - 28. května 2017;

Letectví 5: od 08/01/2018 do 08/15/2018;

M. Hajiyev 210A: od 06/04/2018 do 06/18/2018;

Gromova 11: od 07/16/2018 do 07/30/2018;

Nevsky 4: od 07/02/2018 do 07/16/2018;

Kammaev 17A: od 14.05.2018 do 28.05.2018

Řád správy městské čtvrti "Město Makhachkala" ze dne 16. dubna 2018. Č. 237-str

V souladu s Pravidly pro technickou obsluhu tepelných elektráren, schválenou vyhláškou Ministerstva energetiky Ruské federace ze dne 24. března 2003 č. 354 ze dne 6. 5. 2011 "O poskytování inženýrských služeb majitelům a uživatelům prostor v bytových a obytných budovách" a také na základě údajů Hydrometcentra o průměrné denní teplotě vzduchu, dokončení topné sezóny ve městě Makhachkala dne 16. dubna 2018.

Podle požadavku vyhlášky č. 416 ze dne 15.1.2013 "O postupu realizace správy bytových domů" byla zřízena dispečinková služba pro údržbu bytových domů. Telefonní číslo: 67-28-61

Tlakové zkoušky topného systému: pořadí provedení a příprava podkladové dokumentace

Jednou z důležitých etap vytváření a provozu systému zásobování teplem budovy pro jakýkoli účel je její tlakové zkoušení. Jeho hlavním cílem v obecném smyslu je ověřit kvalitu instalace, tj. hodnocení účinnosti všech prvků a těsnosti stávajících sloučenin, identifikace skrytých vad a jejich následné odstranění. Po ukončení tohoto typu práce, aby byla potvrzena připravenost budovy na bezproblémovou topnou sezónu, musí být proveden test tlakového testování topného systému.

Je třeba poznamenat, že tlakové zkoušky nejsou jediným testem, provádí se v těchto případech:

 • po instalaci nového systému dodávky tepla;
 • po opravě nebo nahrazení některého z prvků;
 • po rekonstrukci systému nebo jeho samostatného úseku;
 • po výstavbě v budově jakéhokoli druhu;
 • před zahájením topné sezóny.

Obrázek 1 - Tlakové zkoušky topného systému jako důležité opatření ke kontrole jeho těsnosti a účinnosti

Typy zkoušek pro tváření vytápěcích systémů

Tlakové zkoušky jsou především testování topných systémů s vysokým tlakem, vytvořených pomocí vzduchu nebo vody. V souladu s tímto rozlišením:

 • pneumatická montáž - jejím hlavním cílem je ověřit těsnost všech spojů a systému jako celku; elektrická nebo ruční pneumatická čerpadla, plnicí potrubí, radiátory a další prvky se stlačeným vzduchem;

Je třeba mít na paměti, že pneumatické testování je nebezpečným procesem, protože v případě jakékoliv poškození v systému není vzduch jen rychle uvolňován, ale může také způsobit značné škody. V tomto ohledu se nedoporučuje zvýšit tlak o více než 0,15 MPa.

 • Hydraulické zatížení - takové testy umožňují zkontrolovat pevnost systému a vytvořit přetlak v něm pomocí různých typů hydraulických čerpadel.

Tlak vzniklý při hydraulickém lisování by zpravidla měl překročit standardní provozní tlak o 20-30%, tlak vzduchu o 40-50%.

Postup pro krimpování

 1. Před zkouškou se doporučuje zkontrolovat stav a funkčnost ventilů; vizuálně posoudit kvalitu dostupných sloučenin; Izolujte přívod tepla z vodovodního systému pomocí zástrček.
 2. Poté je nutné vypnout kotel a expanzní nádobu a předpláchnout potrubí, radiátory atd. z prachu, malých nečistot (v novém schématu), z různých sedimentů (v operačních systémech).
 3. Během hydraulického testování je systém naplněn vodou (test tlaku vzduchu nevyžaduje tuto operaci), kompresor je k němu napojen zpravidla na vypouštěcí ventil. Poté se tlak zvýší na požadovanou hodnotu a jeho parametry se sledují manometrem.
  Nepřítomnost změn naznačuje těsnost a možnost provozu systému. Snížení tlaku nad přípustnou hodnotou indikuje přítomnost jakýchkoliv závad. Ve vytápěcím okruhu naplněném vodou není těžké určit místa netěsnosti. Aby bylo možné detekovat poškození při testování vzduchu, doporučujeme, aby byly všechny spoje a spoje ošetřeny mýdlovou vodou před zahájením práce.

Minimální zkušební doba pro hydraulické lisování je 1 hodina, pro testování vzduchu je to 20 hodin.

 • Po odstranění potíží se postup opakuje. Tento krok se provádí, dokud není systém utěsněn.
 • 5. Na konci všech postupů se vypracuje osvědčení o tlaku.
 • Obr. 2 - Ukázkové provedení ohýbání topného systému

  Je třeba si uvědomit, že tlakové zkoušky se nedoporučují samy o sobě, protože Tento proces vyžaduje zvláštní dovednosti a znalosti (včetně regulačních požadavků a dokumentů), stejně jako dodržování bezpečnostních opatření během testování.

  Proces ohýbání topného systému

  Proces tlakového testování je právně závazný dokument. Potvrzuje, že:

  • veškeré práce a zkoušky byly provedeny v plném rozsahu a v souladu se schváleným programem (je připravován inženýrem organizace pro zásobování teplem);
  • topné zařízení je v provozním stavu a připraveno k provozu;
  • v případě mimořádné situace nese odpovědnost jedna z uvedených stran (nebo obojí), která musí náhradu škody kompenzovat.

  Zákon obsahuje několik bodů, které musí být dokončeny co nejpřesněji a nejpřesněji. Mezi nimi by se mělo říkat:

  • název objektu (dům, pozemek);
  • datum a čas tlakového zkoušení;
  • nástroje používané pro testování;
  • parametry diagnostiky systému (velikost zatížení, jeho trvání);
  • výsledky testů;
  • informace o provedených opravárenských činnostech;
  • podpisy odpovědných osob.

  Osoby odpovědné za provádění a výsledky tlakových zkoušek

  Tlakové zkoušky topných systémů by měly být prováděny:

  • zástupce organizace zajišťující dodávku tepla (inspektor, mistr, inženýr, technik), který s sebou má potřebná advokátní zařízení a formuláře prohlášení;
  • zástupci objektu, ve kterém jsou testy prováděny; v bytových domech, zaměstnanci správcovské společnosti; v správních a sociálních zařízeních - manažerů a jednotlivců z kontrolní organizace; v jednotlivých budovách - majitelé.
  • Pokud se testování tlaku provádí v budově, která je uvedena do provozu, musí být do komise zahrnuta i zástupci organizací zákazníka a dodavatele.

  Tlakové zkoušky topných systémů - co to je a proč je potřeba?

  Tlakové zkoušky vody jsou považovány za důležité a nepostradatelné opatření, podrobněji budeme diskutovat o potřebě, načasování a normách SNiP ve formě pokynů krok za krokem v tomto článku.

  Tlaková zkouška je složitá událost, která vede k určení těsnosti topného systému jako celku. Jeho potřebou je ověřit bezpečnost systému, vybavení, které je k němu dodáváno.

  Pochybné části trubek mohou vést k neočekávanému průlomu, odtlaku tlaku a při kontaktech mohou způsobit popáleniny.

  Akce se koná v souladu s normami SNIP, vydává se doklad o dokončení technické práce s uvedením stavu připravenosti okruhu připravenosti k zahájení topného systému.

  V zimě se trubky kontrolují naplněním vzduchu, v létě naplněním vodou. Skutečnost ověřování je zaznamenána vypracováním zákona o provedení práce, opravou závad a připravenosti systému spuštění.

  Kdy a jak se to dělá?

  Held:

  1. Zpočátku při uvedení topného systému do provozu.
  2. Při spuštění každoročně kvůli zahájení topné sezóny.
  3. Při opravě topných těles zvlášť.
  4. V případě havárie s průnikem trubek jsou nespolehlivé části potrubí vyžadující opravu.

  Akce se koná v souladu s pokyny SNiP od pracovníků v oblasti bydlení a veřejných služeb nebo správcovské společnosti, pokud jsou k dispozici. Odborníci by měli mít přístup k výkonu takové práce, kvalifikace.

  V soukromém sektoru lze postup provádět samostatně, ale na konci procedur je třeba vyzvat experta - odhadce k vypracování zákona. Poté je vydán dokument potvrzující připravenost spuštění systému.

  Jak se provádí v bytovém domě?

  Tato událost v obytných bytových domech se provádí naplněním okruhu vodou nebo vzduchem, hydraulickým nebo pneumatickým čerpadlem pracujícím pod vysokým tlakem.

  Tlaková zkouška s vodou je možná až po úplném oddělení kotle a expanzní nádrže od okruhu, jinak mohou důležité prvky systému rychle selhat:

  1. Veškerá kapalina je vypuštěna z okruhu.
  2. Obrys je naplněn studenou vodou.
  3. Přebytečný vzduch, který se tvoří jako kontejner, je naplněn vodou, je čerpán ven.
  4. Tlakový ventilátor je přiváděn do okruhu naplněného vodou, díky čemuž se atmosféra stává větší, ale současně tlak v okruhu nesmí překročit pevnost jednotlivých prvků.
  5. Obrys pod vysokým tlakem zůstává po určitou dobu, kontrolují všechna spojení a opravují se netěsné a pochybné místa. V případě potřeby použijte svařovací stroj.

  Testování tlaku vzduchu

  Plnění trubek vzduchem je mnohem jednodušší. Veškerý obsah chladicí kapaliny je vypouštěn z chladicí kapaliny a vzduch se propouští, když jsou všechny vývody uzavřeny. Tato metoda je obtížné identifikovat chybné místa. Pokud je v potrubí kapalina, bude procházet malou štěrbinou.

  Pokud dříve v potrubí byla voda, místa chyby jsou určena vizuálně. Pokud jsou prázdné a není voda, pak při plnění vzduchem zazní charakteristické píšťalky.

  V nepřítomnosti píšťaly a manometrem na netěsnosti, zobrazené všechny spoje jsou mazány v mýdlové vodě, provádí svařovací práce v oblasti systému snižování tlaku.

  Plnění se vzduchem se nebojí času postupu, může se konat v zimě, protože vzduch, na rozdíl od vody, nezmrazí.

  Systém tlakového testování v soukromém sektoru

  V soukromém domě s autonomním vytápěním musí být trubky pravidelně kontrolovány a čištěny. Tím se prodlužuje životnost a spotřeba paliva se stává mnohem výraznější.

  I za Bezproblémové a efektivní fungování systému by měl být postup proveden pečlivě a systém vyčistit od kalu a nečistot, dá se dojít rozmrazování trubek v zimě více tepla úniku.

  Pro plánované testy se majitelé soukromého sektoru vztahují na místní podniky nebo na soukromou společnost. K těmto činnostem mají právo pracovat pouze kvalifikovaní odborníci s příslušnou kvalifikací.

  K provedení takových prací potřebujeme speciální nástroje, vybavení, které musí mít průvodce tak, aby je mohli používat, jsou také potřebné dovednosti v práci.

  Zákon je důležitý v případě neočekávané nehody, jedná se o doklad o dokladu, který dokáže prokázat vinu velitele nebo organizace, která dělala špatně, s chybami.

  Majitel domu pro způsobené nepříjemnosti má nárok na náhradu škody. Inspektoři vodních útvarů také kontrolují tvrdost vody odebíráním vzorků a testují je na procento hořčíku a vápníku. Míra tohoto ukazatele - 90 - 96 jednotek. V případě odchylek od normy není systém připraven k nastartování, provádějí se další měření.

  Jaké vybavení se používá?

  Dnes jsou známé moderní modely zařízení, s nimiž se testy provádějí rychle a efektivně.

  Tato práce se provádí za přítomnosti:

  1. Speciální lis pro vytvoření tlaku v potrubí.
  2. Manometr pro kontrolu pracovní hodnoty tlaku.
  3. Hydraulika pro čištění systémového obvodu a jeho přípravu na tlakové zkoušky.
  4. Vzduchový kompresor pro čištění sporných míst.
  5. Hydraulické nebo pneumatické čerpadlo pro přivádění vzduchu a vody do systému.
  6. Kompresor pneumatický při zalisování autonomního systému v bytových domech.

  Jaký má být tlak vody?

  Chcete-li vytěsnit nahromaděný vzduch a vodu, je tlakový standard pro soukromý sektor 2 atm., Ve výškových budovách - 8 atm, kde se pracovní hodnota zvýší téměř o 30%.

  Tlak je řízen manometrem namontovaným na vodě. Hodnota je pevná, musí zůstat po dobu půl hodiny nezměněna. Přesným měřením pracovního tlaku v potrubí je možné kontrolovat provoz všech zařízení a správnost jejich instalace.

  Díky vytvořenému tlaku bude snadné zjistit a odstranit chyby zabezpečení. Všechny systémy pod tlakem, po lisování, podléhají povinnému přijetí ze strany dohlížitelů, je vypracován zákon, jsou uvedeny kontrolní parametry a doba.

  SNiP a náklady

  Podle pravidel SNIP by se událost měla konat nejméně jednou za 5 let, nejlépe s cílem zabránit úniku, a to pravidelně jednou za rok před zahájením topné sezóny.

  Podle pravidel by tento postup měl být prováděn při pokojové teplotě nejméně +5 g. V opačném případě může voda zmrznout, ale při tlakové zkoušce se vzduchem je dovoleno provést postup kdykoli během roku. Postup se provádí pneumaticky nebo hydraulicky.

  Krimpovací postup končí odhadem s odrazem provedené práce a výpočtem jejich hodnoty jako celku.

  Náklady v závislosti na regionu, významně odlišné, jeho definice zabývá řízení podniků v oboru, vzít v úvahu cenovou politiku společnosti, personální personálu, zapojení specializovaných zařízení, materiálů používaných pro opravy.

  Při určování celkových nákladů se bere v úvahu:

  1. Objem práce provedené během tlakového testování, například v soukromém domě, bere v úvahu počet vyhřívaných návštěv, rozvětvení, délku systému.
  2. Stav systému jako celku v době práce. Když je držíte den předem a ne více než před 1 rokem, stejně jako při instalaci nových trubek, náklady jsou mnohem nižší.
  3. Hlasitost, přední část práce.
  4. Složitost opravy.
  5. Počet poškozených oblastí. Pokud jsou potrubí poškozené a systémové uzly mají charakteristické vady, jsou k odstranění netěsností zapojeni průvodci, jejich služby jsou také zahrnuty do odhadu.

  Po opravě se znovu provádějí zkušební postupy, což je plus k ceně. Náklady jsou shrnuty, celkové náklady na provedení těchto testů.

  Tlaková zkouška

  Pokyn:

  1. Práce musí začít s přípravnými pracemi, zkontrolovat stav uzamykacích ventilů a ventilů.
  2. Zkontrolujte těsnost všech prvků, v případě potřeby je utěsněte ucpávkou.
  3. Zkontrolujte izolační prvky potrubí, v případě potřeby je opravte.
  4. Uzavřete přívod vody ze společného systému instalací utěsněné zástrčky.
  5. Při plnění potrubí vodou uzavřete všechny kohouty, ventily.
  6. Otevřete vzduchový kanál a připravte vypouštěcí ventil k provozu.
  7. Pečlivě zkontrolujte všechny prvky topné struktury.
  8. Naplňte obrys nemrznoucí vodou nebo vodou. Uzávěr musí být zcela vytlačen.
  9. Vytvořte tlak pomocí měřících přístrojů, zkontrolujte úroveň tlaku.
  10. Připojte kompresor k výpočtu předvolené hodnoty tlaku, přičemž berte v úvahu životnost potrubí. Zvýšení tlaku ve starých domech je možné pouze o 15-20%.
  11. Podívejte se na všechny komunikace, pojistné prvky, topné zařízení vizuálně, musí být utěsněny v dobrém stavu.
  12. Opravte všechny netěsnosti a znovu zkontrolujte stav potrubí. Chcete-li vyfouknout podezřelé oblasti, můžete použít vzduchový kompresor kartáčováním oblastí mýdlovou vodou. Únikové místa se okamžitě rozptýlí. Je důležité zkontrolovat nejen radiátory, těsnění, spoje svařováním, závity a uzamykací armatury, ale také skryté části potrubí zabudované do stěn nebo do podlahy.
  13. Vyzve inspektora, aby vypracoval akční plán připravenosti systému pro provoz, vhodnost potrubí.

  Stlačování topného systému

  Tlakové zkoušky topného systému: pořadí provedení a příprava podkladové dokumentace

  Jednou z důležitých etap vytváření a provozu systému zásobování teplem budovy pro jakýkoli účel je její tlakové zkoušení. Jeho hlavním cílem v obecném smyslu je ověřit kvalitu instalace, tj. hodnocení účinnosti všech prvků a těsnosti stávajících sloučenin, identifikace skrytých vad a jejich následné odstranění. Po ukončení tohoto typu práce, aby byla potvrzena připravenost budovy na bezproblémovou topnou sezónu, musí být proveden test tlakového testování topného systému.

  Je třeba poznamenat, že tlakové zkoušky nejsou jediným testem, provádí se v těchto případech:

  • po instalaci nového systému dodávky tepla;
  • po opravě nebo nahrazení některého z prvků;
  • po rekonstrukci systému nebo jeho samostatného úseku;
  • po výstavbě v budově jakéhokoli druhu;
  • před zahájením topné sezóny.

  Obrázek 1 - Tlakové zkoušky topného systému jako důležité opatření ke kontrole jeho těsnosti a účinnosti

  Typy zkoušek pro tváření vytápěcích systémů

  Tlakové zkoušky jsou především testování topných systémů s vysokým tlakem, vytvořených pomocí vzduchu nebo vody. V souladu s tímto rozlišením:

  • pneumatická montáž - jejím hlavním cílem je ověřit těsnost všech spojů a systému jako celku; elektrická nebo ruční pneumatická čerpadla, plnicí potrubí, radiátory a další prvky se stlačeným vzduchem;

  Je třeba mít na paměti, že pneumatické testování je nebezpečným procesem, protože v případě jakékoliv poškození v systému není vzduch jen rychle uvolňován, ale může také způsobit značné škody. V tomto ohledu se nedoporučuje zvýšit tlak o více než 0,15 MPa.

  • Hydraulické zatížení - takové testy umožňují zkontrolovat pevnost systému a vytvořit přetlak v něm pomocí různých typů hydraulických čerpadel.

  Tlak vzniklý při hydraulickém lisování by zpravidla měl překročit standardní provozní tlak o 20-30%, tlak vzduchu o 40-50%.

  Postup pro krimpování

  1. Před zkouškou se doporučuje zkontrolovat stav a funkčnost ventilů; vizuálně posoudit kvalitu dostupných sloučenin; Izolujte přívod tepla z vodovodního systému pomocí zástrček.
  2. Poté je nutné vypnout kotel a expanzní nádobu a předpláchnout potrubí, radiátory atd. z prachu, malých nečistot (v novém schématu), z různých sedimentů (v operačních systémech).
  3. Během hydraulického testování je systém naplněn vodou (test tlaku vzduchu nevyžaduje tuto operaci), kompresor je k němu napojen zpravidla na vypouštěcí ventil. Poté se tlak zvýší na požadovanou hodnotu a jeho parametry se sledují manometrem. Nepřítomnost změn naznačuje těsnost a možnost provozu systému. Snížení tlaku nad přípustnou hodnotou indikuje přítomnost jakýchkoliv závad. Ve vytápěcím okruhu naplněném vodou není těžké určit místa netěsnosti. Aby bylo možné detekovat poškození při testování vzduchu, doporučujeme, aby byly všechny spoje a spoje ošetřeny mýdlovou vodou před zahájením práce.

  Minimální zkušební doba pro hydraulické lisování je 1 hodina, pro testování vzduchu je to 20 hodin.

 • Po odstranění potíží se postup opakuje. Tento krok se provádí, dokud není systém utěsněn.
 • 5. Na konci všech postupů se vypracuje osvědčení o tlaku.
 • Obr. 2 - Ukázkové provedení ohýbání topného systému

  Je třeba si uvědomit, že tlakové zkoušky se nedoporučují samy o sobě, protože Tento proces vyžaduje zvláštní dovednosti a znalosti (včetně regulačních požadavků a dokumentů), stejně jako dodržování bezpečnostních opatření během testování.

  Proces ohýbání topného systému

  Proces tlakového testování je právně závazný dokument. Potvrzuje, že:

  • veškeré práce a zkoušky byly provedeny v plném rozsahu a v souladu se schváleným programem (je připravován inženýrem organizace pro zásobování teplem);
  • topné zařízení je v provozním stavu a připraveno k provozu;
  • v případě mimořádné situace nese odpovědnost jedna z uvedených stran (nebo obojí), která musí náhradu škody kompenzovat.

  Zákon obsahuje několik bodů, které musí být dokončeny co nejpřesněji a nejpřesněji. Mezi nimi by se mělo říkat:

  • název objektu (dům, pozemek);
  • datum a čas tlakového zkoušení;
  • nástroje používané pro testování;
  • parametry diagnostiky systému (velikost zatížení, jeho trvání);
  • výsledky testů;
  • informace o provedených opravárenských činnostech;
  • podpisy odpovědných osob.

  Osoby odpovědné za provádění a výsledky tlakových zkoušek

  Tlakové zkoušky topných systémů by měly být prováděny:

  • zástupce organizace zajišťující dodávku tepla (inspektor, mistr, inženýr, technik), který s sebou má potřebná advokátní zařízení a formuláře prohlášení;
  • zástupci objektu, ve kterém jsou testy prováděny; v bytových domech, zaměstnanci správcovské společnosti; v správních a sociálních zařízeních - manažerů a jednotlivců z kontrolní organizace; v jednotlivých budovách - majitelé.
  • Pokud se testování tlaku provádí v budově, která je uvedena do provozu, musí být do komise zahrnuta i zástupci organizací zákazníka a dodavatele.

  Proces tlakového testování topného systému: základ pro přípravu vzorku

  Tlakové zkoušky jsou důležitým krokem při vytváření nebo provozu topného systému pro bytové domy, soukromé domy a další budovy. Hlavním úkolem lisování je ověřit kvalitu sestavy potrubí, a to posoudit, jak jsou připraveny všechny spoje a jsou utěsněny, a také zjišťovat závady, které nebyly během počáteční kontroly zjištěny a odstraněny.

  Po ukončení všech činností, jako doklad o tom, že topný systém je připraven pro zimní období, je tlaková zkouška bezproblémová.

  Krimpovací proces se provádí nikoliv jednou, ale v následujících situacích:

  • před začátkem topné sezóny;
  • po namontování nového topného systému;
  • po opravě nebo rekonstrukci celého systému jako celku nebo některého z jeho segmentů;
  • po dokončení veškerých stavebních prací v budově.

  Krimpování a jeho typy

  Jaké jsou tlakové zkoušky topných systémů obecně? Jedná se o proces zkoušení obvodů dodávek tepla zvýšením tlaku v potrubí pomocí vstřikování vody nebo vzduchu. Na tomto základě rozlišujte:

  • hydraulické zkoušky nebo hydraulické lisování, které se provádí pomocí hydraulických čerpadel dodávajících vodu do potrubí a poskytují informace o síle systému.
  • pneumatický kompresor, který ukazuje těsnost všech spojů systému jako celku a je prováděn ručními nebo elektrickými pneumatickými čerpadly, které čerpávají vzduch do potrubí.

  Z těchto dvou typů je nejnebezpečnějším pneumatickým testem, a to by mělo být vzato v úvahu, protože pokud dojde k poškození v topném systému, nucený vzduch nebude jen rychle vystupovat, ale může zajistit poryvy. Proto odborníci doporučují nepřekračovat tlak vyšší než 0, 15 MPa.

  Při hydraulickém lisování podle technických norem může být vstřikovaný tlak o 20-30% vyšší než u pracovníka a tato hodnota je stanovena při hydraulickém testování topných systémů při pneumatickém stlačení o 40-50%.

  Sekvence procesu zalisování

  Celý proces lisování je naplánován předem. Dokumentace je vyjádřena v návrhu programu pro zvlnění, který by měl zahrnovat:

  • Pracovní povolení podepsané odpovědnou osobou společnosti sloužící topenářské síti;
  • schéma částí tepelné sítě, která se má kontrolovat, s označením bodů uvolnění tlaku;
  • příjmení, seznam zaměstnanců, kteří budou provádět zkoušku, odpovědnou osobu;
  • systém rozptýlení zaměstnanců v testované oblasti a prostředky komunikace mezi nimi;
  • metoda testování a zpracování výstupu.

  Před spuštěním čerpadla se provádí předběžná vizuální kontrola spojů a stav uzavíracího ventilu, stejně jako zásuvky, které oddělují topný systém od vodovodních potrubí. Dále podle postupu je kotle s expanzní nádobou vypnuto, potrubí je propláchnuto (jednou za 4-6 let) z různých ložisek nebo zbytků. Oplachování by mělo probíhat pravidelně, protože tepelná vodivost "zarostlých" vnitřních trubek klesá. Umývání lze provádět různými způsoby. Zohledňuje technické parametry topného systému.

  Při hydrolýze je připravený systém (tj. Po vyplachování) naplněn chladicí vodou - voda, pak je kompresor připojen k odtokovému ventilu. Tlak se zvýší na nastavenou hodnotu a tlakomer se sleduje. Pokud topný systém nemá slabé body, které se okamžitě roztrhají, tlakomer nebude vykazovat žádné významné kolísání tlaku. Pokud se projeví silný pokles tlaku, pak určitě potřebujete hledat únik. No to není těžké.

  Při pneumoplazování použijte pneumatickou pumpu. Pro zjištění defektů sloučenin je doporučeno ošetřit je před kontrolou s roztokem mýdla. Čerpadlo zvedne topný systém a vstřikuje vzduch do potrubí. Další akce jsou stejné jako v prvním případě. A nezapomeňte na bezpečnost.

  Pokud během testu byly v topném systému nalezeny unikající látky nebo nárazy, jsou vyloučeny a znovu zkontrolovány. Tento postup lze opakovat více než jednou, dokud není systém zcela utěsněn. Obvykle tento proces provádí odborníci z veřejných nebo soukromých organizací, kteří mají přístup, znalosti a dovednosti, které mohou sledovat celou sekvenci procesu a zajistit bezpečnost. Poté můžete pokračovat v přípravě aktuálního kroku.

  Co je to krimpování, proč je potřeba?

  Akt krimpování - dokument s právní silou. Je to oficiální důkaz, že:

  • všechny zkoušky byly provedeny podle programu vypracovaného technikem v souladu se standardy a provedeny v plném rozsahu;
  • topný systém nebo jeho úsek je těsný, účinný a připraven k provozu;
  • v případě havárie během topné sezóny bude odpovědnost spočítána na jedné ze stran (nebo obojí), která kompenzuje škody.

  Ve formě zákona existuje několik bodů, které by měly být vyplněny co nejpřesněji a nejplněji. Konkrétně:

  • název objektu (dům, oblast), kde byla kontrola provedena;
  • čas a datum lisování;
  • místo testu (například topné těleso nebo uzel)
  • nástroje, kterými byl systém testován;
  • výsledky vizuální kontroly švů, kloubů, kohoutků;
  • hodnota pracovního tlaku a zatížení topného systému, doba trvání zatížení;
  • hodnoty zobrazené manometrem na konci zkoušky;
  • indikátory poklesu tlaku;
  • údaje o odstranění vad a úniku;
  • závěr o připravenosti systému provozu;
  • podpisy odpovědných stran.

  Formy provedení hydraulického testování se mohou mírně lišit od forem pneumatického zalisování. Při výběru se můžete zaměřit na SNiP 3.05.04-85.

  Zákon musí být podepsán ve stejný den, kdy byl topný systém testován. Zákon je schvalován odpovědnými osobami organizace provádějící zkoušky, organizací, která vede technický dozor, a řídící organizací.

  • Autor: Vadim Nikolaevich Lozinsky

  Stlačování topného systému

  Nikdo se nebude potýkat s tím, že vytápěcí systém pro obyvatele zemí se studeným klimatem je v zimě nejnaléhavější potřebou. Nejběžnější jsou topné systémy, které mají uzavřenou smyčku, kterou cirkuluje tekutina pro přenos tepla. Aby žádný takový systém nevyvolával problémy po jeho prvním uvedení do provozu a během celé operace, je nutné pravidelně provádět kontrolní měření a preventivní opatření, která vám umožní udržet vnitřní čistotu a výkon. Proces tlakového testování topného systému je vypracován až po provedení hydraulických zkoušek, které jsou navrženy tak, aby potvrdily jeho vhodnost pro provoz.

  Proces tlakového testování topného systému je vypracován až po provedení hydraulických zkoušek.

  Co je tlakové zkoušky a kdy je to nutné?

  Tlakové zkoušky jsou specifickou sadou opatření ke kontrole těsnosti topného systému. Měla by být provedena v následujících situacích:

  • Po instalaci systému a požadavku na uvedení do provozu.
  • Ročně před zahájením topné sezony na starších systémech.
  • Pokud byl topný systém opraven, porušuje jeho celistvost.
  • Při provádění oprav jednotlivých komponent systému a pro identifikaci slabých úseků potrubí před ním.

  Krimpování se provádí pomocí vzduchu nebo vody, které jsou pod tlakem v systému. K tomu použijte hydraulická nebo pneumatická čerpadla. Na místech s vadami dochází k úniku vody nebo vzduchu na vnější stranu. Krimpování umožňuje simulovat skutečné nouzové situace, například vodní kladivo, ve kterém je možný průlom systému.

  Krimpování je povinným postupem pro provoz hydraulického topného systému.

  Během tohoto postupu budou vysoce kvalitní součástky odolávat zatížení a osoby s vadami budou cítit a budou zjištěny při výměně. Ve vícepodlažních budovách se tlaková zkouška provádí stlačeným vzduchem, což eliminuje pronikání vody do nižších podlah.

  V jakém pořadí by se mělo pracovat?

  Než začnete provádět tlakové zkoušky, je třeba vzít v úvahu následující funkce topného systému:

  • Zapojte potrubní vedení do systému.
  • Všechny specifikace potrubí, včetně věku, materiálu a tloušťky stěny.
  • Podlahy budovy.
  • Technické charakteristiky ventilů.

  S ohledem na tuto skutečnost můžete přímo začít provádět tlakové zkoušky samotné, které důsledně zahrnují následující činnosti:

  • Příprava a konfigurace zařízení.
  • Vypusťte chladicí kapalinu, která musí být vyměněna.
  • Vstřikování systému zkušební kapalinou pod tlakem nebo vstřikováním vzduchu kompresorem.
  • Konečné proplachování systému a jeho naplnění trvalým chladivem.
  • Vypracování dokumentace o provedených pracích.

  Pokud jsou v průběhu testů zjištěny nedostatky, jsou tlakové zkoušky pozastaveny a problémové oblasti nebo části jsou nahrazeny novými. Poté se znovu provede tlaková zkouška. Toto pokračuje až do dosažení úplného utěsnění.

  Jaké jsou předběžné splachování potrubí v systému?

  Před spuštěním proplachování a tvarováním systému je nutné z něj odstranit starý nosič tepla. Poté propláchněte potrubí. Během provozu se na vnitřním povrchu vytváří silná vrstva rzi, vápna a soli. Omezují průchod potrubí a snižují přenos tepla, což negativně ovlivňuje účinnost celého systému. Vklady, které mají pouze tloušťku 1 až 1,5 mm, mohou snížit o 15%. Zúžené průchody zpomalují pohyb chladicí kapaliny v systému a zvyšují zatížení kotle a čerpadla, což zvyšuje spotřebu energie. Stupnice vytvořená v radiátorech způsobuje nerovnoměrné zahřívání.

  Porovnejte potrubí před a po proplachování

  Stojí za zmínku skutečnost, že korozní a slané nánosy mohou v průběhu času úplně zničit kovové potrubí, zvláště když nastane vysoký tlak. Tato stupnice může obsahovat látky, jako jsou oxidy hořčíku, síry, vápníku, zinku a mědi. Provedení tlakového testování bez jejich odstranění je zbytečná věc, protože škody mohou být maskovány těmito oxidy.

  Vypadá jako elektrický kompresor pro zalisování

  Systém se umyje a čistí elektrickým nebo ručním kompresorem přibližně jednou za 5 nebo 6 let. Obě zařízení jsou docela efektivní a dělají vynikající práci s úkolem.

  Vypadá to jako ruční čerpadlo pro mytí a testování

  Jaké jsou způsoby vyplachování topného systému

  Existují různé způsoby a metody splachování topného systému:

  • Vytvoření pneumatického nárazu, tj. Krátkodobého prudkého nárůstu tlaku několikrát. To umožňuje odlupovat vrstvu odlupování a později ji lze snadno vyprázdnit ze zařízení pomocí mytí.
  • Mytí chemickými rozpouštědly, které jsou schopné rozkládat usazeniny soli a oxidy do rozpustných látek. Chemikálie však nepůsobí na usazeniny, které je třeba odstraňovat jiným způsobem.
  • Zpracovávací nebo pneumohydraulická metoda. Jedná se o komplexní možnost odstraňování usazenin, při kterých se současně vstřikuje voda a stlačený vzduch do systému pod vysokým tlakem. V takovém případě musí systém proudit. Použití této metody vede k velmi účinnému čištění téměř všech typů ložisek v potrubí.

  V případě silné kontaminace nebo s malým průměrem potrubí je nejlepší použít všechny metody uvedené v komplexu, což je nejúčinnější řešení.

  Jak se provádí hydropneumatické testy

  V servisních organizacích se po ukončení topné sezony provádějí všechny testovací a oplachovací procesy, aby se do příští zimy dostalo dostatek času pro opravy. Stejný princip se doporučuje dodržovat soukromé vlastníky. Na podzim, po naplnění systému vodou, je třeba znovu zkontrolovat, aby během chladné sezóny nebyly žádné překvapení. Testovací proces se provádí v následujícím pořadí:

  • Jakmile končí topná sezóna, je třeba zkontrolovat stav ventilů, tepelných a výtahových uzlů, stoupačky potrubí ve výškových budovách.
  • Poté se stoupačky vymyjí, aby se zabránilo sezónnímu znečištění.
  • Poté jsou všechny ostatní jednotky a sestavy topného systému monitorovány pro úniky. Zjištěné nedostatky jsou vyloučeny a poškozené prvky jsou nahrazeny novými.
  • V suterénu je sledována tepelná izolace potrubí.
  • Potom se provádějí zkušební události a systém je naplněn chladicí kapalinou, pokud je vše normální. Tekutina může být snadno uvnitř systému a čeká na příští sezónu, protože tlak v něm je mnohem menší než v průběhu testů.

  Během přípravných prací je nutné odstranit všechny netěsnosti

  Postup testu je následující: systém je naplněn chladicí kapalinou, po níž je k němu připojen kompresor a čerpán až na úroveň zkušebního tlaku, který je předepsán v SNiP.

  Ruční kompresor připojený k topnému systému

  Speciální čerpací zařízení pro vytváření tlaku může být ruční nebo elektrický. Má přístroje pro měření tlaku. Manometr má parametry a měřítko, které splňují nezbytné požadavky.

  Manometr má parametry a měřítko, které splňují nezbytné požadavky.

  Například tlakoměr s třídou přesnosti 1,5 se používá k řízení tlaku. Průměr těla by neměl být menší než 160 mm, cena dělení není větší než 0,1 kgf / cm2, což je 0,1 atmosféry nebo 0,01 MPa. Maximální naměřená hodnota nesmí být menší než 4/3 tlaku použitého při zkouškách. Mělo by být poznamenáno, že manometr musí být stejně jako jiné měřicí zařízení kontrolován a zapečetěn státní metrologickou službou.

  Hodnoty zkušebního tlaku v souladu s pravidly a předpisy na hlavních potrubích by měly činit 16 kgf / cm2 (1,6 MPa). Tento tlak se udržuje po dobu 5 minut, poté se redukuje na pracovní teplotu a zkontroluje se všechny součásti a části systému, přičemž se věnuje zvláštní pozornost stavu ventilů. Úspěšné testování je zváženo, pokud nebyl zjištěn žádný únik, průlom, zamlžení žláz nebo přírub.

  Vnitřní kabeláž při prvním uvedení do provozu se testuje při tlaku jeden a půlkrát až dvakrát vyšší než je pracovní tlak a ve starém systému se tlak zvyšuje o 25-50%. Hodnoty zkušebního tlaku jsou stále závislé na nástrojích instalovaných v systému. Ukazatele mohou být uvedeny ve formě tabulky:

  Hodnoty tlaku závisí na nainstalovaném zařízení

  Při zkouškách by teplota chladicí kapaliny neměla přesáhnout 40 - 45 stupňů. Teplota v místnosti by neměla být negativní. Před zahájením práce jsou vzduchové zástrčky a vzduch ze systému zcela odstraněny.

  Ruční vypouštění do tlakového systému

  Ukazatele, pro které je zkouška považována za úspěšnou

  Zkouška krimpování potvrzuje vhodnost systému pro provoz s následujícími indikátory:

  • Je-li systém vodu nebo páru, pak pokles tlaku v časovém intervalu 5 minut nepřesáhne 0,2 kgf / cm2 (0,02 MPa).
  • Při použití panelových výměníků tepla během 15 minut by neměl tlak klesnout o více než 0,1 kgf / cm2 (0,01 MPa).
  • Při lisování systému horké vody by tento indikátor měl být za 10 minut menší než 0,5 kgf / cm2 (0,05 MPa).
  • Jakékoli netěsnosti, zamlžení, zvlhčení by měly být zcela vyloučeny.

  Snížení výše uvedených ukazatelů naznačuje selhání, které by mělo být identifikováno a odstraněno. K identifikaci je třeba zkontrolovat naprosto všechna zařízení a součásti systému. Stojí za to podívat se do stropů, stěn a dalších obtížných oblastí.

  Po zjištění závad a jejich odstranění se tlakové zkoušky znovu opakují. Pouze při dosažení pozitivních výsledků v systému vznikne pracovní tlak a začne se provádět test tlaku na topný systém.

  K tomu patří i zakřivení topného systému

  Veškerá kontrolní opatření jsou prováděna těmito oprávněnými organizacemi v odvětví bydlení a veřejných služeb, na jejichž místě se nachází kontrolovaný objekt. Bytové domy obsluhuje organizace, se kterou správcovská společnost uzavřela dohodu. Majitelé domů v soukromém sektoru by měli požádat okresní organizace nebo soukromé společnosti o tlakové zkoušky. Hlavní věc je, že odborníci jsou pro takovou práci certifikováni a mají veškeré potřebné vybavení.

  Pokud jste se sám rozhodli provést tlakový test, pak jeho konečné výsledky by měly být zaznamenány v aktu inspektora, který byl současně přítomen. Forma takového úkonu je u něj povinná.

  Forma krimpování (vzorek)

  Krimpování by mělo mít následující důležité informace:

  • Podrobný popis systému nebo jeho místa, kde byly prováděny kontrolní opatření, stejně jako jejich délka.
  • Typ a nomenklatura přístrojů, kterými byly tyto zkoušky provedeny.
  • Parametry tlaku a doba trvání zátěže.
  • Měření přístrojů ve všech fázích práce.
  • Podpisy zákazníka a dodavatele, jakož i číslo pracovního osvědčení, které přímo provedlo lisování.

  Pro práci v bytových domech jsou odpovědné veřejné služby, v soukromém domě - vlastník sám. Krimpování je právním dokumentem, proto musí být vyplněno správně, bez skvrn a oprav, informace v řádcích musí odpovídat podstatě těchto řádků. V případě nouze se může stát voucherem a v případě potřeby také potvrdit vinu ověřující organizace.

  Během ověřovacího procesu by inspektor měl zkontrolovat stav tvrdosti vody. Vzorek se odebírá přímo z kohoutku topného systému a odešle do laboratoře. Test se provádí na obsah solí hořčíku a vápníku. Tyto údaje by neměly přesáhnout 75 - 96 jednotek. Je-li pozorován přebytek, pak se dokonce s plně intaktním systémem nepovažuje za testovaný, dokud tento nedostatek není vyloučen.

  Vypracování aktu testování tlaku topného systému je tedy velmi důležitým kontrolním opatřením, které by neměly ignorovat ani vlastníci soukromých domů.

  Proces tlakového testování topného systému: postup tlakového zkoušení potrubí, vzorek, nuance plnění

  Topný systém je důležitým prvkem každého domova. Proto je bezpodmínečně nutné, aby fungovala bezchybně. Nejčastějším topením je vodní okruh. Abyste se vyhnuli různým nepříjemným okamžikům, měli byste pečlivě sledovat zdravotní stav potrubí.

  K tomu je třeba před zahájením provozu domu po opravě vytápění a pokaždé po zahřívací sezóně v teplé sezóně zkontrolovat správnost a spolehlivost celého vytápěcího systému: jsou zde skryté vady, všechny spojovací kování a spoje jsou neporušené a neporušené jiné Takový test se nazývá krimpování topného systému.

  Tlaková zkouška topného systému

  Krimpovací proces především zahrnuje kontrolu systému s přetlakem. Pak proveďte následující typy práce:

  • hydropneumatické testování;
  • chemické splachování topných trubek;
  • hydrostatické zkoušky (přímé tlakové zkoušky);
  • opravy potrubí a radiátorů;
  • preventivní a přípravné práce.

  Zákon pro krimpování

  Po provedení všech výše uvedených postupů je vydán úřední doklad: zákon o tlakovém testování topného systému. Vzorek je následující.

  Aktivním stisknutím čísla systému ___

  Zkoušky by měly být prováděny v souladu s SP 40-102-2000

  Město: _________________, ulice, dům: _____________________

  Systém: (zaškrtněte příslušně)

  přívod vody, vytápění, podlahové vytápění, vytápění stěn, chlazení

  Maximální pracovní tlak _____ bar, maximální pracovní teplota ______ С

  Předběžná zkouška byla dokončena

  1. Naplňte systém vodou a podržte jej 2 hodiny

  2. Nastavte zkušební tlak (1,5 x pracovní tlak) _____bar a udržujte jej po dobu 30 minut

  3. Snížení zkušebního tlaku při návrhu

  4. Proveďte kontrolu systému (potrubí nemůže mít žádné netěsnosti)

  5. Potrubí udržujte při provozním tlaku asi 30 minut.

  6. Zkontrolujte celé potrubí po předběžném testování.

  7. Namontujte pracovní hydraulický konstrukční tlak do systému

  8. Udržujte pracovní tlak po dobu 2 hodin

  9. Nastavte tlak na úroveň testu (ne více než 10 minut)

  10. Udržujte zkušební tlak po dobu 2 hodin.

  11. Po skončení testování zkontrolujte celý systém.

  Hydraulické zkoušky se provádějí v souladu se všemi regulačními požadavky pro tento postup. Současně nebyly zjištěny žádné netěsnosti a nebyly pozorovány žádné změny tvarů potrubí.

  Zástupce organizace instalace: ___________________

  Číslo osobního osvědčení o povolení: __________________

  Je třeba poznamenat, že úkony hydraulických zkoušek se mohou lišit od poskytnutého vzorku, ale je třeba si také uvědomit následující body:

  • délka topného systému;
  • podrobný popis místa, kde byly testy provedeny;
  • přenos všech nástrojů a zařízení, s nimiž byla veškerá práce provedena;
  • všechna měření a odečty získané během testu;
  • na konci takového jednání jsou podepsány podpisy všech členů komise: zákazník, pracovník (zástupce společnosti, která provedl krimpování) a odpovědný odborník, musí být uvedeno číslo jeho osvědčení.

  Proces tlakového testování je důležitým právním dokumentem, proto byste ho měli pečlivě vyplnit, vyhnout se skvrnám a opravám. V případě nouze s vytápěním může být použita k prokázání viny společnosti, která provedla kontrolu systému a dostala náhradu škody.

  Vypracování testu tlaku

  Povolené služby profilu, které se přímo podílejí na údržbě domů v této oblasti, by měly činit tlakové zkoušky. Ve městech jsou odborníci, kteří slouží této komunální ekonomice, zapojeni do provádění tlakových zkoušek bytových domů.

  Majitelé soukromých domů budou muset kontaktovat okresní úřady organizací, které se zabývají dodávkami tepla. Případně můžete využít služby soukromých firem. Vzhledem k tomu, že odpovědnost za správnou práci je velmi závažná, musí být práce svěřena kompetentním a certifikovaným odborníkům, jejichž profesionální vhodnost je potvrzena příslušnými doklady o přijetí k takové práci.

  Je možné provádět veškeré práce na kontrole vytápěcího systému sami, pokud máte jistotu ve svých schopnostech, ale přesto budete muset provést kontrolní hydraulickou kontrolu v přítomnosti inspektora, který je oprávněn tento dokument vypracovat.

  • Autor: Andrey V. Vasiliev
  Top