Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Čerpadla
Která polypropylenová trubka je vhodnější pro vytápění
2 Palivo
Vytápěcí systém skleníkového domu: nejlepší způsoby zimního skleníku
3 Palivo
Co jsou domácí kamna dlouho hoří
4 Radiátory
Indukční kotle: skutečné výhody a nevýhody
Hlavní / Radiátory

Postup výpočtu platby za vytápění: popis metod výpočtu, tipy na úsporu peněz a možné obtíže při vytápění


Přijímané platební příjmy za služby zásobování teplem jsou často zmateny jejich velkými částkami, které mají být vyplaceny. V praxi je velmi obtížné ověřit relevanci těchto údajů, protože každá správcovská společnost vyvíjí individuální tarify pro obyvatelstvo. V takovém případě musíte vědět, jak zaplatit za vytápění: pořadí výpočtu a výpočtu.

Právní rámec pro výpočet vytápění

Nejprve je třeba zjistit, z jakých důvodů se provádí výpočty pro dodávku tepla. Chcete-li to udělat, prostudujte zákon o zaplacení topení. Jeho nejnovější revize je číslo 354 ze dne 06/06/2011. V odstavcích podrobně popisuje postup nabíjení.

Ve srovnání se starou verzí došlo ke změně postupu získávání částek za poskytnuté služby, jakož i formulářů pro uzavření smlouvy a příjmů. Spotřebitel před výpočtem dodatečné platby za vytápění je nutné zjistit, jaké uspořádání vašeho bytového domu:

 • Byl nainstalován společný dům měřící přístroj pro spotřebovanou tepelnou energii, ale v bytech nejsou žádné;
 • Spolu s měřícím přístrojem pro všeobecné účely v bytě je nainstalováno individuální měřidlo energie;
 • Neexistují žádné nástroje pro ovládání množství tepla spotřebovaného v domě.

Pouze pak můžete zjistit, jak se vypočítá platba za vytápění. Dále podle rezoluce č. 354 je platba za spotřebovanou tepelnou energii rozdělena do dvou typů - pro konkrétní obydlí a jako obecné potřeby budovy. Ty zahrnují vytápění schodišť, sklepů a podkroví budov. Proto před výpočtem platby za vytápění je nutné od správcovské společnosti zjistit celkovou plochu těchto prostor a také sazbu za udržení požadované teploty v nich.

Stejné informace by měly být zobrazeny v přijatých potvrzeních - zaplatím 2 body, které dávají celkovou částku. Obvykle jsou standardy pro platby za vytápění nebytových prostor vyšší než bydlení. Ale při rozdělení celkové částky na všechny byty domu se sníží jejich částka v potvrzení.

Vzhledem k tomu, že se považuje za platbu za vytápění obytných a nebytových prostor, je nutné, aby tyto informace byly zaznamenány ve smlouvě se správcovskou společností.

Ústřední vytápění - možnosti výpočtu

V současné době neexistují jednotné sazby, podle nichž by byly uhrazeny bytové a užitkové poplatky za vytápění. Místo toho existují doporučení a pravidla pro tvorbu nákladů na služby správcovských společností odpovědných za dodávku tepla bytových budov. Metoda výpočtu přímo závisí na měřicích jednotkách tepla namontovaných v domě nebo v bytě.

Kromě toho je výše částky ovlivněna klimatickými rysy regionu, stupně opotřebení zařízení a izolací domu. Tyto faktory jsou zohledněny při zachování požadované teploty v obytných a nebytových prostorách budovy.

Tedy čím nižší je účinnost systému - tím vyšší bude platba za vytápění po celý rok. Zvažte základní možnosti výpočtu nákladů na dodávky tepla v souladu s nejnovějšími technikami regulovanými na legislativní úrovni.

V některých případech může několik topných trubek projít jedním bytem. Instalace počítadla na každou z nich je nákladné cvičení. Pak je nejlepší instalovat běžný měřič tepla.

Výpočet vytápění s měřičem domu

Pokud je v domě instalován měřič tepla, je správcovská společnost povinna provést výpočty pomocí specifického vzorce. V tomto případě by měl postup výpočtu platby za vytápění sestávat z několika bodů.

Především je třeba se dohodnout na celkové ploše budovy a konkrétním bytě, pro který je výpočet proveden. Poté se provádí následující akce:

 • Ověření odečtů obecného měřicího přístroje pro domácnost na začátku a na konci platebního období. Rozdíl bude celková spotřeba energie doma. Tak můžete správně vypočítat platbu za vytápění bytu nebo nebytových prostor;
 • Vypočítejte poměr celkové plochy bytu k stejnému ukazateli pro dům;
 • Zjistěte si tarif za úhradu tepelné energie od správcovské společnosti.

Další výpočet platby za vytápění se provádí podle následujícího vzorce:

P = V * (Tk / Td) * K

Kde P - plánovaná částka, která má být zaplacena, V - množství tepelné energie spotřebované za období, Tk a Td - plocha bytu a domu, K - sazba za vytápění bytu.

Jako příklad lze vypočítat platbu za vytápění pro byt o celkové rozloze 43 m², který se nachází v domě o rozloze 7000 m². Celková spotřeba tepla byla 85 Gcal. Pro Voronezh je průměrná sazba 1371 r / Gcal. Potom podle standardů pro platby za vytápění bude celková částka:

P = 85 * (43/7000) * 1371 = 715 rublů.

Kromě toho byl zaveden systém norem pro platby za vytápění. Používá se při absenci individuálních zařízení pro měření tepla. Průměrná norma W pro obytné prostory se pohybuje od 0,022 do 0,03 Gcal / m² měsíčně. Poté je nutný výpočet pro zohlednění platby za vytápění podle následujícího vzorce:

P = TK * W * K

Předpokládejme, že hodnota W = 0,027. V takovém případě bude platba:

P = 43 * 0,027 * 1371 = 1591 rublů.

Podle tohoto vzorce je správné, aby všechny správcovské společnosti provedly výpočty.

Při uzavírání smlouvy o dodávce tepla je nutné zkontrolovat metodu výpočtu. V praxi správní společnosti ne vždy poskytují.

Výpočet topení pomocí obecného měřidla a individuálních měřicích zařízení

Mnohem jednodušší je situace, kdy má byt teplo. V tomto případě stačí vynásobit odečty měřidel podle míry správcovské společnosti.

Je zdvořilé, že je možný jiný výklad zákona o zaplacení vytápění - zvláštní pozornost by měla být věnována tarifem. Rozdíl v cenách mezi různými poskytovateli této služby může dosáhnout 30%. A i když se provádí platba za vytápění na individuálním měřiči - vysoký tarif může vyvrátit všechny pokusy o úspory na stávajících nákladech.

V praxi však spotřebitel nemá možnost zvolit správcovskou společnost. To platí zejména pro bytové domy. Proto je-li proveden ověřovací výpočet pro zaplacení topení na individuálním zařízení pro měření tepla, musí být použity proudové rychlosti.

Kromě nákladů na služby pro spotřebu energie na bydlení je však třeba vzít v úvahu náklady na všeobecné vytápění domu. Nejprve se vypočítá množství tepelné energie spotřebované na tento typ dodávek tepla. Chcete-li to provést, použijte vzorec:

V = N * S * (Tk / Td)

Kde V je podíl vlastníka bytu na placení za všeobecné vytápění, N je standardy spotřeby pro platbu za všeobecné vytápění, S je celková plocha areálu patřící do této kategorie, Tk a Td je plocha bytu a domu.

V současné době je N 0,016 Gcal / m2. Pro příklad výpočtu platby za všeobecné vytápění lze předpokládat, že plocha nebytových prostor v domě je 500 m². Pak majitel bytu musí za svůj vytápění platit následující spotřebu tepla:

V = 0,06 * 500 (43/7000) = 0,18 Gcal

Poté musíte výsledek vynásobit cenou od poskytovatele služeb. Ve většině případů se při celkovém výpočtu platby za vytápění pohybuje tato část z 5% na 15%.

Doporučuje se instalovat společný topný měřič, aby se snížily celkové náklady na dům. V důsledku toho je možné snížit stávající náklady na vytápění z 15% na 30%.

Jak snížit provozní náklady na dodávku tepla

Vzhledem k neustále se zvyšujícím sa sazbám za úhradu bytových a komunálních služeb za zásobování teplem se otázka snižování těchto nákladů stává každoročně důležitější. Problém snižování nákladů spočívá ve specifikách centralizovaného systému.

Jak snížit platbu za vytápění a současně zajistit odpovídající úroveň vytápění? Nejprve se musíte dozvědět, že obvyklé účinné způsoby snížení tepelných ztrát nefungují pro ústřední vytápění. Tedy pokud byla fasáda domu ohřátá, byly okenní struktury nahrazeny novými - výše platby zůstane stejná.

Jediným způsobem, jak snížit náklady na vytápění, je instalace individuálních měřičů tepla. Může se však setkat s následujícími problémy:

 • V bytě bylo velké množství tepláků. V současné době se průměrné náklady na instalaci topného zařízení pohybují od 18 do 25 tisíc rublů. Aby bylo možné vypočítat náklady na vytápění pro jednotlivé zařízení - musí být namontovány na každém stropu;
 • Obtížnost při získávání oprávnění k instalaci měřiče. K tomu je nutné získat technické specifikace a na základě nich zvolit optimální model zařízení;
 • Aby bylo možné včas provést platbu za dodávku tepla na individuální měřidlo, je nutné je pravidelně zasílat k ověření. Pro tuto demontáž a následnou instalaci zařízení je poslední ověření. To také znamená dodatečné náklady.

Ale navzdory těmto faktorům bude instalace měřiče tepla v konečném důsledku vedoucí k výraznému snížení poplatků za vytápění. Pokud je v domě několik schodů procházejících jednotlivými bytovými jednotkami - můžete instalovat měřiče v celém domě. V tomto případě nebude snížení nákladů tak významné.

Při výpočtu platby za vytápění s využitím měřicího přístroje v celém domě se nejedná o množství tepelné energie, která je přijata, ale rozdíl mezi ním a zpětným potrubím systému. To je nejpřijatelnější a nejopatřejší způsob, jak utvořit konečné náklady služby. Kromě toho výběr optimálního modelu zařízení může dále vylepšit systém vytápění doma pomocí následujících indikátorů:

 • Schopnost řídit množství tepla spotřebovaného v budově, v závislosti na vnějších faktorech - venkovní teplotě;
 • Průhledný způsob výpočtu platby za vytápění. To však vede k rozdělení celkové částky pro všechny byty v domě, v závislosti na jejich území, a nikoliv na objem tepelné energie, která přichází do každé místnosti.

Kromě toho se mohou zabývat pouze údržbou a úpravou obecného domu. Obyvatelé mají však právo požadovat všechny potřebné zprávy pro ověření dokončených a vyhodnocených bytových a užitkových účtů za dodávku tepla.

Kromě instalace zařízení pro měření tepla je nutné instalovat moderní směšovací jednotku pro regulaci stupně ohřevu chladicí kapaliny vstupující do topného systému domu.

Otázky týkající se platby za vytápění

Kromě nedostatku průhlednosti v postupu pro výpočet plateb za vytápění stále existuje řada problémů souvisejících s ústředním vytápěním. Ve většině případů spočívají v kvalitě poskytovaných služeb, zákonnosti zpoplatnění celoroční platby, stejně jako v metodách výpočtu platby za elektrická vytápění.

Bohužel, v zákoně o úhradě služeb ústředního vytápění se většina z nich vyplácí výpočtu a případné náhradě za služby nízké kvality. Získejte nejnovější náročné dokumenty. Zvažte hlavní problémy ústředního vytápění a způsoby, jak je vyřešit.

Celoroční nebo sezónní platba za vytápění

Během posledních pěti až sedmi let byla zavedena nová forma zpoplatnění nákladů na ústřední vytápění. Placení vytápění v letním období se stalo běžnou praxí. Ale kolik je pro spotřebitele vhodné a legitimní z hlediska legislativy?

Problém spočívá v tom, že průměrný spotřebitel si nemůže vybrat, zda ho zaplatí za dodávku tepla po celý rok nebo jen během topné sezóny. Toto rozhodnutí se provádí pouze mezi správcovskou společností a organizací zajišťující dodávku tepla. Ve vzácných případech je možné změnit harmonogram plateb ve spolupráci s HOA nebo HBC.

Jaké jsou funkce platby za vytápění v létě?

 • Neschopnost kontrolovat relevanci účtovaných poplatků. Pro jeho založení využívá správcovská společnost mnoho složitých a složitých metod;
 • Jednotná finanční zátěž spotřebitele. Náklady na topné služby v létě a zimě jsou vždy stejné. Tedy výdaje v únoru budou stejné jako v srpnu;
 • Možnost rozhodnout o sezónním zaplacení tepla v přítomnosti měřiče vytápění.

Je to proto, že obyvatelé bytových domů upřednostňují instalaci běžného měřiče tepla.

Pokud shrneme celkové náklady na sezónní a celoroční platbu, zjistíte, že menší částka bude v prvním případě.

Placení plynu a elektrického vytápění

Pokud je to možné, mnoho vlastníků bytů se snaží odpojit od ústředního vytápění. Případně provádět autonomní systémy s plynovými nebo elektrickými kotly.

V praxi se můžete setkat s mnoha problémy při organizaci takových systémů vytápění. Hlavním z nich není platit za elektrický ohřev, ale získat povolení k jeho uspořádání. I po legitimní instalaci zařízení mohou vzniknout následující potíže:

 • Platba za vytápění plynu bude účtována na společném základě. Předtím je nutné instalovat měřicí přístroj pro spotřebu plynu;
 • Kromě toho budete muset zaplatit za vytápění spojené s obecnými budovami. Pořadí výpočtu bylo popsáno výše;
 • Kotel není možno připojit k systému ústředního vytápění, protože byl předtím odpojen. To způsobí otevření obecného domácího okruhu.

Existuje možnost úspory při organizaci elektrického vytápění. Nabízí preferenční tarif dodavateli elektřiny. Může se však použít pouze tehdy, pokud dům nemá plynové vedení. Pokud jsou k dispozici, náklady na dodávky elektřiny budou vypočítány na obecném základě.

Jak jinak ušetříte za úhradu ústředního vytápění? Jednou z možností je poskytnutí výhod nebo dotací. Nedávno je však dost obtížné. Chcete-li to provést, budete muset shromáždit spoustu dokumentů a potvrdit své požadavky, abyste snížili platbu energií, včetně topení.

Ve videu se můžete seznámit s možnými problémy při provozu obecného měřiče tepla pro dům:

Jak se vypočítává topení v bytovém domě?

Platba za služby dálkového vytápění se stala podstatnou položkou výdajů na rodinný rozpočet nájmů bytů. Proto počet uživatelů, kteří chtějí pochopit obtížný způsob výpočtu plateb za spotřebu tepelné energie, vzrostl. Budeme se snažit poskytnout jasné vysvětlení, jak se vypočítává platba za vytápění v soukromé a bytové budově v souladu s platnými předpisy a pravidly.

Jaký způsob platby zvolíte pro výpočet

Je celkem jednoduché počítat náklady na teplou a studenou vodu, které jsou uvedeny v potvrzení o příjmu společnosti: údaje o měřiči se vynásobí schváleným tarifem. Není to tak s teplem - pořadí výpočtu závisí na řadě faktorů:

 • přítomnost nebo nepřítomnost měřiče tepla pro dům;
 • zda se zohlední vytápění všech místností bez výjimky individuálními měřiči tepla;
 • jak zaplatit - v zimním období nebo po celý rok, včetně léta.

Poznámka: Rozhodnutí o zaplacení za vytápění v letním období provádí místní úřad. V Ruské federaci schválí změna metody akruálního rozdělení vládní orgán státu (podle usnesení č. 603). V jiných zemích bývalého SSSR lze tento problém vyřešit jinými způsoby.

Právní předpisy Ruské federace (zákon o bydlení, pravidla č. 354 a nová vyhláška č. 603) umožňují zvážit výši platby za vytápění pěti různými způsoby v závislosti na výše uvedených faktorech. Chcete-li porozumět, jak se v konkrétním případě vypočítá částka platby, vyberte následující možnosti:

 1. Bytový dům není vybaven měřicím zařízením, v průběhu služby se platí za teplo.
 2. Totéž, ale teplo je placeno rovnoměrně po celý rok.
 3. V obytném bytovém domě je na vstupu instalován kolektor, je účtován poplatek během vytápění. V apartmánech mohou být jednotlivé spotřebiče, ale jejich hodnoty nejsou zohledněny, dokud měřiče tepla nezaregistrují ohřev všech místností bez výjimky.
 4. Totéž, s využitím celoročních plateb.
 5. Všechny prostory - obytné a technické - jsou vybaveny měřícími přístroji plus vstup pro dům má metr spotřebované tepelné energie. 2 platební metody jsou realizovány - celoročně a sezónně.

Poznámka Obyvatelé Ukrajiny a Běloruské republiky jistě najdou mezi nimi vhodné možnosti, které jsou v souladu se zákony těchto zemí.

Schéma odráží stávající akruální možnosti pro služby dálkového vytápění.

Při instalaci bytových měřičů tepla a výhody tohoto účetnictví je popsán v samostatném článku. Zde navrhujeme zvážit jednotlivé metody zvlášť, aby bylo co nejvíce objasněno řešení problému.

Možnost 1 - v topné sezóně platíme bez měření tepla

Podstata této techniky je jednoduchá: množství spotřebované teplo a výše platby se počítá na celkové ploše obydlí, přičemž se vezme v úvahu čtverec všech místností a hospodářských budov. Kolik je topení bytu v tomto případě, určuje vzorec:

 • P - částka, která má být vyplacena;
 • S - celková plocha (uvedeno v technickém pasu bytu nebo soukromého domu), m²;
 • N je míra uvolněného tepla pro vytápění 1 metr čtvereční v kalendářním měsíci, Gcal / m²;
 • T - tarif - cena 1 Gcal tepelné energie.

Pro referenci. Tarify za služby pro obyvatelstvo stanoví státní orgány. Sazba za vytápění zohledňuje náklady na výrobu tepla a údržbu centralizovaných systémů (opravy a údržba potrubí, čerpadel a dalších zařízení). Specifické tepelné normy (N) jsou stanoveny zvláštní komisí v závislosti na klimatu zvlášť v každé oblasti.

Chcete-li provést správný výpočet, zjistěte v kanceláři společnosti, která poskytuje službu, výši stanoveného sazby tarifu a tepla na jednotku plochy. Výše uvedený vzorec vám umožňuje vypočítat cenu 1 metru čtverečního vytápění bytu nebo soukromého domu připojeného k centralizované síti (místo 1 namísto S).

Příklad výpočtu. V jednopokojovém bytě o rozloze 36 m² dodává dodavatel teplo ve výši 1 700 rublů na Gcal. Míra spotřeby je schválena ve výši 0,025 Gcal / m². Cena za vytápění ve složení nájemného za 1 měsíc se považuje za:

P = 36 x 0,025 x 1700 = 1530 rub.

Důležitý bod. Uvedená metoda platí na území Ruské federace a platí pro budovy, u kterých nelze z technických důvodů instalovat měřiče tepla. Pokud lze dávkovací zařízení dodat, ale instalace a registrace uzlu není dokončena do roku 2017, potom se k vzorci přidá multiplikační faktor 1,5:

Nárůst nákladů na vytápění o jeden a půlkrát, stanovený vyhláškou č. 603, platí také v těchto případech:

 • pověřená obecní domovní měřicí stanice pro tepelnou energii selhala a nebyla opravena do 2 měsíců;
 • měřič tepla ukradený nebo poškozený;
 • odečty domácích spotřebičů nejsou přeneseny do organizace pro zásobování teplem;
 • Odborníci organizace nemají přístup k domácímu měřiči, aby zjistili technický stav zařízení (2 návštěvy nebo více).

Možnost 2 - celoročně bez měřicích přístrojů

Pokud jste povinni platit za dodávku tepla rovnoměrně po celý rok a při uvedení do provozu v bytové jednotce není namontován dávkovač, vypočte si vzorec pro výpočet tepelné energie následující formu:

Dešifrování parametrů obsažených ve vzorci je uvedeno v předchozí části: S je plocha obydlí, N je standardní spotřeba tepla na 1 m2, T je cena 1 Gcal energie. Zbývá koeficient K, který udává četnost provádění plateb během kalendářního roku. Hodnota koeficientu se vypočítá jednoduše - počet měsíců období vytápění (včetně neúplné) se dělí počtem měsíců v roce - 12.

Jako příklad zvažte stejný jednopokojový apartmán o rozloze 36 m². Nejprve určujeme frekvenční koeficient pro dobu trvání topné sezóny 7 měsíců: K = 7/12 = 0,583. Pak jej nahradíme ve vzorci spolu s dalšími parametry: P = 36 x (0,025 x 0,583) x 1700 = 892 rublů. musejí platit měsíčně v kalendářním roce.

Pokud váš dům není vybaven měřičem tepla bez zdokumentovaných důvodů, je vzorec doplněn násobícím faktorem 1,5:

Pak platba za vytápění dotyčného bytu bude 892 x 1,5 = 1338 rublů.

Poznámka: V případě přechodu na jiný způsob platby za komunální vytápění (od celoročního až po sezónní a naopak) provádí organizace - dodavatel přepočet - přepočet měsíčních plateb.

Možnost 3 - platba na běžném počitadle v chladném období

Tato metoda se používá k výpočtu platby za ústřední vytápění v budovách s více bytovými jednotkami, kde je celorepublikový metr a jen některé z bytů jsou vybaveny individuálními měřiči tepla. Vzhledem k tomu, že teplá energie je dodávána pro ohřev celé budovy, výpočet se stále provádí přes oblast a údaje z jednotlivých zařízení nejsou zohledněny.

Podívejme se, jak vypočítat náklady na vytápění s platbami během chladného období:

 • P - částka splatná za měsíc;
 • S - plocha konkrétního bytu, m²;
 • S celkem - plocha všech vytápěných prostor budovy, m²;
 • V je celkové množství tepla spotřebované podle údajů kolektoru v kalendářním měsíci, Gcal;
 • T - tarif - cena 1 Gcal tepelné energie.

Pokud chcete nezávisle určit výši platby tímto způsobem, budete muset najít hodnoty tří parametrů: oblast všech obytných a nebytových prostor v bytové jednotce, odečty měřidel na vstupu topné linky a sazba nastavená ve vaší oblasti.

Tak vypadá rekordér spotřeby tepla v bytovém domě.

Příklad výpočtů. Výchozí:

 • náměstí betonového bytu je 36 m²;
 • náměstí všech místností domu - 5000 m²;
 • objem tepelné energie spotřebované za 1 měsíc je 130 Gcal;
 • Ohodnoťte 1 Gcal v oblasti bydliště - 1700 rublů.

Výše platby za účetní měsíc bude:

P = 130 x 36/5000 x 1700 = 1591 rublů.

Jaká je podstata metody: přes náměstí domu je určen váš podíl na úhradě za teplo spotřebované budovou za účetní období (obvykle 1 měsíc).

Možnost 4 - nabíjení na dávkovacím zařízení s poruchou po celý rok

To je pro uživatele nejtěžší výpočet. Postup výpočtu je následující:

 1. Velikost průměrné měsíční spotřeby tepla se určuje podle svědectví domu pro poslední rok (rok V), vztaženo na celkovou plochu všech budov budovy, jak je předepsáno vzorecem.
 2. Výsledná hodnota Vsc je nahrazena vzorem pro výpočet platby.
 3. Platby jsou přepočítávány každoročně za účelem jejich úpravy pomocí následujícího vzorce.

Zde Rgod a Rkv - výše loňského poplatku na úvodní teplo pro celou budovu a konkrétní byt, resp. Pn - velikost úpravy.

Uveďme příklad výpočtů pro náš jednopokojový byt, vzhledem k tomu, že v loňském roce činil obecný měřič tepla v domácnosti 650 Gcal:

Vsr = 650 Gcal / 12 kalendářních měsíců / 5000 m² = 0,01 Gcal. Nyní považujeme výši platby:

P = 36 x 0,01 x 1700 = 612 rublů.

Poznámka: Hlavním problémem není složitost výpočtů, ale vyhledávání základních dat. Majitel bytu, který chce zkontrolovat správnost poplatku, musí zjistit loňské čtení obecného měřicího přístroje nebo je předem napravit.

Kromě toho je třeba provést každoroční úpravu s ohledem na nová měření. Předpokládejme, že roční spotřeba tepla budovy vzrostla na 700 Gcal, pak by mělo být zvýšení platby za vytápění stanoveno takto:

 1. Celkovou částku poplatků za poslední rok považujeme za tarifu: Rgd = 700 x 1700 = 1190000 rublů.
 2. Stejně jako v našem bytě: Rvv = 612 rublů. x 12 měsíců = 7344 rublů.
 3. Velikost dodatečných plateb bude: Рп = 1190000 х 36/5000 - 7344 = 1224 rublů. Zadaná částka vám bude připsána v příštím roce po přepočtu.

Pokud se sníží spotřeba tepelné energie, výsledek kalkulace se získá se znaménkem mínus - organizace by měla snížit částku platby o tuto částku.

Možnost 5 - měřiče tepla instalované ve všech místnostech

Při instalaci hromadného merače u vchodu do bytového domu a při individuálním měření tepla ve všech pokojích je platba během topné sezóny určena následujícím algoritmem:

 1. Vypočítá rozdíl mezi spotřebou tepla zobrazenou u měřiče pro všeobecné použití a ostatními kombinovanými měřiči. Vzorec je uveden níže.
 2. Nahradit výsledek do konečného vzorce a vypočítat měsíční platbu za vytápění.

Proč je tak těžké? Odpověď je jednoduchá: svědectví dobrých stovek jednotlivých zařízení a priori se nemůže shodovat s údaji o běžném měřiči kvůli nepřesnosti a nezapočteným ztrátám. Rozdíl je tedy rozdělen mezi všechny vlastníky bytů na akcie odpovídající ploše bytů.

Dešifrování parametrů ve výpočtových vzorcích:

 • P - požadovaná částka platby;
 • S - náměstí vašeho bytu, m²;
 • S celkem - plocha všech prostor, m²;
 • V je spotřeba tepla zaznamenávaná kolektivními měřiči pro fakturační období Gcal;
 • Vpom - teplo spotřebované během stejného období, které je zobrazeno v bytě;
 • Vr - rozdíl mezi náklady, které vykazuje domácí měřicí stanice a skupina ostatních zařízení v nebytových a obytných prostorech;
 • T - cena 1 Gcal tepla (tarif).

Jako příklad výpočtu si vezmeme náš byt o rozloze 36 m² a předpokládáme, že za měsíc bude individuální přepážka (nebo skupina individuálních metrů) "zraněná" 0,6, doma vyrobená - 130 a skupina spotřebičů ve všech místnostech budovy celkem 118 Gcal. Zbývající údaje zůstávají stejné (viz předchozí části). Kolik stojí topení v tomto případě:

 1. Vp = 130 - 118 = 12 Gcal (určuje rozdíl indikací).
 2. P = (0,6 + 12 x 36/5000) x 1700 = 1166,88 rub.

Je-li třeba vypočítat cenu celoročního topného poplatku, použije se stejný vzorec. Pouze měsíční ukazatele spotřeby tepelné energie se používají pouze za poslední rok. V souladu s tím se každoročně upravuje poplatek za spotřebovanou energii.

Proč obyvatelé sousedních domů vyplácejí různá množství tepla

Tento problém vznikl společně se zavedením různých platebních metod - kvadraturním (standardním), běžným metrem nebo individuálními měřiči tepla. Pokud jste se podívali na předchozí části publikace, pravděpodobně jste si všimli rozdílu ve výši měsíčního poplatku. Fakt se vysvětluje jednoduše: v přítomnosti měřicích přístrojů platí nájemci skutečný spotřebovaný zdroj.

Nyní uvádíme důvody, proč vlastníci bytů dostávají účty s různými částkami bez ohledu na měřiče tepla instalované v jejich domovech:

 1. Ohřev dvou sousedních budov zajišťují různé organizace zajišťující dodávky tepla, pro které jsou schváleny různé tarify.
 2. Čím více bytů v domě, tím méně můžete zaplatit. Zvýšené tepelné ztráty jsou zaznamenány v rohových místnostech a bytech posledního patra, zbytek je ohraničen ulicí pouze přes 1 vnější stěnu. A tyto byty - naprostá většina.
 3. Na vstup do domu nestačí jeden čítač. Požadované řízení toku - ruční nebo automatické. Ventil umožňuje omezit tok příliš teplého chladicího média, než je hříšná organizace pro zásobování teplem. A pak účtovat příslušný poplatek za službu.
 4. Významnou roli hrají kompetence vedení vybraných spoluvlastníky bytového domu. Příslušný obchodní manažer rozhodne především o problematice účetnictví a regulaci chladicí kapaliny.
 5. Nehospodárné využití teplé vody ohřívané chladicí kapalinou z centralizované sítě.
 6. Problémy s měřicími zařízeními od různých výrobců.

Konečný závěr

Existuje mnoho důvodů pro vznik velkých částek v účtech za vytápění. Zřejmé: budova s ​​hrubými cihlami ztrácí méně tepla než železobetonové "devětpodlažní budovy". Odtud a zvýšená spotřeba energie pevně stanovená počítadlem.

Ale před provedením modernizace (izolace) budovy je důležité zřídit kontrolu a účetnictví - instalovat měřiče tepla ve všech místnostech a na napájecím vedení. Metoda výpočtu ukazuje, že takové technické řešení poskytují nejlepší výsledek.

Jak vypočítat poplatek za vytápění v bytě

Když přijdou platby za bydlení a komunální služby, často vzniká otázka, proč tak drahá dodávka tepla. Ve skutečnosti zjištění, jak vypočítat vytápění v bytě, není snadné. K tomu musíte zjistit tarify od správcovské společnosti, které se liší v různých regionech. Poté bude jasné, zda byly časové rozlišení správné nebo ne.

Zákony o výpočtu tepla

Nejprve musíte zjistit, jak vypočítat platbu za vytápění podle standardu v souladu s platnými právními předpisy. Existuje právní akt o vytápění v pozdní editaci - č. 354 ze dne 6. května 2011. Tam jsou podrobně regulované platby za vytápění ve výškových budovách.

Na rozdíl od předchozích vydání došlo ke změně způsobu účtování peněz za přijaté služby, formy smluv o smluvních závazcích a výběrových platbách. Chcete-li nájemníkům vypočítat platbu za teplo, musíte kontaktovat trestní zákon, abyste zjistili, jaké uspořádání budovy, ve které žijí:

Naše články vyprávějí o typických způsobech řešení právních otázek, ale každý případ je jedinečný. Chcete-li vědět, jak přesně vyřešit váš problém - kontaktujte formulář online konzultanta vpravo →

Nebo nás zavolejte telefonicky (nepřetržitě).

Je to rychlé a zdarma!

 • přítomnost obecného měřícího přístroje pro spotřebu tepla, dochází k tomu, že není v obytných prostorech;
 • ve spojení s obecnými měřiči domu jsou metry v apartmánech majitelů;
 • v obytné budově nejsou k dispozici teploměry.

Po objasnění těchto podrobností můžeme pokračovat v objasnění způsobu výpočtu platby za přijaté vytápění. Navíc v souladu s rezolucí 354 jsou platby za vytápění rozděleny do dvou typů:

 1. Pro samostatný byt.
 2. Pro potřeby obschedomovyh.

Přívod tepla vstupů, podkroví a sklepů je zařazen jako druhý typ. Pro výpočet platby za vytápění je třeba z HOA zjistit záběry z těchto ploch a sazby pro podporu požadovaného stupně tepla v nich.

Tyto informace musí být vytištěny na platebních příkazech zasílaných správcovským společnostem tak, aby spotřebitel zaplatil po faktuře. Měly by mít dva body, které odrážejí konečnou platbu. V praxi jsou sazby poplatků za služby zásobování teplem ve společných prostorech vyšší než u bytů. Pokud však rozdělíte celkovou částku na celou obytnou budovu, bude platba snížena.

Vzhledem k tomu, že obytné i nebytové prostory se odrážejí do nákladů na vytápění, je nutné, aby byly zahrnuty do podepsané smlouvy, pro kterou je třeba kontaktovat řídící organizaci.

Výpočet platby za ústřední vytápění

Dnes neexistují jednotné standardy, podle kterých zaplatíme za vytápění. Místo toho existují pouze doporučení cenových listů pro teplo pro správcovské společnosti, které je dodávají vysokým obytným budovám. Platba za vytápění je podřízena měřičům tepla dodávaným v bytech.

Konečná výše je navíc ovlivněna klimatickými podmínkami v oblasti, kde žijí majitelé nemovitostí, jak jsou opotřebované inženýrské komunikace a jak je budova izolována, aby se zabránilo tepelným ztrátám.

Při nízké míře účinnosti topného systému budou poplatky za vytápění vyšší celoročně. V souladu s platnými metodickými pokyny se účty tepla podle zákona vypočítají níže uvedenými způsoby.

Někdy dochází k tomu, že v jednom obydlí se může provádět několik stoupaček dodávek tepla, a proto bude velmi nákladné na všechny měřicí přístroje. V takových případech je nutné, aby bylo vytápění vypočteno na měřiči v celém domě.

Domácí měřicí zařízení

Pokud má obytná budova měřič tepla v obytné budově, účetní oddělení musí vypočítat dodávku tepla pomocí speciálního vzorce. Spolu s těmito platebními postupy jsou prováděny na několika položkách.

Za prvé, musíte koordinovat vytápění hlavní oblasti a konkrétní bydlení, pro které jsou indikátory zvažovány. Dále musíte provést následující:

 • Ověřte indikátory měřiče domácnosti na začátku a na konci fakturačního období. Výsledný rozdíl bude ukazovat spotřebu tepla v obytné budově. Tímto způsobem je správně zohledněno množství dodávek tepla v obytných nebo nebytových prostorách;
 • vypočítat poměr celkových záběrů bytů k celkovému počtu záběrů budovy;
 • zjistěte, co představuje tarif organizace pro správu.

Vzorec pro výpočet platby za vytápění je následující:

P = Vx (Tk / Td) xK

kde P je částka platby, V je odečet elektroměru, Tk a Td je metrická oblast obydlí a budovy, kde vlastní vlastník majetku, K je standard pro vytápění prostoru.

Abychom ukázali, jak vypočítat poplatky za dodávku tepla, pojďme o obytný prostor o rozloze 33 metrů čtverečních, který se nachází v budově o rozloze 6000 m2. Indikace pro jednotlivé dávkovací zařízení byla 80 Gcal. Například sazba za topení se skládá z 1000 rublů na Gcal. V takovém případě by měla být konečná platba:

Kromě toho, při absenci zařízení pro spotřebu energie v konkrétních bytech zaplatíme další standardy pro výpočet vytápění v bytě. Průměrná norma (W) pro byty se skládá z ukazatelů - 0,022-0,03 gigokalorii na čtvereční metr za měsíc. V tomto případě se časové rozlišení pro přívod tepla vypočte podle následujícího vzorce:

P = TkhWhK

Předpokládejme, že indikátor W se rovná 0,025, pak je platba:

Řídící organizace raději samozřejmě zvažují vlastní formu výpočtu. Při vypracovávání smluvních povinností se proto doporučuje zkontrolovat, v jakých případech se těmto metodám řídí trestní zákon, ačkoliv to bude obtížné, tyto organizace dávají přednost tomu, aby tyto údaje skryly.

Poplatky za dodávku tepla s běžnými domácími a osobními pulty

S individuálním měřičem se zjednodušuje výpočet výše platby za vytápění. V takovém případě stačí vynásobit ukazatele individuálního měřicího přístroje standardní spotřebou užitkové služby pro vytápění správcovské společnosti.

Pokud existují případné nesrovnalosti v právních předpisech o platbě za dodávku tepla, měli bychom se soustředit na tarify. Rozdíly v cenách mezi různými společnostmi poskytujícími teplo se mohou rovnat třicet procentům. A ve výpočtech pro měřící přístroje, vysoký počet tarifů na vytápění bydlení a veřejných zařízení neumožňuje získat výhody z instalace měřidel.

Ve skutečnosti si majitelé domů nevybírají řídící organizace, zejména ve výškových budovách. V tomto ohledu při kontrole časového rozlišení za služby zásobování teplem použijte aktuální sazby od správcovských společností, které jsou v dokladu o příjmu.

Při přepočtu na teplo je však třeba vzít v úvahu dodané teplo pro celou budovu. Je nutné vypočítat množství tepla, které dodávají dodavatelé. Chcete-li vyřešit problém, jak se vypočítá platba za vytápění v bytě, použijte následující vzorec. Umožní to počítat Gcal:

V = NxSx (Tk / Тд)

kde V je podíl vlastníka bydlení na úhradu dodávky tepla domu, N je spotřeba, S je celková záběr, který patří do této skupiny, Tk a Td je stopa obydlí a budovy.

Hodnota N se rovná 0,016 kaloriím na metr čtvereční. Například při celkové dodávce tepla domu s metrickou plochou nebytových prostor o rozloze 600 metrů čtverečních bude výpočet nákladů následující:

V = 0,016х600 (33/6000) = 0,05 Gkal pro zahřívání

Poté musíte výsledný výsledek vynásobit tarifem od správcovské společnosti. Nejčastěji s celkovým poplatkem za dodávku tepla je tato část z pěti až patnácti procent.

Aby se tento vypočtený indikátor snížil podle současných pravidel, měl by být dodán společný měřicí přístroj pro vytápění. S ním se náklady na vytápění v bytovém domě sníží o 15-30%.

Jak snížit platbu za vytápění

Sazby za pronájem ve veřejných službách rostou čtvrtletně, takže problém s tím, jak snížit náklady na tepelnou energii, je docela aktuální. Tato otázka je komplikována nuancami centralizované komunikace ve výškových budovách.

Mělo by být poznamenáno, že v případě centralizovaného napájení stačí jen ohřát vnější stěny budovy, vyměnit okna pro okna s dvojitým zasklením - celková částka platby bude stejná, přepočty nebudou nutné. Pomůže snížit náklady na instalaci jednotlivých měřicích zařízení pro dodávku energie Při takových činnostech je však možné se setkat s dalšími problémovými situacemi:

 • mnoho vytápěcích věží ve stejném bytu. Dnes se cena za instalaci měřicích přístrojů pohybuje od 18 do 25 tisíc rublů a musí být instalována na každé konstrukci;
 • Je obtížné dosáhnout dohody o instalaci měřících přístrojů. K tomu je nutné, aby správcovská společnost vydala technické specifikace a podle jejich svědectví vyberte příslušné zařízení;
 • pro pravidelné platby za vytápění je nutné zkontrolovat měřicí přístroje podle stanoveného harmonogramu, pro který zařízení rozebere, zkontroluje a znovu nainstaluje. Všechno to také stojí peníze.

Ale i všechny tyto náklady povedou ke snížení nákladů na platby za spotřebu energie na pultu. Pokud je v bytě několik stoupaček, je třeba nainstalovat obecné měřicí zařízení domu, ale s takovou instalací nebude snížení nákladů tak významné.

Při výpočtu plateb za dodávku tepla na společném měřicím zařízení nejsou vypočtené údaje o energetickém příjmu, ale rozdíly mezi ním a centrálním zásobovacím plynovodem. Jedná se o transparentnější způsob výpočtu ceny. Kromě toho je při výběru této metody možné vykurovací systém vylepšit podle následujících pokynů:

 • V závislosti na povětrnostních podmínkách můžete upravit spotřebu energie v domě;
 • umožňuje dosáhnout nejlepšího způsobu výpočtu plateb. V tomto případě jsou ukazatele distribuovány do bytů v závislosti na jejich záběru a nikoliv na přijaté teplo.

Kromě toho pouze zaměstnanci řídící organizace mohou udržovat a opravovat měřící zařízení pro celý dům. Obyvatelé se však oprávněně snažili poskytnout všechny potřebné zprávy pro takový postup, jako je úprava poplatků za vytápění.

Kromě instalace počitadla pro všeobecné použití je třeba nainstalovat nový směšovač, který reguluje teplotu ohřevu nosiče tepla obsaženého v centralizovaném systému.

Platby za poskytování tepla v různých ročních obdobích

Možnost výběru způsobů platby za vytápění v určité době vylučují správcovské společnosti a dodavatelé tepelné energie. Rozhodují se o tom samy, bez souhlasu majitelů nemovitostí také zavedli četnost koeficientu placení, když platí za dodávku tepla rovnoměrně po celý rok. Někdy existují výjimky, plán plateb je koordinován se správou bytového družstva nebo bytového družstva.

Při výběru platby za vytápění v létě jsou k dispozici následující funkce:

 • Není možné kontrolovat správnost poplatků za tepelnou energii. Ve výpočtech účetní společnosti společnost využívá velmi obtížné a chytré metody;
 • při placení za vytápění v létě jsou majitelé rovnoměrně naloženi. Současně platí, že cena za výdaje na vytápění má v létě i v zimě stejné ukazatele. To znamená, že účty za přijaté vytápění se budou rovnat jak v lednu, tak v červenci;
 • Můžete si zvolit způsob sezónních plateb za teplo, když jsou instalovány měřicí přístroje, kvůli nimž většina nájemníků bytového domu dává přednost instalaci obecných měřičů tepla domů.

Při porovnávání cenových značek za celoroční nebo sezónní je zřejmé, že náklady na druhou metodu budou nižší.

Plynové a elektrické topení

Při první příležitosti se většina majitelů nemovitostí chce dostat z centralizovaného vytápěcího systému, aby v létě nezaplatil vytápění. Alternativní volbou je autonomní propojení plynových a elektrických kotlů.

Ve skutečnosti však s takovými metodami získávání tepelné energie v bytech vzniká mnoho problémových situací. Hlavním důvodem je souhlas správcovské společnosti s instalací takových jednotek v rezidenční oblasti. V případech legální instalace existují následující situace:

 • platby za spotřebu plynu budou vybírány za všeobecných podmínek. Před výpočtem získaných prostředků je třeba nainstalovat zařízení pro měření plynů;
 • kromě toho je nutné platit za dodávku tepla společných prostor v budově, přepočítání vytápění v takovém případě je popsáno výše;
 • Je zakázáno připojovat zařízení kotle k centrálnímu topnému systému vypnutím systému předem, protože to způsobí otevření okruhu.

Přepočítání poplatků za vytápění v jeho prospěch je také možné při uspořádání dodávky elektrické energie v bytě. Při jeho instalaci vypracujte preferenční tarify od společností, které dodávají elektřinu. Ale to je možné pouze v případě, že v domě není dodávka plynu. Pokud je přítomen, cena za elektřinu se účtuje za obecných podmínek.

Je také možné dosáhnout přepočtu na vytápění při žádosti o dávky a dotace. Ale udělat to je v současné době velmi obtížné. Dokonce i při poskytnutí celého souboru dokumentace je možné odmítnout a bude vyžadovat spoustu času na potvrzení žádostí o snížení výše plateb. V tomto případě se otázka, zda mají platit v zahřívací sezóně, řídící organizace rozhodují pouze v jejich prospěch.

Jednotlivé měřicí přístroje

Instalace jednotlivých měřících přístrojů do bytu neznamená, že musíte platit pouze za spotřebovanou tepelnou energii. Některé zařídí teplé podlahy ve svých domcích, které jsou instalovány společným topným systémem, zatímco jiné instalují vícenásobné baterie. Současně platí účet za vytápění na společném základě. V takových situacích je výhodné umístit individuální měřič tepla pro spotřebu energie.

Pokud je v bytě měřič tepla, platí spotřebitel pouze tepelná energie, která vstoupila do tohoto konkrétního pokoje. Koneckonců, ukazatele jsou odstraněny z trubek, které jsou instalovány na vstupu a výstupu. Rozdíl ve svědectví a množství přijaté energie, které přišlo přesně v této místnosti, pro kterou bude muset zaplatit. Existuje i další zisková nuance. Když voda proudí pod standardy, vytápění se vůbec nevypočítává.

Neoprávněná instalace měřidel v nebytových prostorách je zakázána. Provádět takovou práci musí zaměstnanci autorizovaných licencovaných organizací, které jsou oprávněny k těmto činnostem. Pro instalaci je nutné vypracovat projekt a koordinovat ho, což může stát mnohem víc než měřicí zařízení.

Kromě toho existují technické problémy. Za přítomnosti horizontálních problémů s elektroinstalací obvykle nevzniká. Počítadla nasazena na vstupní a výstupní potrubí. Ale ve skutečnosti ve vícepodlažních budovách - vertikální kabeláž, tedy stoupačky jsou přítomny ve všech pokojích. V tomto případě je instalace měřiče na každé trubce příliš nákladná.

Na každou baterii je možné umístit distributory pro výpočet energie na místě instalace. Na základě naměřených údajů se vypočte množství energie pro každou jednotku indikátorů. Poté vynásobením tohoto čísla čtením distributora se uvolní konečný výsledek, podle kterého se vyplácí teplo.

Závěr

Přítomnost distributorů však neposkytuje jediný správný indikátor používaného tepla, protože pokud je instalován na malou baterii, alespoň v mnoha částech bude určovat stejná čísla. V tomto případě několik sekcí dá více tepla. Kromě toho je pro výpočet dodávek tepla nutné: aby dům měl společné měřicí zařízení, 75% vlastníků mělo rozdělovače a na bateriích byly instalovány termostaty.

Při placení za vytápění s distributory vzniká otázka - jak ověřit správnost poplatku? Za účelem nevypočítání měsíčních nákladů umožňuje správcovská společnost předběžné sazby, za které majitelé nemovitostí provádějí platby. Správa trestního zákoníku provádí výpočty s organizacemi poskytujícími zdroje v souladu s údaji o měřicích přístrojích. Je nutné přepočítat vytápění a nastavení dvakrát ročně. Současně se vypočítá rozdíl mezi provedenými platbami a skutečnou spotřebou, v souladu s níž jsou sazby sníženy nebo přidány.

To pomáhá snižovat náklady na vytápění, ale pouze tehdy, když je byt dodáván s vodou pod normou. V ostatních případech je nerentabilní.

Jak vypočítat platbu za vytápění pro váš byt?

Po obdržení dokladů o zaplacení poplatků, mnozí měli otázky týkající se výpočtu částky platby za vytápění, neboť částky uváděné za platbu podle nových pravidel výpočtu se ukázaly být docela působivé.

Navíc kromě obvyklého vytápění v bytě byla další linka - topení ODN. Podívejme se, jak by to mělo být vypočítáno.

V souladu s odstavcem 40 pravidel pro výpočet sazby účtů za služby, schválených vládou Ruské federace dne 6. května 2011 č. 354 "O poskytování služeb pro vlastníky a uživatele prostor v bytových a obytných budovách" (dále jen "Pravidla"), Užitková služba, včetně topení, by měla být rozdělena na dvě složky: poplatek za užitečnou službu poskytovanou v bytě a poplatek za úklidovou službu poskytovanou pro všeobecné potřeby domácnosti.
V souladu s tím faktury a potvrzení o zaplacení bydlení a komunální služby nebudete mít jeden, ale dva řádky zaplatit za tuto službu.

Postup výpočtu výše platby za vytápění Vašeho bytu bude záviset na způsobu vybavení obytného domu a prostorů, které jsou v něm umístěny s topnými měřiči.

K dispozici jsou následující možnosti pro vybavení obytné budovy s měřicím zařízením, na kterém závisí výpočet:

- Dům má společné měřicí zařízení pro vytápění, v apartmánech a nebytových prostorách neexistují individuální měřicí přístroje.
- Dům má společné měřicí zařízení pro vytápění, veškeré prostory nebo jejich části jsou vybaveny individuálními měřicími zařízeními pro vytápění.
- V domě není k vytápění žádné domácí měřící zařízení.
Takže nejprve zjistíme, zda je na domě společné důmové měřidlo a zda existují individuální měřící přístroje pro vytápění v obytných a nebytových prostorách.

Příklad

Dům má společné měřicí zařízení pro vytápění, pro vytápění v obytných a nebytových prostorech neexistují jednotlivá měřidla.

Výpočet se provádí ve dvou polohách:

topení v bytě (byt)
vytápění zajišťováno pro obecné potřeby domu (topení ОДН)

Výpočet výše platby za vytápění v bytě se provádí podle vzorce č. 3 pravidel na základě svědectví obecného měřicího přístroje domu, celkové plochy domu a plochy vašeho bytu.

- množství tepelné energie určené pro potřeby vytápění podle údajů obecného měřícího zařízení za měsíc bylo 250 gigakalorií (množství topení podle označení obecného měřícího zařízení lze získat od správcovské společnosti nebo viz potvrzení o zaplacení),
- celková plocha domu, zahrnuje plochu obytných prostor (byty), areál nebytových prostor (obchody, kanceláře a další prostory, které se nacházejí v domě), prostor prostor tvořící společný majetek bytového domu (vstupy, sklepní prostory, podkroví atd.) ), je 7 000 metrů čtverečních (celková plocha domu se nachází v správcovské společnosti nebo je možné se podívat na doklad o zaplacení),
- plocha bytu je 75 m2 (plocha vašeho bytu je uvedena v potvrzení o registraci titulu, technickém pasu bytu nebo ve smlouvě o zaměstnání),
- sazba za tepelnou energii (topení) je stanovena na 1 400 rublů na 1 Gcal (sazba pro tepelnou energii stanoví autorizované orgány subjektů Ruské federace - řízení cen a tarifů, například můžete zjistit částku pro váš region a dodavatele v správcovské společnosti nebo viz v dokladu o zaplacení).
Výše platby za vytápění Vašeho bytu je třeba vypočítat následovně:

250 x 75/7 000 x 1 400 = 3 750 rublů

Poté považujeme druhou složku platby za vytápění - vytápění za všeobecné potřeby domu, která se v tomto případě vypočítá pomocí dvou vzorců č. 14 a č. 10.

Podle vzorce č. 14 se vypočítá objem služby a podle vzorce č. 10 je výše splátky za vytápění v rublech, ale vše je v pořádku.

Chcete-li vypočítat objem vytápění poskytovaného pro potřeby obecného domu, musíte zjistit jinou složku vzorců - oblast obytných a nebytových prostor, tedy oblast všech bytů a nebytových prostor (obchody, kanceláře) umístěných v domě (v areálu obytných a nebytových prostorů vašeho domu lze nalézt v správcovské společnosti nebo viz doklad o zaplacení). Předpokládejme, že tato oblast bude v tomto případě 6000 metrů čtverečních.

Poté se vypočítá množství tepelné energie takto:

250 x (1 až 6 000/7 000) x 75/6 000 = 0,446428571 gigakalorie

Pro výpočet platebních nákladů v rublech násobte přijatý objem cenou stanovenou pro tepelnou energii.

0,446428571 x 1 400 = 625 rublů

V důsledku přijatých výpočtů bude celková úhrada za vytápění Vašeho bytu:

Top