Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Radiátory
Radiátorový ventil
2 Kotle
Jak pracuje trouba na vývoji kapkového typu, vyrobeného ručně?
3 Krby
Jak vybrat čerpadlo pro topný systém
4 Čerpadla
Vytvoření topného tělesa v soukromém domě: možnosti pro zařízení s okruhy vzduchu a vody
Hlavní / Palivo

Jak vytvořit tarif pro vytápění bytů


V poslední době mají nájemci bytových domů mnoho otázek ohledně sazeb za vytápění. A to není překvapující, protože většina z částky poplatků za veřejné služby je obsazena náklady na dodávku tepla.

V ústředním vytápění bytových domů je tepelná energie dodávána specializovanými organizacemi pro zásobování teplem, jejichž tarify jsou schváleny regionální energetickou komisí. Tarify zůstávají nezměněny až do příštího tarifního nařízení.

Často nájemci bytových domů jsou zaměňováni platbou za vytápění 1 metr čtvereční plochy, které jsou účtovány s tarify stanovenou příslušnými orgány. Stojí za to věnovat pozornost skutečnosti, že platba za vytápění je pouze vypočtená hodnota a závisí přímo na množství tepelné energie použité pro vytápění.

Jak vypočítají příslušné orgány platbu za vytápění a množství spotřebované tepelné energie? Existují dvě možnosti:

• V přítomnosti dávkovacího zařízení je množství tepla určeno měřidlem v souladu s platnými právními předpisy. Poté se výše platby za vytápění stanoví podle následujícího vzorce: [množství spotřebované tepelné energie] se vynásobí hodnotou platného tarifu. Je-li instalován obecný měřič tepla, je množství spotřebované energie určeno pro předchozí rok. Nezáleží na tom, zda byla část měřeného roku nebo celého roku spotřeby tepla zohledněna.

Pokud byl běžný dům provozován po část roku, ve zbývající době se vypočítá množství tepelné energie podle podmínek smlouvy s energetickou společností. Po určení množství spotřebované energie za rok se rozdělí na celkovou plochu prostor bytové budovy včetně nebytových prostor, které nejsou společným majetkem.

Množství spotřeby tepla na m2 je v tomto případě: (990/5500) / 12 = 0,015 Gcal / m2 měsíčně. Vzhledem k tomu, že množství spotřebované teplo je děleno 12 měsíců, tato hodnota by měla být přijata k zaplacení každý měsíc po celý rok, a to nejen během období vytápění.

Nyní vypočítáme částku platby za vytápění pro konečného uživatele, tedy nájemce bytového domu. Podle vzorce Vt × Tt = průměrný měsíční objem spotřeby tepla pro vytápění za předchozí rok (Gcal / m2 M) × sazba pro tepelnou energii stanovená v souladu s platnými právními předpisy Ruské federace. Poté vynásobíme získaný ukazatel celkovou plochou místnosti.

Jak je výpočet a schválení sazebníku pro tepelnou energii

Vše o tarifách pro tepelnou energii, chladicí kapalinu a jejich přenos

Ceny za vytápění dnes způsobují, že mnoho lidí si myslí: "Na co zaplatíme?" "Proč je to tak drahé?" A to nejsou zcela rozumné otázky. Tarif za tepelnou energii se každoročně zvyšuje, ale kvalita služeb zásobování teplem se stále nezlepšuje - počet nehod a technologických škod na sítích se každým rokem zvyšuje, ztráty v sítích rostou a potrubí se stále více a více opotřebovávají.

Pokusíme se zjistit, z čeho se skládá tarifa pro tepelnou energii, kdo ji získá a jak.

Kdo může získat tarif za tepelnou energii

Tarif za tepelnou energii schvaluje Regionální energetická komise (REC). Podle vzorového ustanovení výkonného orgánu zakládajícího subjektu Ruské federace v oblasti státní regulace sazeb schválené vládou Ruské federace č. 136 ze dne 4. 3. 2004 REC schvaluje tarify za vyrobenou tepelnou energii a přenáší prostřednictvím sítí na základě titulu dokladů potvrzujících vlastnické právo nebo jiné právní právo.

Tarify jsou tedy:

 1. pro tepelnou energii (páru) - stanovují organizace poskytující zdroje, které vyrábějí teplo u vlastního zdroje tepla. Tyto tarify jsou rozděleny podle typu výroby:
 • kotelny pro zásobování teplem;
 • elektrárny zabývající se výrobou v režimu kombinované výroby elektrické a tepelné energie
 1. pro přenos tepla - každá organizace, která vlastní část tepelné sítě, ji může obdržet.

Pro konečného uživatele závisí výpočet nákladů na dodávku tepla pouze od schváleného tarifu na tepelnou energii, který je tvořen na základě všech nákladů vzniklých organizací zajišťující dodávku tepla, včetně plateb třetím stranám, na základě smluv o převodu tepelné energie (doprava).

Jsou rovněž schváleny tarify pro nosič tepla (chemicky vyčištěná voda) a ohřátý komponent pro horkou vodu.

Jak vypočítat a nastavit tarifu na tepelnou energii?

Mělo by se okamžitě poznamenat, že jde o velmi složitý a pracný proces, který vyžaduje vytvoření, shromažďování a předložení velkého počtu dokumentů REC. Veškerá dokumentace by měla být prošitá, číslována, ověřená a všechny analytické informace by měly být podepsány pod podpisem manažera.

Zvažte hlavní dokumenty, které mají být předány REC:

 1. Obecná dokumentace:
 • dokumenty o vlastnictví pozemků, budov, zařízení, zařízení zapojených do procesu zásobování teplem.
 • kopie účetních a statistických výkazů za předchozí vykazované období a za poslední datum vykazování.
 • informace o dříve schválených tarifech (pokud byly pro tento podnik schváleny).
 • Vypočítané údaje o čistém zásobování teplem, včetně ztrát v sítích a spotřebě tepelné energie pro vlastní potřebu.
 • informace o připojeném zatížení topení, větrání a přívodu teplé vody.
 • ekonomicky proveditelné náklady na výrobu tepelné energie a výpočet požadovaných hrubých příjmů. Tyto údaje by měly být sestaveny v souladu s metodickými pokyny pro výpočet sazeb schválenými nařízením Federální celní služby Ruska č. 20-e / 2 ze dne 6. srpna 2004.
 • investiční program podniku s rozpisem podle částek a zdrojů financování událostí.
 • prohlášení podepsané vedoucím o posuzování dokumentů a schválení sazeb pro tepelnou energii, stejně jako uvést způsob, kterým navrhované nařízení o sazebníku.
 1. Technická specifikace:
 • aktuální údaje o dodávce tepla za předchozí přípravné a topné období, plán pro předchozí období.
 • seznam zdrojů tepla, tepelných bodů s jejich adresami, mapami režimů a technickými charakteristikami, jakož i schématy tepelných sítí.
 • specifikace dostupných zařízení.
 • technické a ekonomické ukazatele s dodáním faktur a osvědčení o kvalitě za nakupované teplo, plyn, elektřinu, palivo, vodu a kanalizaci.
 • informace o standardu specifické spotřeby paliva a faktické odchylky odůvodňují ve vysvětlující poznámce.
 • registru uzavřených smluv o dodávce tepla se spotřebiteli.
 • kopie uzavřených smluv o koupi vody, elektřiny a plynu.
 1. Ekonomická část.
 • kopie zakládajících dokumentů
 • informace o organizaci, jejích specifikacích, vlastnostech a hlavní kategorii spotřebitelů.
 • kopie dokladů potvrzujících zadávací řízení.
 • výpočet nákladů na opravy, plány a kopie smluv s dodavateli.
 • informace o mzdovém fondu, daních, odpisových a jiných výdajích.

Níže se podíváme na články o charakteristikách státní regulace sazeb tepelné energie a vyhlídky, které v blízké budoucnosti čekají na trh s tepelnou energií.

Systém tvorby sazeb pro vytápění

Spravedlivý zájem občanů o tvorbu sazeb za vytápění je způsoben splatnou částkou, která překračuje všechny ostatní náklady na bydlení. Při podrobném zvážení příjmu je důležité nezaměňovat náklady na vytápění 1 metr čtvereční v rublech. na Gcal uvedené v potvrzení a hodnotu samotné sazby.

Tarifní složky

Kodex bydlení, hlavní regulační dokument upravující otázky bydlení, založil vlastníka bydlení jako hlavní linii správy komunálních služeb. Formálně se jedná o přesně to, co se děje, ale pouze o služby bydlení. Regulace komunálních služeb vyhláškou vlády Ruska č. 307 ze dne 23. května 2006 je svěřena státním úřadům. Jsou schváleny určitými metodami pro výpočet objemů spotřeby, které ovlivní stanovení tarifu. Spotřeba tepla je vypočítána podle norem schválených vládou nebo podle měřících přístrojů instalovaných nejen přímo v topných jednotkách, ale také z domů a v poslední době z bytových jednotek.

Tepelná sazba je cena za jednotku tepla, měřená v Gcal. Celková úhrada za vytápění bytového fondu se skládá ze služby měřené v metrech čtverečních vynásobené stanoveným tarifem. Rozhodujícím faktorem v počtu gigakalorií spotřebovaných v celém bytovém domě je venkovní teplota vzduchu. Tarify pro vytápění jsou tudíž regulovány regionálními orgány s přihlédnutím ke zvláštnostem povětrnostních podmínek.

Naše články vyprávějí o typických způsobech řešení právních otázek, ale každý případ je jedinečný. Chcete-li vědět, jak přesně vyřešit váš problém - kontaktujte formulář online konzultanta vpravo →

Nebo nás zavolejte telefonicky (nepřetržitě).

Je to rychlé a zdarma!

Stav komunikace však hraje obrovskou roli v spotřebě tepelné energie. Normy spotřeby tepla se mohou lišit v rámci téhož ulici, kdy různé společnosti vlastní části potrubního systému. Levý podíl na cenách představuje velkou ztrátu tepla v důsledku neuspokojivého stavu komunikace. Tudíž sazby za teplo zajišťují opravy, údržbu a údržbu celého topného systému. To zahrnuje náklady na vybavení, mzdy.

Tarify podle typu

Typy tepelných sazeb jsou uvedeny v článku 8 zákona o dodávce tepla:

 • minimální a maximální cenové hladiny v rublech. na Gcal;
 • minimální a maximální výkon dodávaný teplem;
 • k výrobě kombinované energie;
 • pro doručení konečným uživatelům;
 • pro zprostředkovatele podniků zásobujících teplem;
 • pro poskytované služby zásobování teplem;
 • služby pro zachování nevyužité tepelné energie;
 • připojení k systému zásobování teplem.

Všechny ostatní služby v této oblasti se řídí pouze smlouvami stran. Platnost již stanovených cen nesmí být kratší než 1 fiskální rok.

Důležitým dokumentem v oblasti transparentnosti informací o tvorbě cen se stala vládní vyhláška č. 1140 ze dne 30. prosince 2009, která popisuje standardy pro zveřejňování informací a zabránění jakémukoli obchodnímu tajemství při poskytování služeb zásobování teplem. Vyhláška vyžaduje úplné zveřejnění informací, které se staly základem pro stanovení sazeb. Jinými slovy, každý nájemce, který obdržel potvrzení o zaplacení za tepelnou energii, má právo požádat o zájem a obdržet písemnou odpověď.

Nový zákon "o dodávce tepla"

V červenci 2017 prošel federální zákon "o dodávce tepla" významnými změnami. Nyní mají obce právo na reformu místních trhů s teplem, kde převažuje jakákoli velká společnost. V tomto případě lze použít princip alternativní kotelny. Tedy pokud je výstavba samostatné kotelny levnější než využívání centralizovaného systému, pak cena za 1 Gcal tepla v této oblasti jednoznačně nadhodnocují společnosti poskytující teplo.

V rámci reformy je možné stanovit celní strop založený na ceně získané v alternativní kotelně. Zde mají obecní úřady právo snížit cenové limity. Vzhledem k tomu, že dodávky tepla budou zodpovědné za dodávky tepla, budou tyto práce přidány k protimonopolním službám. ETO musí zajistit modernizaci, zlepšit kvalitu služeb a být odpovědní za přerušení dodávek.

Zvláště důležité je přechod k novým cenám obcí, kde je infrastruktura více opotřebovaná. Při získávání dalších hotovostních infuzí bude zisk ETO doplněn zvýšením efektivity.

Celkově by pro větší transparentnost a objektivity nákladů na vytápění znamenalo stanovení jednotné ceny za dodávku tepla pro obyvatele jednoho regionu. Již v mnoha domácnostech jsou instalovány měřiče tepla. Vypočítat cenu v rublech. pro Gcal a rozdělen mezi vlastníky je možné bez zúčastněných organizací. A pokud při určování ceny tepelné energie zohledníme ekonomickou situaci regionu a koupíme energii ze státních dodavatelů, je logické, že náklady na 1 Gcal budou vždy klesat. K tomu však potřebujeme nový progresivní a spravedlivý zákon.

Jak vypočítat platbu za vytápění pro váš byt?

Otázka výpočtu výše platby za vytápění je velmi důležitá, protože částky pro tuto službu jsou často působivé, ale zároveň nemají ponětí, jak byl výpočet proveden.

Od roku 2012, kdy vstoupila v platnost vyhláška vlády Ruské federace ze dne 6. května 2011 č. 354 "O poskytování veřejných služeb majitelům a uživatelům prostor v bytových a obytných budovách", postup výpočtu výše platby za vytápění prošel řadou změn.

Metody výpočtu se několikrát změnily, vykázalo se vytápění pro potřeby obecních domů, které byly vypočteny odděleně od topení v obytných prostorech (byty), avšak v roce 2013 se vytápění znovu počítá jako jediná veřejná služba bez sdílení poplatků.

Od roku 2017 se postup výpočtu znovu změnil, objevilo se mnoho nových vzorců pro výpočet výše platby za vytápění a pro obyčejného spotřebitele to není tak jednoduché, aby je pochopilo.

Takže, porozumíme objednávce.

Chcete-li vypočítat výši platby za vytápění vašeho bytu a vybrat požadovaný výpočetní vzorec, musíte nejprve vědět:

1. Má váš dům systém centralizovaného vytápění?

To znamená, zda je tepelná energie pro potřeby vytápění dodávána do bytové budovy již v hotové podobě pomocí centralizovaných systémů nebo tepelné energie pro váš dům je vyráběna nezávisle za použití zařízení, které je součástí společného vlastnictví vlastníků prostor v bytovém domě.

2. Je váš bytový dům vybaven společným (kolektivním) měřicím zařízením a jsou zde individuální přístroje pro měření tepla v obytných a nebytových prostorách vašeho domu?

Přítomnost nebo nepřítomnost domácího (kolektivního) měřicího zařízení na domě a individuálních měřících zařízení v prostorách vašeho domu významně ovlivňují způsob výpočtu výše poplatků za vytápění.

3. Jak jste účtovány za vytápění - během vytápění nebo rovnoměrně za kalendářní rok?

Způsob platby za veřejné služby za vytápění přijímá státní orgány subjektů tvořících Ruská federace. To znamená, že v různých oblastech naší země mohou být poplatky za vytápění účtovány odlišně - během celého roku nebo pouze během období vytápění, kdy je služba skutečně poskytována.

Aby byly informace o výpočtu částky platby za vytápění srozumitelnější, zvážíme každý způsob nabíjení samostatně s použitím konkrétního vzorce výpočtu pomocí konkrétního příkladu. Při výběru možnosti výpočtu je třeba věnovat pozornost všem komponentům, které určují metodu výpočtu.

Níže jsou uvedeny různé možnosti výpočtu jednotlivých faktorů, které určují výběr výpočtu výše platby za vytápění:

Výpočet č. 1 - V bytovém domě není společné (kolektivní) měřicí zařízení, výpočet poplatku se provádí během období vytápění - Přečtěte si příklad výpočtu

Výpočet č. 2 - v bytovém domě není společné (kolektivní) měřicí zařízení, výpočet velikosti poplatku se provádí rovnoměrně v průběhu kalendářního roku -

Výpočet č. 3 - na bytovém domě je instalován společný (kolektivní) měřicí přístroj, ne všechny obytné a nebytové prostory jsou vybaveny individuálními zařízeními pro měření tepla, výpočet velikosti poplatku se provádí pouze během období vytápění - přejít na příklad výpočtu

Výpočet č. 4 - Na bytovém domě je instalován společný dům (kolektivní) měřicí přístroj, ne všechny obytné a nebytové prostory jsou vybaveny individuálním zařízením pro měření tepla, výpočet velikosti poplatku se provádí rovnoměrně po celý kalendářní rok - Přejít na příklad výpočtu

Výpočet č. 5 - Na bytovém domě je instalován společný dům (kolektivní) měřicí přístroj, všechny bytové a nebytové prostory jsou vybaveny individuálním měřicím zařízením pro tepelnou energii, výpočet velikosti desky se provádí v období vytápění nebo rovnoměrně po celý kalendářní rok - Přejít na příklad výpočtu

V bytovém domě neexistuje společné (kolektivní) měřicí zařízení, zatímco výpočet velikosti poplatku se provádí během období vytápění.

Pokud není v bytovém domě instalován bytový (kolektivní) měřicí přístroj pro tepelnou energii, výpočet výšky platby za vytápění ve vašem bytě (obytných prostorách) během období vytápění by měl být proveden podle vzorce č. 2 přílohy č. 2 pravidel schválených usnesením vlády ze dne 06.05. 2011 № 354, na základě:

 • Celková plocha vašeho bytu;
 • Spotřební norma pro topení;
 • Tarif pro tepelnou energii schválený pro váš region a dodavatele této služby.

Formula 2

Si - celková plocha vašeho bytu (bytu);

N T je spotřební norma užitkové služby pro vytápění;

T T je tarif za teplo nastavený pro region a poskytovatele služeb.

Příklad výpočtu:

Váš dům nemá společné domácí měřící zařízení pro teplo (vytápění). Výpočet částky platby za vytápění se provádí pouze v období vytápění.

Údaje pro výpočet:
 • Celková plocha bytu je 62 m2 (m 2);
 • Standard spotřeby pro vytápění pro váš region je stanoven na 0,02 gigakalorie na 1 m2 celkové plochy;
 • Tarif za teplo pro váš region a poskytovatele služeb je 1 600 rublů za 1 Gcal.
Poplatek za vytápění Vašeho bytu se vypočítá v následujícím pořadí:

62 m 2 x 0,02 Hl x 1 600 rub. = 1984,00 rub.

Tak, platba za vytápění pro váš byt v měsících vytápění bude - 1984,00 rublů.

V bytovém domě neexistuje společný dům (kolektivní) měřicí přístroj, zatímco výpočet velikosti poplatku se provádí rovnoměrně v průběhu kalendářního roku.

Pokud v bytovém domě není instalováno vícedenkové (kolektivní) měřicí zařízení pro tepelnou energii, výpočet částky poplatku za vytápění ve vašem bytě (obytných prostorách) během kalendářního roku by měl být proveden podle vzorce č. 2 (1) přílohy č. 2 pravidel schválených vládou Ruské federace z 06/05/2011 č. 354, na základě:

 • Celková plocha vašeho bytu;
 • Spotřební norma pro topení;
 • Koeficient četnosti platby od spotřebitelů za veřejné služby pro vytápění;
 • Tarif pro tepelnou energii schválený pro váš region a dodavatele této služby.

Vzorec 2 (1)

Si - celková plocha vašeho bytu (bytu);

N T je spotřební norma užitkové služby pro vytápění;

K - koeficient četnosti úhrady spotřebitelů za užitkové služby pro vytápění, který se rovná počtu měsíců vyhřívací doby, včetně neúplné;

T T je tarif za teplo nastavený pro region a poskytovatele služeb.

Je třeba poznamenat, že podle nařízení vlády ze dne 27. srpna 2012 č. 857 je hodnota K koeficientem četnosti platby spotřebiteli, stanovenou vydělením počtu měsíců vyhřívacího období za rok podle počtu kalendářních měsíců v roce. V takovém případě se výpočet platby za úklidové služby pro vytápění provádí v každém fakturačním období kalendářního roku.

Příklad výpočtu:

Váš dům nemá společné domácí měřící zařízení pro teplo (vytápění). Výpočet výše platby za vytápění se provádí během celého kalendářního roku.

 • Celková plocha apartmánu je 62 metrů čtverečních;
 • Standard spotřeby tepla pro váš region je stanoven na 0,02 gigakalorie na 1 m2 celkové plochy;
 • tarif pro tepelnou energii pro váš region a poskytovatele služeb je 1 600 rublů za 1 Gcal;
 • koeficient frekvence platby spotřebiteli je 0,583 (tj. počet měsíců vyhřívání ve vašem regionu - 7 měsíců musí být děleno počtem měsíců v roce - 12 měsíců: 7/12 = 0,583).
Poplatek za vytápění Vašeho bytu se vypočítá v následujícím pořadí:

62 m2 x (0,02 Hl x 0,583) x 1 600 rub. = 1156,67 rub.

Tak, platba za vytápění pro váš byt každý měsíc během celého kalendářního roku bude 1,156.67 rublů.

V bytovém domě je instalováno společné (kolektivní) měřicí zařízení, ne všechny obytné a nebytové prostory jsou vybaveny individuálními zařízeními pro měření tepla, výpočet velikosti poplatku se provádí pouze během doby vytápění.

Pokud je v bytovém domě instalováno vícečlenné (kolektivní) měřicí zařízení pro tepelnou energii a ne všechny obytné a nebytové prostory jsou vybaveny individuálními zařízeními pro měření tepla, výpočet výše poplatků za vytápění ve vašem bytě (bytu) během období vytápění by měl být proveden podle vzorce Č. 3 přílohy č. 2 Pravidel, schválené vyhláškou vlády Ruské federace ze dne 06.05.2011 č. 354, na základě:

 • Množství tepelné energie, stanovené svědectvím obecného měřicího zařízení domácnosti;
 • Celková plocha vašeho bytu;
 • Celková plocha všech obytných a nebytových prostor v bytovém domě;
 • Tarif pro tepelnou energii schválený pro váš region a dodavatele této služby.

Formula 3

V D - objem (množství) tepelné energie spotřebované údaji obecného (kolektivního) měřicího zařízení;

Si - celková plocha bytu;

So - celková plocha všech bytových a nebytových prostor v bytovém domě;

T T je tarif za teplo nastavený pro region a poskytovatele služeb.

Příklad výpočtu:

Váš dům má společné měřící zařízení pro teplo (vytápění). Jednotlivé měřicí přístroje pro tepelnou energii chybí ve všech místnostech bytového domu. Výpočet částky platby za vytápění se provádí pouze v období vytápění.

 • Množství tepelné energie, stanovené podle svědectví obecného měřícího zařízení pro leden 2017, činí 150 gigakalorií;
 • Celková plocha apartmánu je 62 metrů čtverečních;
 • Celková plocha obytných a nebytových prostor v domě je 6 000 metrů čtverečních;
 • Tarif za tepelnou energii nastavený pro váš region a poskytovatele služeb je 1600 rublů na 1 Gcal.

Poplatek za vytápění Vašeho bytu se vypočítá v následujícím pořadí:

150 x 62/6000 x 1600 = 2480,00 rub.

Tak, poplatek za vytápění Vašeho bytu v lednu 2017 bude - 2480,00 rublů.

V bytovém domě je instalováno společné (kolektivní) měřicí zařízení, ne všechny obytné a nebytové prostory jsou vybaveny individuálním zařízením pro měření tepla, výpočet poplatku je jednotný po celý kalendářní rok.

Pokud je v bytovém domě instalováno vícepolohové (kolektivní) měřicí zařízení pro tepelnou energii a ne všechny obytné a nebytové prostory jsou vybaveny individuálními zařízeními pro měření tepla, výpočet výše poplatků za vytápění ve vašem bytě (bytu) během období vytápění by měl být proveden podle vzorce Č. 3 odst. 1 přílohy č. 2 pravidel schválených vyhláškou vlády Ruské federace ze dne 06.05.2011 č. 354, vycházející z:

 • Průměrné měsíční množství tepla spotřebovaného pro vytápění v předchozím roce;
 • Celková plocha vašeho bytu;
 • Tarif pro tepelnou energii schválený pro váš region a dodavatele této služby.

Vzorec č. 3 (1)

Si - celková plocha bytu;

VT - průměrné měsíční množství tepelné energie spotřebované pro potřeby vytápění v předchozím roce. Tento objem je vypočítán na základě svědectví obecného měřicího přístroje domu, kterým je bytový dům vybaven, počtu měsíců v roce a celkové plochy všech obytných a nebytových prostor v bytovém domě;

T T je tarif za teplo nastavený pro region a poskytovatele služeb.

Příklad výpočtu:

Váš dům má společné měřící zařízení pro teplo (vytápění). Jednotlivé měřicí přístroje pro tepelnou energii nejsou instalovány ve všech prostorách bytového domu. Výpočet výše platby za vytápění se provádí pouze během celého kalendářního roku.

 • Množství tepelné energie, stanovené ze svědectví obecného měřicího přístroje pro domácnost pro rok 2016, činí 750 gigakalorií;
 • Celková plocha obytných a nebytových prostor v domě je 6 000 metrů čtverečních;
 • Celková plocha apartmánu je 62 metrů čtverečních;
 • Tarif za tepelnou energii nastavený pro váš region a poskytovatele služeb je 1600 rublů na 1 Gcal.

Poplatek za vytápění Vašeho bytu se vypočítá v následujícím pořadí:

Za prvé se vypočítá průměrný měsíční objem tepelné energie za předchozí rok:

750 HL / 12 měsíců / 6000 m2 = 0,011 HL.

Poté se vypočítá měsíční poplatek za vytápění v roce 2017:

62 m2 x 0,011 x 1600 = 1091,20 rublů.

Tak, platba za vytápění ve vašem bytě každý měsíc v roce 2017 bude 1091.20 rublů.

Je třeba poznamenat, že při výpočtu výše poplatku tímto způsobem, tj. Za použití měsíčních průměrných hodnot měřicího zařízení pro obecné účely za předchozí rok, v prvním čtvrtletí roku následujícího po vypočteném poplatku, je nutné provést úpravu výše poplatku.

To znamená, že v prvním čtvrtletí roku 2018 vám bude účtován poplatek nebo bude účtován poplatek v závislosti na skutečných hodnotách běžného měřiče domácnosti pro rok 2017.

Úprava výše poplatku v tomto případě se provádí podle vzorce č. 3 (2) na základě:

 • Velikost poplatku na základě svědectví běžného měřicího přístroje domu pro běžný rok;
 • Celková plocha vašeho bytu;
 • Celková plocha všech obytných a nebytových prostor v bytovém domě;
 • Celková částka platby za tepelnou energii za předchozí rok pro váš byt.

Vzorec č. 3 (2)

PKiPr - částka platby za komunální vytápěcí službu určená na základě údajů o kolektivním (běžném) měřicím zařízení instalovaném v bytovém domě za uplynulý rok;

Si - celková plocha bytu;

So - celková plocha všech bytových a nebytových prostor v bytovém domě;

Pfn.i - Celková částka platby za veřejné služby za vytápění ve vašem bytě za uplynulý rok.

Příklad výpočtu úpravy:

 • Množství tepelné energie, stanovené ze svědectví obecného měřícího zařízení pro rok 2017, činí 850 gigakalorií.
 • Celková plocha obytných a nebytových prostor v domě je 6 000 metrů čtverečních.
 • Celková plocha apartmánu je 62 metrů čtverečních.
 • Tarif za tepelnou energii nastavený pro váš region a poskytovatele služeb je 1600 rublů na 1 Gcal.
 • Výše platby za vytápění za předchozí rok za Váš byt je 1091.20 rublů. x 12 měsíců = 13094,40 rub.

Výpočet velikosti úpravy bude následující:

850 hl x 1600 rub. = 1 360 000 rub. - částku platby za vytápění ve vaší domácnosti za celý rok 2017 podle svědectví obecného měřicího zařízení.

1,360,000 x 62/6000 - 13,094.40 rub. = 958,93 rub.

Takže částka 958,93 rublů. V prvním čtvrtletí roku 2018 se na něj vztahuje dodatečné poplatky, protože skutečně získaná částka za rok 2017 je nižší, než je výše poplatku stanovená podle svědectví obecného měřicího zařízení.

Je třeba poznamenat, že pokud celková částka platby určená skutečnými údaji měřicího zařízení pro všeobecné účely je nižší než to, co jste obdrželi v průběhu zúčtovacího roku, pak v prvním čtvrtletí měsíce následujícího po vypořádání budete muset provést výpočet této služby, tedy snížit výši platby.

Například se všemi stejnými indikátory ve výše uvedeném příkladu změníme pouze poplatek za rok 2017 na základě svědectví obecného měřicího zařízení. To se rovná 700 HL.

Pak bude úprava velikosti desky vypadat takto:

700 HL x 1600 rub. = 1 120 000 rub. - částku platby za vytápění ve vaší domácnosti za celý rok 2017 podle svědectví obecného měřicího zařízení.

1 120 000 rub. x 62 m2 / 6000 m2 - 13 094,40 rublů. = - 1521,07 rub.

Částka snížení poplatku podle úpravy pro váš byt bude 1521,07 rublů.

Při výpočtu výše platby za inženýrské služby pro vytápění při vybavení bytové budovy se společným domem (kolektivní) měřicí jednotkou a jednotlivě ve všech obytných a nebytových prostorách bytového domu se při výpočtu výše platby za vytápění během období vytápění a při výpočtu částky platby za celý kalendář roky.

Aby byl výpočet srozumitelnější, analyzujeme každý případ zvlášť.

Takže pořadí a příklad při výpočtu částky platby za vytápění pouze v období vytápění.

Na bytovém domě je instalován společný (kolektivní) měřicí přístroj, všechny obytné a nebytové prostory jsou vybaveny individuálním zařízením pro měření tepla, výpočet výšky platby za vytápění se provádí pouze během doby vytápění.

Pokud je v bytovém domě instalováno vícepolohové (kolektivní) měřicí zařízení pro tepelnou energii a všechny obytné a nebytové prostory jsou vybaveny individuálními zařízeními pro měření tepla, výpočet výše poplatků za vytápění ve vašem bytě (bytu) během období vytápění by měl být proveden pomocí vzorce č. (3) Příloha č. 2 Pravidel schválená vyhláškou vlády Ruské federace ze dne 6. 5. 2011 č. 354, založená na:

 • Množství tepelné energie, určené údaji o vašem individuálním měřicím zařízení;
 • Objem tepelné energie spotřebované údaji obecného měřícího zařízení ve všech místnostech, s výjimkou tepelné energie spotřebované ve všech obytných a nebytových prostorách;
 • Celková plocha vašeho bytu;
 • Celková plocha všech obytných a nebytových prostor v bytovém domě;
 • Tarif pro tepelnou energii schválený pro váš region a dodavatele této služby.

Vzorec č. 3 (3)

Vi n je množství (množství) tepla spotřebovaného ve vašem bytě během fakturačního období, které je určeno z údajů o individuálním nebo běžném (bytovém) měřicím zařízení.

Vi jeden je objem (množství) tepelné energie poskytované pro vyúčtování období bytové jednotce vybavenou společným (společným) měřicím zařízením tepla, s výjimkou objemu (množství) tepelné energie spotřebované ve všech obytných nebo nebytových prostorách v bytovém domě, což je určeno vzorce:

V d - množství (množství) tepla spotřebovaného v bytovém domě za fakturační období, určené z údajů kolektivního (obecného) měřicího zařízení,

Si - celková plocha bytu;

So - celková plocha všech bytových a nebytových prostor v bytovém domě;

T T je tarif pro tepelnou energii, stanovený v souladu s právními předpisy Ruské federace.

Příklad výpočtu:

Váš dům má společné měřící zařízení pro teplo (vytápění). Jednotlivé měřicí přístroje pro tepelnou energii jsou instalovány ve všech pokojích bytového domu. Výpočet částky platby za vytápění se provádí v období vytápění.

 • Množství tepla spotřebovaného ve vašem bytě v lednu 2017 je 1,2 Gkl.
 • Množství tepelné energie, stanovené podle svědectví obecného měřícího zařízení pro leden 2017, činí 65 gigakalorií.
 • Množství tepelné energie spotřebované ve všech obytných a nebytových prostorách v lednu 2017 činí 53 HL podle údajů jednotlivých měřicích přístrojů.
 • Celková plocha obytných a nebytových prostor v domě je 6 000 metrů čtverečních.
 • Celková plocha apartmánu je 62 metrů čtverečních.
 • Tarif za tepelnou energii nastavený pro váš region a poskytovatele služeb je 1600 rublů na 1 Gcal.

Poplatek za vytápění Vašeho bytu v lednu 2017 bude vypočítán v následujícím pořadí:

Především se vypočítá množství tepelné energie poskytnuté pro období vypořádání v bytovém domě, s výjimkou množství tepelné energie spotřebované ve všech obytných nebo nebytových prostorách v bytové budově, tj. Hodnota -

65 Hl - 53 Hl = 12 Hl.

Pak se vypočítá poplatek za vytápění v lednu 2017 pro váš byt:

(1,2 HL + 12 HL x 62 m2 / 6000 m2) x 1600 rublů. = 2118,40 rub.

Tak, platba za vytápění ve vašem bytě v lednu 2017 bude - 2118.40 rublů.

A teď, postup a příklad při výpočtu výše platby za vytápění během celého kalendářního roku.

V bytovém domě je instalován společný (kolektivní) měřicí přístroj, všechny obytné a nebytové prostory jsou vybaveny individuálním zařízením pro měření tepla, výpočet výše poplatků za vytápění se provádí během celého kalendářního roku.

Pokud je v bytové budově instalováno vícepolohové (kolektivní) měřicí zařízení pro tepelnou energii a všechny obytné a nebytové prostory jsou vybaveny individuálními zařízeními pro měření tepla, výpočet množství nákladů na vytápění ve vašem bytě (obytných prostorách) během celého kalendářního roku by měl být proveden pomocí vzorce Č. 3 odst. 3 přílohy č. 2 pravidel schválených vyhláškou vlády Ruské federace ze dne 06.05.2011 č. 354, vycházející z:

 • Průměrný měsíční objem tepelné energie, stanovený ze svědectví vašeho individuálního měřicího zařízení za předchozí rok;
 • Průměrný měsíční objem tepelné energie spotřebované indikací obecného měřícího zařízení ve všech místnostech s výjimkou tepelné energie spotřebované ve všech obytných a nebytových prostorách za předchozí rok;
 • Celková plocha bytu,
 • Celková plocha všech obytných a nebytových prostor v bytovém domě;
 • Tarif pro tepelnou energii schválený pro váš region a dodavatele této služby.

Vzorec č. 3 (3)

Vi n je objem (množství) tepla spotřebovaného ve vašem bytě v bytě, určený na základě průměrného měsíčního odečtu Vašeho individuálního nebo celkového (bytového) měřicího zařízení za předchozí rok.

Vi jeden je objem (množství) tepelné energie poskytované pro vyúčtování období bytové jednotce vybavenou společným (společným) měřicím zařízením tepla, s výjimkou objemu (množství) tepelné energie spotřebované ve všech obytných nebo nebytových prostorách v bytovém domě, což je určeno vzorce:

V d - množství (množství) tepla spotřebovaného v bytovém domě za fakturační období, stanovené na základě průměrného měsíčního odečtu kolektivního (obecného) účetního zařízení za předchozí rok;

Si - celková plocha bytu;

So - celková plocha všech bytových a nebytových prostor v bytovém domě;

T T je tarif pro tepelnou energii, stanovený v souladu s právními předpisy Ruské federace.

Příklad výpočtu:

Váš dům má společné měřící zařízení pro teplo (vytápění). Jednotlivé měřicí přístroje pro tepelnou energii jsou instalovány ve všech pokojích bytového domu. Výpočet výše platby za vytápění se provádí během celého kalendářního roku.

 • Množství tepla spotřebovaného ve vašem bytě na základě průměrného měsíčního odečtu vašeho individuálního měřicího zařízení za předchozí rok je 0,7 Gcl;
 • Množství tepelné energie, stanovené měsíčními průměrnými hodnotami celkového měřicího přístroje domu z předchozího roku, činí 44 gigakalorií;
 • Množství tepelné energie spotřebované ve všech obytných a nebytových prostorách činí 40 HL na základě průměrných měsíčních odečtů jednotlivých měřicích přístrojů za předchozí rok;
 • Celková plocha obytných a nebytových prostor v domě je 6 000 metrů čtverečních.
 • Celková plocha apartmánu je 62 metrů čtverečních;
 • Tarif za tepelnou energii nastavený pro váš region a poskytovatele služeb je 1600 rublů na 1 Gcal.

Měsíční poplatek za vytápění Vašeho bytu po celý kalendářní rok se vypočítá v následujícím pořadí:

Především se vypočítá množství tepelné energie poskytnuté pro období vypořádání v bytovém domě, s výjimkou množství tepelné energie spotřebované ve všech obytných nebo nebytových prostorách v bytové budově, tj. Hodnota -

44 Hl - 40 Hl = 4 Hl.

Poté se vypočte měsíční poplatek za vytápění Vašeho bytu:

(0,7 HL + 4 HL x 62 m2 / 6000 m2) x 1600 rublů. = 1186,13 rublů.

Tak, platba za vytápění ve vašem bytě každý měsíc během celého účetního roku bude 1,186,13 rublů.

Je třeba poznamenat, že při výpočtu výše poplatku tímto způsobem, tj. Za použití měsíčních průměrných odečtů obecných domácích a individuálních měřicích přístrojů za předchozí rok, v prvním čtvrtletí roku následujícího po vypořádání, je nutné provést úpravu výše poplatku.

To znamená, že například v prvním čtvrtletí roku 2018 vám bude účtována dodatečná platba nebo účtována částka z poplatku v závislosti na skutečných hodnotách obecného domu a jednotlivých měřicích zařízení pro rok 2017.

Úprava výše poplatku v tomto případě se provádí podle vzorce č. 3 (4) na základě:

 • Velikost poplatku vycházející ze skutečných odečtů obecných domácích a individuálních měřicích přístrojů pro běžný rok;
 • Velikost desky vychází z průměrných měsíčních objemů obecného a individuálního měřicího zařízení vypočítaných za rok.

Vzorec č. 3 (4)

Rkpi - částku platby za tepelnou energii spotřebovanou v uplynulém roce ve vašem bytě, určenou podle vzorce 3 (3) na základě svědectví vašeho individuálního nebo běžného (bytového) měřicího zařízení a označení kolektivního (obecného) měřícího zařízení tepelné energie.

Rnpi - částka platby za tepelnou energii nahromaděnou v uplynulém roce za Váš byt podle vzorce 3 (3) na základě průměrného měsíčního objemu spotřeby tepelné energie za předchozí rok.

Příklad výpočtu úpravy:

 • Výše platby za tepelnou energii spotřebovanou ve vašem bytě na základě skutečných odečtů jednotlivých a obecných (kolektivních) měřicích přístrojů za rok je 14 000 rublů;
 • Výše platby za tepelnou energii spotřebovanou ve vašem bytě na základě průměrných měsíčních odečtů jednotlivých a obecných (kolektivních) měřicích přístrojů za rok činí 13 000 rublů.

Výpočet velikosti úpravy bude následující:

14 000 rub. - 13 000 rub. = 1 000 rub.

Takže částka 1000 rublů. V prvním čtvrtletí roku 2018 se na něj vztahuje dodatečné poplatky, protože skutečně vzniklá částka za rok 2017 je nižší, než je výše poplatku stanovená podle údajů o individuálních a obecných měřicích zařízeních domácnosti.

Je třeba poznamenat, že pokud je celková částka platby určená skutečnými údaji o individuálních a obecných měřicích zařízeních domácnosti nižší než ta, kterou jste obdrželi během účetního období, pak v prvním čtvrtletí měsíce následujícího po vypořádání budete muset provést výpočet této služby, tedy snížit velikost poplatku.

Například se všemi stejnými indikátory ve výše uvedeném příkladu změníme pouze poplatek za rok 2017 na základě svědectví individuálního a obecného měřicího přístroje pro domácnost. To se rovná 11 500 rublem.

Pak bude úprava velikosti desky vypadat takto:

11 500 rub. - 13 000 rub. = 1 500 rub.

Částka snížení částky platby za vytápění podle úpravy pro váš byt bude 1500 rublů.

Vypočtená sazba topení

Jak vypočítat náklady na vytápění

Výše platby za teplo je dnes stanovena na základě úrovně inženýrských sítí, jakož i tarifů na tepelnou energii, které stanoví regionální tarifní provize. Objemy spotřeby tepla jsou vypočteny v gigakaloriích. Je možné nezávisle vypočítat náklady na vytápění? Množství spotřeby tepla za měsíc závisí na tom, zda se ve vašem domě instalují domácí měřiče tepla a vody. Pokud jsou, pak počítat náklady na teplo a teplá voda na jejich indikátory. Pokud takové měřiče neexistují, výpočet je určen normami spotřeby tepla, které stanoví komise pro sazbu. Mějte na paměti, že normy pro spotřebu tepelné energie jsou vyvíjeny pro skupiny budov s přihlédnutím ke stejným strukturálním a technickým parametrům. Každý dům má vlastní úroveň spotřeby tepla na metr čtvereční celkové plochy vypočtené za měsíc. To zohledňuje parametry jako rok výstavby budovy, počet podlaží, počet vchodů. Tyto předpisy jsou každoročně upraveny. V závislosti na spotřebě, která určuje organizaci dodávající energii, může se částka mírně zvýšit nebo snížit. Chcete-li nezávisle vypočítat poplatek za vytápění Vašeho bytu, vynásobte částku sazby tepla spotřebou v tomto typu budovy a v oblasti bytu. A pro výpočet sazby za teplou vodu si uvažte tarifu za tepelnou energii a vynásobte ji standardním průtokem, který je nutný k ohřevu 1 kubického metru vody a dalšímu metru spotřeby vody. Pokud v bytě není instalován žádný měřič, namísto jeho čtení použijte standardní spotřebu teplé vody na osobu a množte se podle počtu lidí žijících v bytě. Při výpočtu platby za vytápění pro organizace poskytující teplo se používá mírně odlišná metoda. Podle vyhlášky platí, že pokud máte obecný měřič tepla pro měření tepla, průměrná měsíční spotřeba tepla za předchozí rok se používá pro výpočet měsíční platby v běžném roce. Chcete-li vypočítat objem spotřeby tepla, rozdělte roční odečet celkového měřidla domu o 12 měsíců. Částka, která se ukázala, byla vydělena celkovou plochou domu. A toto číslo (množství tepla na 1 m2) se vynásobí celkovou plochou vašeho pokoje. Všimněte si, že přepočítání výpočtů pro vytápění pro obyvatele určitého domu se provádí pouze jménem řídící organizace.

 • jak se vypočítává topení v bytě
Jak vypočítat náklady na vytápění

Vlastnosti výpočtu nákladů na nástroje

Výpočet sazby za byt pro byt je prováděn v souladu s vyhláškou vlády č. 354 z roku 2011. Výpočet nákladů na služby v bytech se provádí měsíčně. Výše platby závisí na tarifech společnosti poskytující zdroje. Jsou stanoveny v závislosti na úrovni cenové regulace ze strany státu. Veškeré prostory a nástroje jsou neoddělitelné.

Důležité faktory

Jak zjistíte, jak vypočítat účty za služby, mějte na paměti, že celková částka platby bude záviset na mnoha ukazatelích. Výše plateb, které jsou účtovány v bytech v různých oblastech, se liší. Tvorba celkové částky bez čítačů je ovlivněna:

 • podlahová plocha;
 • druh prostor (nebytové prostory a obytné prostory);
 • počet registrovaných občanů v obytné oblasti;
 • podmínky smluv;
 • spotřební standard užitkové služby pro vytápění, pro vodu, plyn bez metru, elektřina.

Pokud jsou nainstalovány čítače, výpočet se provádí na individuálním měřicím zařízení. Celková částka závisí na tarifu:

 • vodoměr;
 • pro vytápění u obecného měřicího přístroje pro domácnost nebo sazebníku za vytápění;
 • platba za plyn (1 m3);
 • pro elektřinu.

Platební sazby jsou stanoveny v regionech na různých úrovních. Místní správy vypočítají tarify a varují obyvatelstvo zveřejněním příslušných oznámení v periodikách. Příjem pro obecné informace obsahuje také informace o tarifech.

Platba za teplo

V případě bytového vytápění bydlí obyvatelé v závislosti na standardu nebo měřených hodnotách. V roce 2015 jsme chtěli změnit způsob platby poplatků za vytápění v bytě. Dříve se místní orgány mohly rozhodnout, jak vypočítat platbu za vytápění:

 • měsíčně 1/12 roční částky plateb;
 • ve výši skutečně spotřebované tepelné energie v topné sezóně.

V roce 2017 jsme se rozhodli nechat příležitost platit za teplo jako 1/12 z celkové částky. Jak vypočítat topení v bytě, rozhodnout místní úřady.

V roce 2017 mají spotřebitelé nárok na přepočet vytápění z následujících důvodů:

 • pokojová teplota je nižší než 18 ° C, v rohu - 20 ° C;
 • nouzové ukončení dodávky tepla během vytápění překročilo dobu 16 hodin za sebou, celkově 24 hodin za měsíc (pokud byl byt vyšší než 12 ° C, přepočet vytápění na tomto základě není proveden)
 • normy pro vytápění bytů se mohou lišit o ± 4 ° C (v noci o 3 ° C).

Výpočet nákladů na vytápění v bytovém domě závisí na stanovených nákladech na vytápění, pokud nejsou instalovány měřiče vytápění domu. Pokud je společné měřicí zařízení, je topný poplatek nabitý v závislosti na jeho hodnotách. Mnozí říkají, že topení měřiče je levnější. Pro srovnání je nutné vypočítat vytápění v bytě v poměru ceny a porovnat s podobným bytem, ​​kde se platba za vytápění vypočítá podle běžného metru.

Metody výpočtu nákladů na teplo

Při výpočtu se zohledňuje míra spotřeby, platba za vytápění podle standardu a plochy. Přírůstek pro vytápění nebytových prostorů podle nových pravidel se provádí společně s poplatky v bytech. Norma bere v úvahu náklady na teplo v celém domě. Na jeho základě se platba vypočítává pro každý byt, pro nebytové prostory.

Jak vypočítat poplatek za vytápění? Výpočet výše platby za vytápění se provádí následovně. Vzorec pro výpočet:

Р - náklady na vytápění v bytě;

S je oblast vytápěné místnosti;

T - stanovená sazba za vytápění bytu, podle kterého se platba provádí;

N je míra spotřeby.

Podle vypočtených výsledků je za vytápění účtována faktura.

Jak se vypočítává topení v bytě s nainstalovaným měřidlem? Pořadí výpočtu platby za vytápění závisí na dostupnosti bytových měřidel a měřidel v nebytových prostorách.

Pokud je k dispozici domovní topení, platba se provádí následovně. Výpočet platby za vytápění domu:

Množství tepla spotřebovaného topným zařízením se vynásobí celkovou plochou domu.

Jak vypočítat topení v bytě? Výpočet platby za vytápění rozdělením plochy bytu o celkovou plochu domu. Pro nebytové prostory se také provádí výpočet platby za vytápění.

Nemá smysl zjistit, jak vypočítat gcal pro vytápění. Jedná se o množství tepla spotřebovaného topnými měřiči. Na základě svědectví a zaplacení vytápění ve výškové budově.

Jak se vypočítává topení v bytě, pokud byla provedena instalace obecného měřicího přístroje pro vytápění a jednotlivé měřicí přístroje? Výpočet poplatků za vnitřní vytápění zohledňuje:

 • oblast;
 • odečty vydaného obecným měřičem vytápění domu;
 • indikace bytových měřidel;
 • měřidla pro zaplacení za vytápění nebytových prostor;
 • sazba za vytápění pro měřič domu.

Účet o vytápění, který každý měsíc v zahřáté sezoně obdrží majitel každého bytu a uživatel pronajatých prostor, bere v úvahu osobní spotřebu energie a tepla přidělené obecným potřebám domácnosti. Jak se vypočítává poplatek za vytápění v tomto případě? Platba za vytápění se provádí na individuálním měřiči, přičemž se zohledňují údaje obecného měřicího přístroje pro vytápění. Topení v bytovém domě v nebytových prostorách se počítá analogicky s byty.

Jak se vypočítává topný poplatek v bytovém domě? Teplo vynaložené na potřeby obecního domu se rozděluje v poměru k vytápěné ploše, která je obsazena každým nebytovým prostorem a byty.

Jak vypočítat náklady na vytápění, pokud měřicí přístroje nejsou ve všech pokojích? V tomto případě se výpočet výše platby za vytápění provádí měřiče pro všeobecné účely. Při všech pokojích s měřicími přístroji se zohlední vytápění u měřiče instalovaného v bytě. Samostatně je nutné zjistit, jak je zohledněno vytápění ve výškové budově. Ohřev hlavního náměstí je rozdělen proporcionálně mezi všechny nájemníky.

U nebytových poplatků za vytápění jsou také účtovány poplatky. Pokud v domě není žádné měřicí zařízení, topení v nebytových prostorách se platí podle standardu v závislosti na jeho ploše. Uplatňuje výpočet ceny topení na podlahovém prostoru, vytápění bez metrů. Částka závisí na způsobu výpočtu vytápění bytu v domě. Zaplacení účtu za vytápění je nutné v měsíci jeho přijetí. V opačném případě se tvoří dluhy.

Platba plynu

Při instalaci individuálního plynového topného zařízení nebo používání plynových spotřebičů byste měli zjistit, jak zaplatit za plyn bez měřících přístrojů. Platba za plyn se provádí podle zavedených standardů. Jak se vypočítají účty za dodávku plynu? Cena je stanovena na základě tarifu, standardního objemu spotřeby a počtu registrovaných občanů.

Platba za služby pro zásobování plynem v domácnostech se provádí pomocí měřicích přístrojů, pokud jsou instalovány nejen plynové kamny, ale i jiné plynové zařízení.

Jaká je cena za vytápění v bytě, vybavená plynovým kotlem, pokud není měřicí zařízení instalováno nebo je mimo provoz? Náklady na vytápění v domácnosti se vypočítají na základě:

 • průměrná měsíční spotřeba;
 • prostory vyhřívaných prostor;
 • počet registrovaných osob;
 • stupeň zlepšení (dostupnost centralizovaného zásobování teplou vodou).

Platba za vytápění v nebytových prostorách se provádí na základě naměřených hodnot.

Jak vypočítat topení v domácnostech s plynovými kotly? Výpočet nákladů na vytápění v domácnostech vychází z naměřených hodnot. Majitelé neberou příjmy za centralizované vytápění, ale za plyn na vytápění.

Spotřeba vody

Spotřebitelé vědí, že je výhodnější zaplatit vodu za metr. Samostatně nabitá teplá a studená voda.

Je snadné počítat spotřebu vody metrem: spotřebovaná hlasitost se vynásobí stanoveným tarifem. Pokud je třeba instalovat samostatné měřiče pro studenou a horkou vodu. To je pro ně, že se vypočítávají poplatky za spotřebu vody.

Platba užitkových služeb pro odpadní vodu by měla být vypočtena také měřidlem. Jakákoli online kalkulačka vám například bude schopna poskytnout požadovanou částku, pokud zadáte aktuální a předchozí měření na vodoměru (spotřeba studené vody, teplá voda, odtok je zaznamenáván samostatně).

Pokud je instalován obecný domácí měřič, obyvatelé musí stále platit za výdaje na všeobecné domácí potřeby. To znamená, že platba nástrojů pro takové účtování zařízení se zvyšuje kvůli:

 • různé netěsnosti;
 • podhodnocení indikátorů měřidel od sousedů;
 • neregistrovaných občanů.

Pro výpočet poplatku za vodu pro každý byt je nutné rozdělit hodnotu překročení výšky podlahy. Schéma se používá k výpočtu studené a teplé vody v bytech.

Při absenci měřicích zařízení se spotřeba vody bez měřičů vypočte na úrovni 1 osoby. Pravidla výpočtu jsou následující. Chcete-li zjistit, kolik byste měli zaplatit, musíte vynásobit míru spotřeby vody na osobu v kostech odpovídající tarifou. Celková částka bude záviset na počtu obyvatel.

Moskva zavedla násobící faktory, které stimulují instalaci měřicích přístrojů. Pokud máte možnost dát pult, ale neuděláte to, musíte zaplatit 1,5krát vyšší částku, než je vypočtená částka. Od roku 2017 - 1,6 krát. Vzhledem k vysokým mírám spotřeby je zaplacení poplatků za dodávky vody dobrým rozpočtem. Platíme částky vypočítané s ohledem na rostoucí faktory nezbytně, jinak se dluhy hromadí.

Elektřina

Když zjistíme, jak vypočítat pomůcky, měli bychom si vzpomenout na potřebu zjistit, jak počítat spotřebovanou elektřinu. Zjednodušení úkolu vám pomůže uhradit platby za služby.

Platba se provádí podle údajů o měřících zařízeních. To by mělo být zahrnuto do obecného výpočtu poplatku za služby. Výpočet energetických zdrojů v dodávce elektřiny se provádí takto: spotřebovaný objem se vynásobí stanoveným tarifem.

Při nepřítomnosti měřicího zařízení, jeho poruchy, výpočet energetických služeb pro dodávku elektřiny se provádí následovně:

stanovený standard pro 1 osobu je vynásoben tarifou a počtem žijících občanů.

Nezaplatit za to, že světlo nebude fungovat, protože jsou připojeny prostory a nástroje, které jsou poskytovány. Dodavatel jednoduše odpojí dům nebo byt ze sítě.

Výpočet komunální

Vezměte v úvahu skutečnost, že prostory a nástroje jsou stejné, je nutné při zjišťování funkcí, jak vypočítat nástroje.

Celková výše účtů za elektřinu bude zahrnovat platbu:

 • topná plocha místnosti nebo na měřiči;
 • elektřina;
 • voda;
 • plyn;
 • náklady na údržbu obytných prostor.

Výpočet výše spotřeby energie zahrnuje výpočet nájemného. Chcete-li zjistit, jak vypočítat nájemné, kontaktujte správcovskou společnost nebo společnost HOA. Budou vám říkat, co je součástí plateb, a zavolejte částku, kterou musí nájemci každý měsíc převést.

Do níže uvedené kalkulačky uveďte typ objektu. Platba pro nebytové prostory nebo služby:

Každý občan má právo nezávisle ověřovat tarify za použití příslušných regulačních dokumentů. Pokud nesouhlasí s tím, jak je zohledněno vytápění v bytě, můžete napsat prohlášení k trestnímu zákoníku, dodavateli tepla nebo vyřešit sporné otázky na soudu.

Když zjistíte, jak vypočítat pomůcky, mějte na paměti, že náklady na bydlení, vedení, údržbu a bezpečnost jsou zahrnuty v nájemném. Výpočet poplatků za služby se provádí na náměstí okupovaných prostor.

Ukrajina není výrazně odlišná, pokud jde o zpoplatnění platby: výpočet poplatků za vytápění v bytech, výpočet bydlení a veřejných služeb se provádí podobně. Platba je však okamžitě převedena na dodavatele a nikoliv na trestní zákon nebo HOA. Na internetových stránkách firem, které dodávají teplo, můžete najít vzorce pro výpočet vytápění v bytě. Předpisy obsahují informace o způsobu placení poplatků za normy a měřidla.

Vzorec pro vytápění

Platba za vytápění v bytovém domě pro obytné a nebytové prostory, obecní byty a obytné budovy (domácnosti) se vypočítá podle vzorce a metod uvedených v příloze č. 2 k pravidlům schváleným usnesením vlády ze dne 06.05.2011 č. 354.

Volba výpočetních metod a vzorců závisí na vybavení prostor a samotných domů s měřicím zařízením pro vytápění (tepelnou energii), platební lhůtu pro vytápění schválenou v určitém regionu a způsob dodávání tepelné energie domu (centralizované dodávky tepelné energie nebo nezávislé výroby).

Od 1. ledna 2017 se pro výpočet výše poplatků za vytápění používají následující vzorce:

Vzorce pro výpočet poplatku za vytápění bytových a nebytových prostor v bytovém domě:

Formula 2 se používá při výpočtu výše platby za vytápění v nepřítomnosti společného měřicího zařízení domu v bytovém domě, při placení za vytápění během topného období. Zobrazení výpočtu

Vzorec č. 2 (1) se uplatňuje při výpočtu výše platby za vytápění v případě, že v bytovém domě není zařízení na měření tepla společného domu, při rovnoměrném zaplacení vytápění během kalendářního roku (12 měsíců).

Vzorec č. 3 se používá při výpočtu množství topné náplně v případě, kdy je v bytovém domě umístěno zařízení pro měření tepla ve společném domě a v němž nejsou instalovány všechny místnosti v bytovém domě, pokud platí topení během vytápění. Zobrazení výpočtu

Vzorec č. 3 (1) se používá při výpočtu velikosti topného náboje v případě, že v bytovém domě je běžný měřič tepla a ve kterém nejsou všechny místnosti v bytové jednotce vybaveny individuálními měřiči vytápění, při rovnoměrném zaplacení vytápění v průběhu kalendářního roku (12 měsíců).

Vzorec č. 3 (2) se použije při úpravě výše platby za vytápění v případě výpočtu poplatku podle vzorce č. 3 (1)

Vzorec č. 3 (3) se používá při výpočtu velikosti topného náboje v případě, že je v bytovém domě běžný měřič tepla a ve všech místnostech bytového domu existují individuální měřiče vytápění, při placení za vytápění během vytápění nebo rovnoměrně po kalendáři roky (12 měsíců).

Vzorec č. 3 (4) se použije při úpravě částky platby za vytápění v případě výpočtu poplatku podle vzorce č. 3 (3) rovnoměrně během kalendářního roku.

Vzorce pro výpočet poplatku za vytápění v obytném domě (domácnost):

Formula 2 se používá při výpočtu výše platby za vytápění v nepřítomnosti individuálního zařízení pro měření tepla v obytné budově při placení za vytápění během období vytápění.

Vzorec č. 2 (1) se používá při výpočtu výše platby za vytápění v nepřítomnosti individuálního zařízení pro měření tepla v obytném domě při rovnoměrném zaplacení vytápění během kalendářního roku (12 měsíců).

Vzorec č. 3 (5) se používá při výpočtu velikosti platby za vytápění za přítomnosti individuálního zařízení pro měření tepla v obytné budově.

Formulář č. 22 Výše ​​platby za veřejné služby pro vytápění v obytném domě (domácnost), pokud využívá pozemek a hospodářská zařízení na jeho pozemku, pokud dům nemá individuální měřicí zařízení pro vytápění.

Top