Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Krby
Instalace saunových kamen s vlastními rukama. Základní pravidla a chyby pro začátečníky
2 Čerpadla
Domovní vytápění - jaké jsou topné systémy a schémata zapojení
3 Palivo
Populární ruský venkovský plynový kotel
4 Kotle
Jak udělat parní vytápění si sami: zařízení, pravidla a požadavky
Hlavní / Kotle

Proces hydraulického testování topného systému


Zde si můžete stáhnout formulář pro provedení hydraulického testování topného systému a najít stručné informace o procesu provádění těchto zkoušek.

Proč je to zákon?

Na konci stavebních a montážních prací se provádí řada zkoušek, systémy tepla a vody jsou kontrolovány různými způsoby řízení.

Stav topného systému je určen prováděním hydraulických zkoušek. V zásadě zkontrolujte sílu zařízení (v tomto případě - vytápění). Podle výsledků testů je vypracován zákon, který odráží výsledek svého chování. Klíčovým bodem tohoto zákona je konečný závěr: může být testovaný systém uveden do provozu?

Hydraulický zkušební proces

Systém topení je zkontrolován na těsnost při tlaku, který přesahuje provozní dobu a půlkrát.

Podmínky pro hydraulické zkoušení:

 1. Tlak by neměl být menší než 0,6 baru
 2. Teplota vody by měla být konstantní
 3. Systém musí být naplněn vodou postupně, přičemž ventilační zařízení se otevírají tak, aby se neuzavíraly vzduchové zátky.
 4. Systémová analýza se provádí pomocí manometru.

Testovací fáze

 1. V první fázi hydraulického testování se tlak v topném systému zvýší dvakrát na nastavenou hodnotu. Stane se to půl hodiny každých deset minut. Během následujících 30 minut by výše popsaná podmínka měla být splněna - tlak v systému by neměl klesnout pod 0,6 baru.
 2. Ve druhé zkušební fázi by tlak neměl klesnout pod 0,2 baru. Pokud je v topném systému zjištěna netěsnost, je povoleno nastavit svorku pro připojení potrubí o více než půl otáčky. Pokud netěsnost přetrvává, indikuje potřebu výměny nebo opravy tohoto připojení.

Proces hydraulického testování topného systému

Po dokončení instalace, ale před začátkem dokončovacího procesu musí instalace provádět hydrostatické zkoušky topného systému. Podle výsledků hydrostatických zkoušek je zákon vypracován v souladu s formulářem stanoveným společným systémem hygienické údržby 73.13330.2012 "Vnitřní hygienické a technické systémy budovy". V souladu s regulační dokumentací je celý název zákona následující: hydrostatický nebo manometrický test úniku. V každodenním životě se tento dokument nazývá úkony hydraulického testování topného systému.

Začínáme zaplňovat činnost hydraulického testování potrubí zadáním údajů o přesném názvu testovaného systému. Přesný název systému je uveden v návrhu (pracovní dokumentace). V dalším kroku vyplnění zákona uvedeme název objektu (informace o názvu naleznete v projektu nebo stavebním povolení). Dále vyplňte údaje na testovacím místě (název sídla) a datum schválení zákona.

Po dokončení stropu zákona pokračujeme k zadávání údajů o složení přijímací komise. Komise by měla zahrnovat zástupce zákazníka, generálního dodavatele a montážní organizace. Více informací o vztahu účastníků stavebního procesu naleznete zde. Pro každého člena komise vstupujeme do zákona s následujícími údaji: název organizace a pozice, jméno a iniciály zástupce.

V návaznosti na údaje o přijímací komisi uvedeme název organizace projektu a kód projektu, podle kterého byla práce provedena. Poté zapisujeme, že testy byly provedeny hydrostatickou metodou.

Dále byste měli doplnit jednotku zákona, která je věnována přímo hydraulickým zkouškám. Velké potíže při jeho plnění by neměly nastat. Tuto část vyplníme v následujícím pořadí:

1. Začínáme s provedením hydraulického testování vzorku, který je uveden na této stránce, tlaku, pro který byl potrubí testován. Tlak je indikován najednou ve dvou jednotkách měření - MPa a kg / cm2. Okamžitě uveďte dobu, po kterou byla provedena zkouška topného systému.

2. Zaznamenejte hodnotu poklesu tlaku během testu. Data jsou zadána ve dvou jednotkách najednou - MPa a kg / cm2.

3. Zjistěte přítomnost závad, které byly zjištěny během testu nebo po něm.

Na základě získaných údajů přijímá přijímací výbor závěry o shodě nebo neshodě instalovaného topného systému s konstrukčními a regulačními dokumenty a také rozhodne, zda je potrubí uznáno za zkušební či nikoliv.

Po dokončení testu podepíše akt hydraulického testování všichni členové komise. Změna formy aktu a odchylek od něj nejsou povoleny.

Jak je vidět, proces plnění zákona o hydraulických zkouškách topení není komplikovaný, a pokud máte ještě otázky, neváhejte se jich zeptat v komentářích a my se jim pokusíme rychle odpovědět. Ujistěte se, že se přihlašujete k našemu zdroji v sociálních sítích a získávejte nová doporučení, jak udržet dokumentaci mezi prvními.

Prázdný test hydraulického testování topného systému

V domě postavené v roce 2004 Developer postavil polypropylenové stoupačky. V noci stoupající v bytě, sousedé byly zaplaveny, správcovská společnost okamžitě oznámila viníka majitelů, kde se mezera vyskytla, jak zjistit, komu chybu?

Jaká je nejdůležitější věc pro majitele bytu v nové budově v etapě opravy? Je správné, že všechny inženýrské systémy pracují přesně a správně jako hodiny. A aby se ujistil, že se v budoucnu nic neděje, je nutné provést tlakové zkoušky topného systému v bytě.

V letošním roce vstoupily nové požadavky MOEK na přijetí domů pro topnou sezónu. Inovace zahrnují nejen samotné požadavky, ale i novou podobu Lisovacího zákona.

Co dělat, když se rozbije horkovodní potrubí a trestní zákon učinil vlastníka odpovědným

Léto je horké období pro přípravu topného systému pro novou topnou sezónu a administrativní budovy nejsou výjimkou.

Zákon o hydraulických zkouškách systémů spotřeby tepla

Hydraulické testování je druh nedestruktivní zkoušky pevnosti / hustoty zařízení. Prováděno vytvářením nadměrného tlaku vodou.

Frekvence hydraulického testování topných systémů a topných sítí je 1 rok.

Hydraulické zkoušky u spotřebitelů tepelné energie jsou:

 • tepelných sítí
 • tepelné body
 • topení
 • topných systémů pro ohřívače a samotných ohřívačů
 • TUV / topení tepelného výměníku

Hydraulické zkoušky tepelných sítí

Podle bodu 14.4 TCP 488-2012 "Hydraulické zkoušky topných sítí se provádějí tlakem 1,25 pracovníků, avšak nejméně 0,2 MPa. Potrubní vedení se udržuje pod zkušebním tlakem po dobu nejméně 10 minut. Po snížení tlaku na pracovníka se provádí důkladná inspekce potrubí po celé své délce. Výsledky zkoušek se považují za uspokojivé, pokud během jejich držení nedošlo k žádnému poklesu tlaku a v svařovaných spojích a v základním kovu nebyly zjištěny žádné známky úniku nebo pocení, viditelné zbytkové deformace, praskliny nebo známky prasknutí. Pro hydraulické zkoušky by měla být použita voda s teplotou nejméně + 5 ° C a nejvýše + 40 ° C. Hydraulické zkoušky potrubí by měly být prováděny při pozitivní venkovní teplotě "

V případech, kdy je objekt dodáván teplem z topných sítí MinskEnergo Unitary Enterprise nebo Minsk-Municipal Heating Network UE, výše uvedené organizace vydávají akty.

Věnujte pozornost plnění zákona, charakteristiky topných sítí (délka, průměr, připojovací bod) specifikované v zákoně o hydraulických zkouškách by měly odpovídat sítím na rozvaze spotřebitele podle zákona o vymezení vyvažovacího příslušenství topných sítí

Příklad dokončeného úkonu hydraulického testování tepelné sítě:

Hydraulické zkoušení vnitřních systémů pro spotřebu tepla

P. 20.10 TCP 488-2012 uvádí, že každoročně před začátkem období vytápění jsou hydraulické zkoušky hydraulické zdvihy, výtahy, ohřívače, výměníky tepla pro tlak 1,25 pracovníků, ale ne nižší než 1 MPa (10 atm). Pod výtahovou jednotkou autoři s největší pravděpodobností chápou celou tepelnou jednotku, a proto v souvislosti se zavedenou praxí je tlak, na který je zkoušena tepelná jednotka, považován za 1 MPa (10 ata).

Výměníky tepla, ať už jde o systémy zásobování teplou vodou nebo o topné systémy, by měly být podrobeny tlakové zkoušce při tlaku uvedeném v cestovním pasu, avšak nejméně 1 MPa. Často jsou testovány na 12,5 ata nebo 16 ata.

Topný systém je testován na tlak 1,25, ale ne nižší než 0,6 MPa (6 stupňů) u topných systémů s litinovými topnými zařízeními. topné systémy s panelovým a konvektorem jsou testovány na 1 MPa (10 at).

Uznávají se jako úspěšné testy, během nichž se pokles tlaku (přesněji na 20.13 TKP 458-2012) v testovaných systémech nestal během 10 minut.

Proces hydraulického testování topného systému - výsledek lisovacích operací

Systém zásobování teplem je strojírenskou konstrukcí, která umožňuje sledovat a udržovat teplotní parametry budovy v zimních měsících. Velkou mylnou představou je, že systém vytápění může fungovat hladce bez různých plánovaných preventivních opatření. Z nich je velmi důležité hydraulické zkoušení topného systému.

Tyto činnosti jsou prováděny za účelem nalezení slabých oblastí systému, které mohou přinést uživatele ve špatné době. Proces krimpování můžete vidět na níže uvedené fotografii nebo ve videu v našem článku.

Tlakové zkoušky topných těles

Je důležité. Testování topných systémů je soubor opatření, která jsou zaměřena na kontrolu nebo spíše umístění slabých úseků potrubí a jiného topného zařízení během provozu.

Při práci

Všechny činnosti, které se týkají zkoušky těsnosti ohřevu, se provádějí v těchto případech:

 • Během přípravy na zahřívací sezónu;
 • Při provádění náhradních úseků schématu;
 • Po opravě topných zařízení;
 • Po dodání nemovitosti v provozu.

Samotný zkušební postup je potvrzením těsnosti okruhu.

Tento postup zahrnuje následující součásti:

 • Napájení vzduchu nebo vody s daným tlakem v potrubích topení pomocí speciálních zařízení;
 • Hledání deformací v topném okruhu;
 • Odstranění porušení.

Připojte ruční čerpadlo

Za zmínku stojí, že moderní systémy vytápění umožňují takové akce s minimálním počtem zaměstnanců.

Regulační pravidla

Pro řádné provádění takových prací se zvlášť vyvinul samostatný SNiP, ve kterém jsou zvažovány jemnosti a detaily procesu. Kromě toho obsahuje typické pokyny pro takové události. (Viz také článek Instalace topení - důležité nuance)

SNiP obsahuje technologické schémata, které berou v úvahu specifika práce podle bezpečnostních předpisů, jakož i potřebné vybavení. Jakákoli hydraulická zkouška topného systému musí být provedena v souladu s tímto dokumentem.

Elektrický kompresor připojený k topení

Je důležité. Před hydraulickým testem musí být systém propláchnut.
Může se provádět různými způsoby a jeho úkolem je odstranění usazenin a škálování z vnitřních stěn potrubí.
Vyrábí se speciálními řešeními a kompresorem.

Jako usazeniny v potrubí lze pozorovat oxidy:

Doporučuje se provádět proplachování alespoň jednou za pět let, umožní to, aby fungování dodávek tepla bylo spolehlivé a spolehlivé.

Během provozu některého topného systému se jeho účinnost snižuje, tento jev nastává v důsledku výše popsaných usazenin a usazenin. Výsledkem je snížení průřezu potrubí a špatná cirkulace chladicí kapaliny. (viz též článek Vytápění a zásobování vodou jsou požehnáním civilizace)

Sekční potrubí

Kdo provádí tlakové zkoušky

Odpovědnost za prevenci těchto inženýrských sítí nesou instituce a organizace, které provozují budovy. To znamená, že v domech se tito pracovníci zabývají ubytovacími kancelářemi a podobnými subjekty.

Mělo by být zřejmé, že tyto činnosti provádí pouze odborně vyškolený a vyzkoušený personál s použitím potřebného vybavení. Práce s vlastními rukama je přísně zakázána!

Pracovní proces začíná naplněním systému vodou, pokud byl prázdný. To se provádí prostřednictvím zpátečního potrubí tepelných sítí, a to výtahem. Díky ventilům, které jsou instalovány na nejvyšších místech, je vzduch odvětráván, dokud chladicí kapalina neteče z ventilů.

Pokud byla zjištěna netěsnost, systém bude vyprázdněn vypouštěcím ventilem. Krimpovací čerpadlo je připojeno přes řídicí jednotku. Osoba odpovědná za práci má prázdný formulář, který je vyplněn během práce. Po ukončení stavby je vypsáno osvědčení o zkoušce topného systému.

Proč je to zákon?

Po dokončení instalace nebo údržby se provádějí hydraulické zkoušky. Tyto práce ukazují stav celého topného systému. Zkontroluje se pevnost potrubí a různých uzlů okruhu a po dokončení vytvářejí hydrostatické zkoušky topných a topných systémů.

Obsahuje výsledky všech činností a závěr o vhodnosti topného systému se souhlasem jeho uvedení do provozu.

Proces vedení

Topný systém je testován na těsnost s tlakem, který přesahuje pracovní dobu a půlkrát.

Pracovní podmínky:

 • Tlak nesmí klesnout pod 0,6 barů;
 • Teplota chladicí kapaliny je konstantní;
 • Systém musí být zcela bez přetížení vzduchu;
 • Analýza pevnosti se provádí pomocí tlakoměrů.

Formulář sestavy testu

Etapy práce

 • V první fázi hydraulického testování se tlak v systému zvýší nejméně dvakrát na nastavenou hodnotu. Obvykle to dělají po dobu třiceti minut a zvyšují se každých deset minut. V příštím půlhodině se tlak udržuje na úrovni nejméně 0,6 baru;
 • Ve druhém stupni by tlak neměl klesnout pod 0,2 baru. Pokud se v závitových nebo přírubových přípojkách topného systému objeví únik, mohou se dotáhnout. Pokud se netěsnost nezastaví, musí být toto připojení vyměněno.

Závěr

Proces hydraulického testování je velmi komplikovaný a zodpovědný. (Viz též článek Projekt vytápění a zvláštnosti jeho kompilace) Nebude to fungovat vlastně kvalitativně Nyní můžete snadno najít speciální organizace, které se zabývají podobnými pracemi, cena jejich služeb je poměrně demokratická. Kvalita těchto činností bude záviset na spolehlivosti práce v zimních měsících.

Jak vypracovat osvědčení o tlakové zkoušce topného systému - pravidla pro registraci formuláře

Po dokončení prací souvisejících se zvlněním topného systému je vypracován speciální dokument, který potvrzuje, že struktura zásobování teplem je připravena na zimu. K tomu je zvláštní formulář. Říká se to aktivace ohýbání topného systému.

Hlavním úkolem tohoto typu instalatérské práce je ověřit kvalitu sestavy potrubí, určit, jak je připraveno k provozu, kontrolovat těsnost všech spojů. Pokud jsou zjištěny vady, které nebyly během externího vyšetření viditelné, je třeba je odstranit.

Tlakové zkoušky se považují za důležitou etapu při uspořádání dodávky tepla do budov pro různé účely.

Tato práce se provádí v určitých situacích:

 • před podzimní zimou;
 • po instalaci nového topného okruhu;
 • kdy byla dokončena oprava nebo rekonstrukce celého topného tělesa nebo jeho části;
 • po stavebních pracích prováděných v budově.

Typy krimpování

Tento proces je zkoušením systému dodávání tepla, který zahrnuje zvýšení tlaku v potrubí vstřikováním vzduchu nebo kapaliny a rozlišuje mezi:

 1. Hydraulické krimpování, vyrobené pomocí čerpadel, které napájejí vodu do systému. Výsledkem je informace o jeho síle.
 2. Pneumatické tlakové zkoušky pro posouzení těsnosti spojů konstrukce jako celku. Provádí se pomocí elektrických nebo ručních čerpadel, které přivádějí vzduch do potrubí.

Nejnebezpečnější z nich se považuje za pneumatický test a tato okolnost musí být vzata v úvahu, protože v případě jakéhokoli poškození se vstřikovaný vzduch nejen rychle vydá, ale také bude pravděpodobně prudký náraz. Odborníci doporučují, aby nedošlo k překročení tlaku dodaného vzduchu nad 0,15 MPa.

Podle technických norem nemůže tlak při vstřikování při aplikaci hydraulické metody překročit pracovní tlak o 20-30% a o 40-50% při pneumatických zkouškách. Tato hodnota je uvedena v aktuálním provedení ohýbání topného systému.

Sekvence ohýbání topného systému

Tento typ práce musí být naplánován předem, a proto před jejich provedením je připravena příslušná dokumentace:

 1. Oděv - podpis podepsaný odpovědnou osobou organizace sloužící topné síti.
 2. Schéma úseků topného tělesa, kde bude provedena inspekce, s vyznačením míst uvolňování tlaku.
 3. Seznam zaměstnanců, kteří mohou provádět testy, včetně odpovědného úředníka.
 4. Schéma vyhledání odborníků v oblasti, která má být kontrolována, s uvedením prostředků umožňujících komunikaci mezi nimi.
 5. Popis zkušebního postupu a zpracování dat.

Před spuštěním čerpacího zařízení se provádí vizuální kontrola spojů a stav, ve kterém jsou uzavírací ventily umístěny. Také za účelem izolace topného systému od vodovodního potrubí jsou instalovány zástrčky.

Poté se podle postupu vypouští topný kotel a expanzní nádoba, ne více než jednou za 4-6 let umývají potrubí z usazenin a trosky. Tento postup by měl být proveden jinak, protože v důsledku přítomnosti silné vrstvy plátu na vnitřním povrchu potrubí je jeho tepelná vodivost výrazně snížena. Mytí se provádí různými způsoby v závislosti na technickém stavu topné struktury.

Při provádění hydraulického lisu je vyplachovaný systém naplněn vodou, po kterém je kompresor připojen k vypouštěcímu ventilu. Tlak se zvýší na požadovanou hodnotu a monitoruje výkon na manometru. Pokud v potrubí nejsou žádné slabé místa, které obvykle okamžitě způsobí únik, nedojde k žádnému výraznému kolísání tlaku na zařízení. V případě výrazného poklesu tohoto ukazatele by se mělo najít únik, což není obtížné.

Pneumatické se provádí pomocí speciálního čerpadla. Aby bylo snazší nalézt závady v kloubech, musí před testováním aplikovat mýdlový roztok. Čerpadlo je připojeno k systému a vzduch je přiváděn do potrubí. Následné akce jsou podobné jako při hydraulickém lisu. Současně je třeba pamatovat na dodržování bezpečnostních opatření.

Když je zjištěn nával nebo uvolnění, měly by být defekty opraveny a znovu zkontrolovány. Tento postup se opakuje, dokud není systém zcela utěsněn.

Testování tlaku provádí odborníci z organizací, které mají přístup, příslušné znalosti a dovednosti. Měli by být schopni sledovat sled pracovních činností za předpokladu, že jsou v bezpečí. Nakonec vyplňte formulář pro vytlačení topného systému.

Dokumentace provedené práce - jednat

Proces tlakového testování je oficiální dokument s právní silou, který potvrzuje, že:

 • testy byly provedeny v plném rozsahu podle programu vyvinutého technikem v souladu s příslušnými předpisy;
 • systém zásobování teplem je v provozním stavu a připraven k provozu;
 • v případě mimořádné události během období vytápění nese zodpovědnost jedna strana nebo obě strany a vinník zaplatí náhradu škody.

Ve formě zákona o hydraulickém testování topného systému jsou sloupy, které se úplně a co nejpřesněji doplňují.

Označují:

 • název objektu, který má být zkontrolován;
 • datum a čas tlakového zkoušení;
 • zkušební oblast, která může být například topná jednotka nebo samostatný uzel;
 • použité přístroje;
 • výsledky vizuální kontroly spojů, švů atd.;
 • hodnota pracovního tlaku a zatížení systému a trvání zkoušky;
 • hodnoty na měřidle na konci testu;
 • pokles tlaku;
 • informace o odstranění netěsností a jiných vad;
 • závěr, že systém je připraven k provozu;
 • autorizovaných podpisů.

Aktivace vytápění je signalizována v den, kdy byl systém testován. Tento dokument by měly být potvrzeny odpovědnými osobami podniku, který provedl práci, jakož i orgánem technické kontroly a správcovskou společností.

Jak je akceptován akceptuje zalisovací topné systémy

Hydrostatické nebo manometrické zkoušky topného systému (tlakové zkoušky) musí provádět organizace odpovědné za provoz budovy nebo dodavatele, kteří instalovali topné zařízení. Po dodání jsou na tuto událost uloženy určité požadavky.

Požadavky na zaměstnance

Je to důležité! Je povoleno vlastní testování topného zařízení soukromého domu.

Všechny technologické operace musí provádět vyškolený personál se stanovenými kvalifikačními tolerancemi za použití certifikovaného zařízení.

K tomu je třeba, aby zaměstnanci absolvovali školení (speciální školení po dobu šesti měsíců) a certifikaci znalostí o pravidlech provozu tepláren a bezpečnostních zařízení (nejméně jednou za 3 roky a pro pracovníky, kteří se přímo podílejí na testování, úpravě a údržbě zařízení - rok).

Po ukončení výcviku je vydán výpis z protokolu o testování zaměstnanců. Je zajištěn vstup pracovníků organizace provádějící provoz, údržbu a tlakové zkoušky tepelných zařízení.

Výpis z testovacího protokolu pracovníků.

V příslušných polích uvádějte:

 • Jméno zaměstnance;
 • datum předchozí kontroly;
 • datum aktuální inspekce;
 • hodnocení znalostí;
 • podpis zaměstnance;
 • další datum certifikace;
 • Názvy členů výběrové komise pro 3 osoby (včetně inženýra Rostechnadzor) a jejich podpisy.

Zaměstnanci je vydán osvědčení o kvalifikaci s razítky a známkami, které absolvoval.

Osvědčení o přijetí do zaměstnání zvýšilo riziko.

Výsledky školení jsou uvedeny v časopise o osobních kontrolách zaměstnance organizace, která je oprávněna provádět hydrostatické nebo manometrické testy.

Časopis osobní kontroly zaměstnanců organizace.

Při provádění testů a validace

Provádí se tlakové zkoušky topných systémů:

 • v komplexu přípravy budov před zahájením topné sezóny;
 • po výměně dílů potrubí, radiátorů, jiných zařízení a zařízení (opravy, modernizace);
 • po uvedení objektu do provozu.

Dokladem potvrzujícím připravenost systémů pro provoz je proveden hydrotechnický nebo pneumatický test (dále jen "zákon"), který byl dokončen v souladu s národními požadavky. Vydává se v závěrečné fázi technologických testovacích opatření, která pomáhají identifikovat závady v potrubí a zařízeních, což potvrzuje jeho regulační výkonnost.

Co by mělo být v zákoně

Zákon zobrazuje výsledky následujících činností zaměstnanců odpovědných za kontrolní postup:

 • voda nebo vzduch pomocí speciálního zařízení je vstřikováno do potrubí, dokud nedosáhne určitého tlaku;
 • systém je pečlivě zkontrolován, zejména klouby jeho prvků, pro úniky, stejně jako další vady, které mohou způsobit přerušení provozu tepelného zařízení;
 • opatření k odstranění závad (pokud byly zjištěny).

Regulace vodních zkoušek tepelných zařízení je předepsána normou SP 73.13330.2012 "Vnitřní hygienické a technické systémy budov". V souladu s tím jsou zkušební operace prováděny následujícím způsobem:

 • Průtok pracovní tekutiny v potrubích topného systému se provádí postupně se stupňovaným zvýšením tlaku, dokud nedosáhne nastavené prahové hodnoty. Doporučuje se vstřikovat chladicí kapalinu v intervalech 10 minut před výstupem všech vzduchových zátek.
 • Zkušební tlak, kontrolovaný manometrem, se udržuje po dobu nejméně 10 minut. Zkušební tlak by měl být o 30-50% vyšší než pracovní tlak (v závislosti na opotřebení systému), ale ne vyšší než minimální přípustný tlak jednoho z přístrojů. Například pokud jsou v budově instalovány litinové radiátory, tlak by neměl překročit 6 MPa, pokud je ocel 10 MPa.
 • Pokud se testování tlaku provádí v obytném domě, jsou nájemci varováni o práci.
 • Charakteristickými indikátory úniku jsou prudký pokles tlaku pracovní kapaliny nebo postupné snížení tlaku o více než 0,2 kg / cm2. Zpravidla dochází ke ztrátám chladicí kapaliny na závitových nebo přírubových přípojkách, které jsou v nich namontovány, znovu zabaleny nebo nahrazeny. Pokud není možné odstranit vadu, uzel je odmítnut a nahrazen.

Je to důležité! Tlakové zkoušky se provádějí po proplachování a hydropneumatickém čištění systému. V opačném případě mohou usazeniny uvnitř potrubí skrývat možné body netěsností. Rovněž stojí za zvážení, zda neprovedete opatření k čištění potrubí z sedimentů, koeficient přenosu tepla systému se výrazně sníží.

Pravidla pro dokončení zákona

Organizace dodávající teplo odpovídá za vyplnění zkušebního protokolu.

Klobouk

 • vyplnění víčka zákona začíná uvedením přesného názvu testovaného tepelného systému (tato informace je obsažena v jeho pracovní dokumentaci, projektu);
 • je zadáno celé jméno objektu obsluhujícího tepelné zařízení. Může se nalézt v stavebním povolení nebo v jeho dokumentaci o návrhu a odhadu;
 • jsou uvedeny informace o vypořádání, datum otestování / schválení zákona (v případě, že nejsou k dispozici vady a dokumentace je vydána v den zkušebních událostí).

Složení komise

Označuje údaje všech členů výběrové komise. Zahrnuje zástupce generálního dodavatele, zákazníka a organizaci provedené práce. Zástupce každé strany musí poskytnout informace o názvu své organizace, o postavení, které v ní zaujímá, a také o příjmení a iniciálech.

Inspekce a výsledky

 • Byly zadány údaje o organizaci projektu a kód projektu, na němž byla stavba postavena, a inženýrské komunikace, zejména o topném systému.
 • Uveďte způsob zkoušení - hydrostatický nebo měřený (pneumatické tlakové zkoušky). Dále údaje o provozních parametrech: tlak v potrubí (v jedné měrné jednotce - MPa nebo kg / cm2), což je doba, během níž byl systém vystaven nadměrnému tlaku.
 • Hodnota poklesu tlaku během zkušebního období (v MPa nebo kg / cm2) se zadává.
 • Označuje nepřítomnost nebo množství, stejně jako umístění závad zjištěných během testu nebo po něm. Pokyny pro odstranění vad se zadávají přímo do zákona nebo navíc - kumulativní seznam.

Rozhodnutí a podpisy Komise

Na základě získaných informací rozhodne výběrová komise, zda daný systém vytápění vyhovuje průmyslovým standardům a designovým ukazatelům. Dochází k závěru, zda systém prošel test nebo ne. V případě zjištěných závad je předepsán jejich likvidace s uvedením doby opravy.

Bez ohledu na rozhodnutí je zákon podepsán všemi členy komise.

Výkonná dokumentace

Jiné akty

Další stavební úkony ke stažení.

Zákony o výstavbě plynovodních sítí:

1 Zákon o akceptaci distribučního systému plynu doplněný o stavbu objektu, stažení dokumentového formuláře, stahování rar.

2 Přerušení trasy potrubí, příklad stahování doc, stahování rar.

3 Zákon o čištění potrubí, stahování doc formátu, stahování rar.

4 Zákon o čištění plynovodu, například stáhnout jpg, stáhnout zip

5 Zákon vizuálního a měřicího řízení (VIC) svařovaných spojů, dokument ke stažení, stažení rar.

5 Zákon o převodu části potrubí zákazníkem na výrobce stavebních prací pro výrobu oprav, opravy, stažení dokumentového formuláře, stažení zipu.

6 Akty převodu provozu technických zařízení (GRPSH apod.), Dokument ke stažení, stažení rar.

7 Akty převodu provozu blokovacích zařízení, dokument ke stažení, stažení rar.

8 Zákon o testování technických zařízení, stahování doc formátu, stahování rar.

9 Zákon o přijetí a převedení výkonné dokumentace ITD, např. Download doc, download zip.

10 Zákon o akceptaci položeného a vyloženého potrubí, např. Download doc, download zip.

11 Zákon o zprovoznění dokončené opravy plynovodu, příklad stažení doc, stažení zipu.

12 Zákon o naplnění, vykostění rozloženého potrubí, příklad stažení xls, stažení zipu.

13 Zákon o kontrole integrity izolačního povlaku potrubí, např. Stahování xls, stažení zipu.

14 Zákon o výsledcích testování výrobků pro jejich shodu. dokumentace, například stáhnout dokument, stáhnout zip.

15 Zákon o výsledcích kontroly produktů ICP, například download doc, download zip.

16 Zákon o výsledcích kontroly výrobků, průběžná vizuální kontrola, např. Stahování excel xls, stažení zipu.

17 Zákon o kontrole kvality, například stáhnout dokument, stáhnout zip.

18 Zákon o skutečné kvalitě a schopnost balastingu výrobků, například stahování xls, stahování zipu.

19 Zákon o předběžném testování potrubí, příklad stažení doc, stažení zipu.

20 Zkouška síly pneumatického potrubí, např. Stahování xls, stahování zipu.

21 Zákon o pneumatickém testování plynovodu, například stáhnout jpg, stáhnout zip.

22 Zákon o čištění dutiny a kalibraci potrubí, například stahování xls, stahování zipu.

23 Zákon o předběžném testování sestavy plynovodu, příklad stažení xls, stažení zipu.

24 Zákon VIC svarů, například stahování jpg, stahování zipu.

25 Zákon o výsledcích kontroly vstupu MTP - Boby, například stažení zipu.

Akty pro výstavbu sítě zásobování vodou a hygieny:

1 Provedení provádění hydraulických zkoušek tlakového potrubí pro pevnost a těsnost, stahování doc formátu, stahování rar.

2 Zákon o provádění prací a dezinfekce potrubí HGSV, stažení doc formátu, stahování rar.

3 Zákon o provádění proplachování potrubí, například stáhnout jpg, stáhnout zip.

5 Zákon o hydrostatické nebo manometrické zkoušce těsnosti potrubí, stahování doc formátu, stahování rar.

6 Proces hydrostatických nebo manometrických testů těsnosti, například stahování jpg, stažení zipu.

7 Zákon o testování vnitřního kanalizačního systému a odvodnění žlabů, stahování doc formátu, stahování rar.

8 Zákon o testování vnitřní kanalizace a drenážních systémů, např. Stahování jpg, stažení zipu.

9 Zákon o testování vnitřního zásobování vodou pro ztráty vody, dokument ke stažení, stažení rar.

10 Zákon o individuálním testování zařízení (čerpadla, ohřívače vody apod.), Dokument ke stažení, stažení rar.

11 Zákon o individuálním testování zařízení (čerpací stanice), například stáhnout jpg, stáhnout zip.

12 Zákon o akceptaci systému a vydávání domácích odpadních vod, např. Download doc, download rar.

13 Zákon o provádění hydraulického testování tlakového potrubí pro pevnost a těsnost, stahování doc formátu, stahování rar.

14 Zákon o přijetí hydraulického testu potrubí volného průtoku pro těsnost, např. Download doc, download zip

15 zákon Spojeného království o přijetí hydraulického testu beztlakového potrubí pro těsnost, příklad 2 download doc, download zip

16 Zákon NVK o provádění akceptace hydraulické zkoušky stokové šachty, například stáhnout dokument, stáhnout zip

17 Zákon o dokončení instalace čerpací stanice a čerpací jednotky, například stáhnout jpg, stáhnout zip.

18 Zákon provedených prací na instalaci izolace potrubí kanalizační kanalizace, např. Download jpg, download zip.

19 Zákon o kontrolách stavebních dunivých odpadních vod, stahovací formulář xls.

Zákon o výstavbě topné sítě:

1 Zákon o uvedení topného systému do provozu, stahování pdf, stažení rar.

2 Zákon o splachování topné sítě, formulář pro stahování dokumentů, stažení rar.

Akty elektrické práce:

1 Zákon o kontrole vstupu (na výsledcích testovacích materiálů, vybavení apod.), Např. Stažení doc.

2 Zákon o připravenosti konstrukční části pro výrobu elektroinstalačního materiálu, stahovací formulář doc, stažení zipu.

3 Zákon o připravenosti stavební části areálu pro výrobu elektroinstalace, např. Download doc, download zip.

4 Zákon o kontrole osvětlovací sítě pro fungování a správnost instalace instalovaných automatů, stahování doc formátu, stažení zipu.

5 Zákon o kontrole osvětlovací sítě pro fungování a správnou instalaci instalovaných automatů, např. Download doc, download zip.

6 Zákon o kontrole osvětlovací sítě pro správné zapálení vnitřního osvětlení, například stáhnout dokument, stáhnout zip.

7 Zákon o technické připravenosti elektroinstalačních prací, dokument ke stažení, stažení zipu.

8 Zákon o technické připravenosti elektroinstalačních prací, příklad 1 download doc, stahování rar.

9 Zákon o technické připravenosti elektroinstalace, příklad 2 stažení jpg + strana 2, stažení zipu

10 Zákon o technické připravenosti elektroinstalace, příklad 3 stáhnout dokument, stáhnout zip

11 Zákon o technické připravenosti elektroinstalačních prací, příklad 4 stáhnout dokument, stáhnout zip

12 Zákon o přijetí elektrické instalace v provozu, formulář ke stažení doc, stahování rar.

13 Zákon o přijetí příkopu pro instalaci kabelu, například stažení jpg, stahování zipu

14 Zákon o elektroinstalačních pracích při konstrukci elektrochemických ochranných zařízení (VSN012-88), stažení dokumentového formuláře

15 Zákon o akceptaci elektrických zařízení pro instalaci (VSN012-88), stáhnout formulář doc

16 Zlomení osy podzemního uzemnění z pásu, například stahování jpg + 2p, stahování zipu.

17 Zákon o kontrole spolehlivosti upevňovacích přípravků, například stáhnout dokument, stáhnout zip

18 Zákon o přijetí převodu výkonné dokumentace, např. Download doc, download zip

19 Zákon o dodávce zařízení, například stáhnout dokument, stáhnout zip

20 Zákon o doručení bytových čítačů, například stáhnout dokument, stáhnout zip

21 Zákon o dočasném připojení napájení k existujícímu TP, RTP, například ke stažení pdf, ke stažení zip.

Akty pro malování:

1 Zákon o kontrole a kontrole jakosti při přípravě kovových konstrukcí pro práci na ochraně proti korozi, Formulář 1, např. Stáhnout slovo doc, stáhnout zip

2 Zákon o kontrole a kontrole kvality při přípravě kovových konstrukcí pro práci na ochraně proti korozi, formulář 2, např. Stáhnout slovo doc, stáhnout zip

3 Zákon o přijetí antikorozní přípravky z AKT kovových konstrukcí, formulář 3, příklad, stáhnout slovo doc, stáhnout zip

Zákon o větrání a klimatizaci:

1 Zákon o uvádění ventilačních a klimatizačních systémů do provozu, např. Download doc, download zip

2 Zákon o dokončení uvedení ventilačních systémů do provozu, například stáhnout dokument, stáhnout zip

3 Zákon o individuálním testování zařízení ventilačních systémů, např. Download doc, download zip

4 Akceptace a uvedení ventilačních systémů do provozu, např. Download doc, download zip

5 Zákon pracovní komise pro přijetí zařízení po komplexním testování, např. Download doc, download zip

6 Zákon o testování odvodňovacích potrubních systémů, například stáhnout dokument, stáhnout zip

7 Akceptace klimatizačních systémů, např. Download doc, download zip

8 Zákon o hydrostatickém testu nebo testu manometrické těsnosti, například stáhnout dokument, stáhnout zip

9 Zákon o individuálním testování klimatizačních zařízení, např. Download doc, download zip

10 Zákon o dokončení uvedení klimatizačního systému do provozu, například stáhnout dokument, stáhnout zip

11 Zákon o mytí chladicího systému ventilátorových cívkových jednotek, např. Download doc, download zip

Akty požární signalizace, APS a SOUE, sprinklerové systémy:

1 zákon o inspekci požárního poplachu, dokument ke stažení, stažení zipu.

2 Zákon o převodu zařízení, výrobků a materiálů na instalaci (ve formě Státního výboru pro statistiku Ruské federace), stáhnout formulář pro stažení, rar.

3 Zákon o připravenosti budov, stavby pro výrobu montážních prací, stahovací formulář doc, stažení zipu.

4 Zákon o dokončení instalačních prací, stahování doc formátu, stahování zipu.

5 Zákon o dokončení instalačních prací systému APS, například stáhnout dokument, stáhnout zip.

6 Zákon o měření izolačního odporu elektrických vodičů, formulář pro stahování dokumentů, stažení ze zipu.

7 Zákon o dokončení uvedení do provozu, dokument ke stažení, stažení zipu.

8 Zákon o dokončení uvedení do provozu NDP systému APS a SOUE, např. Download doc, download zip.

9 Proces tepelného testování topného systému na účinek akce, například download doc, download rar.

10 Zákon o kontrolách a automatizačních zařízeních, stahování doc formátu, stahování rar.

11 Zákon o přijetí pro provoz automatizačních zařízení, dokument ke stažení, stažení rar.

12 Zákon o akceptaci technického vybavení APS a SOUE do provozu (zákon o akceptaci poplašného systému), např. Download doc, download zip.

13 Zákon o technické připravenosti požárního poplašného systému, např. Download doc, download zip.

14 Úkon hydrostatické nebo manometrické zkoušky těsnosti - hasicí systém), např. Download doc, download zip.

15 Zákon o akceptaci technického vybavení automatizované střelné zbraně v provozu - automatická požární signalizace APS, např. Download doc, download zip.

16 Činnost splachování hasicího systému hasicího zařízení, například stáhnout dokument, stáhnout zip.

Akty pro výstavbu komunikační sítě, SCS, řízení přístupu:

1 Zákon o individuálním testování zařízení pro SCS, např. Download doc, download zip.

2 Zákon o akceptaci technického vybavení SCS do provozu, např. Download doc, download zip.

3 Zákon o technické připravenosti systémů SCS, například stáhnout dokument, stáhnout zip.

4 Úkon těsnosti kabelu na připojené zesilovací části (formulář 18 MVLKS), stahování doc formátu, stažení zipu.

5 Zákon o individuálním testování zařízení pro řízení přístupu, například stáhnout dokument, stáhnout zip

6 Zákon o akceptaci systémů řízení přístupu, např. Download doc, download zip

Instalace výtahů:

1 Zákon o plné technické prohlídce výtahu (z akreditované zkušební laboratoře), stažení dokumentového formuláře, stahování rar.

2 Zákon o převzetí výtahu do provozu (formulář PUBEL), formulář pro stahování dokumentů, stahování rar.

Akty na pozemních komunikacích:

1 Odběr vzorků materiálů pro značení silnic, dokument ke stažení, stažení rar.

Akty pro výstavbu základny:

1 Akceptace práce vykonávané na kontejneru pro oplocení zařízení, např. Download doc, download zip.

2 Zákon o přijetí prací na instalaci a uzemnění kovových konstrukcí podávací dráhy, např. Download doc, download zip.

3 Akceptace prací na pokládce, řezání, uzemnění HF - podavače, montáž a utěsnění HF p konektorů, např. Download doc, download zip.

4 Zákon o přijetí energetického systému, příklad stažení doc, stažení zipu.

5 Zákon o přijetí práce provedené klimatickým systémem, např. Download doc, download zip.

6 Zákon o technickém přijetí technologických zařízení základní stanice, např. Stahování doc, stažení zipu.

Střešní úkony:

1 Zákon o akceptaci střechy, formulář stáhnout dokument, stahování rar.

2 Zákon o měření / měření střechy, příklad stáhnout dokument, stáhnout zip

3 Zákon o kontrole střechy, příklad stáhnout dokument, stáhnout zip

Akty používané na železnicích ruských drah:

1 Zákon o instalaci kabelové skříňky, formulář stažení doc, download zip

2 Poškození ve trakční rozvodně, formulář stahování doc, stahování zipu

3 Zásada poškození kontaktních sítí, stažení dokumentů, stažení zipu

4 Zásada poškození napájecích zařízení pro signalizační systémy a další nepostižené spotřebitele, stažení dokumentového formuláře, stažení zipu

5 Zákon o porušení normálního provozu speciálních samohybných kolejových vozidel JCSS, formulář stáhnout doc, stáhnout zip

Akty pro všeobecné stavební práce:

1 Zákon o utěsnění míst vstupu a výstupu inženýrské komunikace, stažení formuláře doc, stahování rar.

2 Zákon o provádění hydraulického testu beztlakového potrubí pro těsnost, stahování doc formátu, stahování rar.

3 Zákon o členění os kapitálové stavby objekt na zemi, stáhnout doc formulář, stáhnout rar.

4 Zákon o členění os kapitálové stavby objektu na zemi, příklad 1 download doc, download zip.

5 Zákon o rozbití os kapitálové stavby objekt na zemi, příklad 2 stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip.

6 Přerušení osy budovy, například stahování jpg + 2p, stahování zipu.

7 Zákon o výsledcích testování směsi štěrku a písku. dokumentace, například stáhnout jpg, stáhnout rar.

8 Zákon o výsledcích zkoušek ventilů pro jejich shodu. dokumentace, například stáhnout jpg, stáhnout rar.

9 Zákon o výsledcích testování asfaltového polymerního tmelu pro splnění těchto požadavků. dokumentace, například stáhnout jpg, stáhnout rar.

10 Zákon o průzkumu kabelových kanálů, například download doc, download rar.

11 Zákon o kontrole kabelových kanálů v zákopu před uzavřením. Stáhnout jpg, stáhnout rar.

11a Zákon o kontrole kabelových kanálů v příkopech a kanálech před uzavřením stáhnout dokument, stáhnout zip

12 Zákon o inspekci hromád potrubí před ponorem, například stáhnout xls, stáhnout zip.

13 Zákon o přijetí pole pole, příklad stahování xls, stahování zipu.

14 Prozatímní certifikát pro přijetí kritických konstrukcí, například download jpg, download zip.

15 Čistění dutiny bičů při provádění svařovacích a montážních prací, např. Stahování doc, stažení zipu.

16 Zákon o ustavení trasy, plošina (VSN012-88), stáhnout formulář doc

17 Zákon o svařování záručního spoje, místo (VSN012-88), stáhnout formulář doc

18 Zákon o svařování technologických otvorů (VSN012-88), stáhnout formulář doc

19 Akt přijetí jeřábové jednotky, jednotka pro přijímání a spouštění čisticích zařízení pro uvedení do provozu a naplnění (VSN01-88), stáhnout formulář doc

20 Zákon o ochraně břehů a dolní ochraně (VSN012-88), formulář pro stažení dokumentů

21 Zákon o provádění výkopových prací (v areálu JSC "Ruské dráhy"), stažení dokumentového formuláře, stažení zipu

Obecné akty:

1 Zákon o převzetí zařízení k instalaci, stahování doc formátu, stahování rar.

1a Zákon o převzetí přenosu zařízení, například stáhnout dokument, stáhnout zip

2 Zákon přijetí převodu objektu do práce, například stáhnout doc.

3 Zákon o přijetí do provozu, příklad stáhnout doc.

4 Zákon o ověřování technologických vlastností elektrod, stahování doc formu, stahování rar.

5 Zákon o dokončení instalace a uvedení do provozu, např. Stažení doc.

6 Zákon o organizaci a provádění nouzového převodu a vyšetřování příčin úrazu, stažení dokumentů, stahování z rar.

7 Zákon o přijetí příkopů pro instalaci kabelů, například stáhnout jpg, stáhnout rar.

8 Zákon pracovního výboru pro přijímání práce vykonávané v objektu, např. Download doc, download zip.

9 Zákon o přijetí a převedení výkonné dokumentace ITD, např. Download doc, download zip.

10 Zákon o naplnění, vykostění rozloženého potrubí, příklad stažení xls, stažení zipu.

11 Zákon o kontrole integrity izolačního povlaku potrubí, např. Stahování xls, stažení zipu.

12 Zákon o kontrole kvality aplikovaného ochranného povlaku, např. Stahování xls, stažení zipu.

13 Zákon o kontrole kvality vstupu, například stáhnout dokument, stáhnout zip.

14 Zákon o přijetí zařízení po kontrole připravenosti stavby, například stažení jpg, stažení zipu.

15 Zákon VIC svarů, například stáhnout jpg, stáhnout zip.

16 Přenos majetku do dočasné provozní a hygienické údržby objektu, např. Download doc, download zip.

17 Zákon o dodržování parametrů stavby (rekonstrukce, opravy) projektové dokumentace investiční výstavby, včetně požadavků na zařízení kapitálového stavitelství s měřicím zařízením používaných energetických zdrojů, stahování doc, zip download formu.

18 Zákon o shodě stavby (rekonstruovaného) investičního objektu s požadavky technických předpisů, stažení dokumentů, stažení zip formu.

19 Zákon o shodě stavby, rekonstruovaného investičního objektu s technickými požadavky, stažení dokumentového formuláře, stažení zipu.

20 Zákon o akceptaci uloženého a vyloženého potrubí (VSN012-88), stažení dokumentového formuláře

21 Zákon o kontrole neporušenosti izolačního povlaku potrubního potrubí (VSN012-88), dokument ke stažení

22 Protokol o hodnocení kvality izolace dokončený výstavbou podzemních úseků potrubí, metodou polarizace katody (VSN01-88), stáhnout formulář doc

23 Zákon o vyčištění dutiny potrubí (VSN012-88), stažení dokumentového formuláře

24 Zákon hydraulické, pneumatické, kombinované pevnostní zkoušky, zkouška těsnosti (VSN012-88), dokument ke stažení

25 Zákon o předběžných zkouškách potrubí a úsecích kategorií B a 1 (BCH012-88), stáhnout formulář doc

26 Zákon o přechodné akceptaci spojovacích ploch CS, NPS, přijímacích a spouštěcích jednotek pro čisticí zařízení, měřicí přístroje a jednotky redukce plynu (VSN01-88), download doc form

27 Zákon o uložení ochranného pouzdra není přechodem potrubí přes silnici, železnici (VSN01-88), formulář ke stažení doc

28 Zákon o přechodném přijetí průchodu potrubí přes silnici, železnici (VSN012-88), stažení dokumentového formuláře

29 Zákon o kontrole pokládání potrubí v průřezu přechodu vodní bariéry (VSN012-88), stažení dokumentace

30 Zákon o přechodném přejímání potrubí přechodu vodní bariérou (VSN012-88), stažení dokumentového formuláře

31 Zákon o geodetické přípravě trasy, místo (VSN012-88), stáhnout formulář doc

32 Zákon o výsledcích kontroly výrobků pro shodu s technickou dokumentací (BCH012-88), dokument ke stažení

33 Zákon o výsledcích kontroly výrobků, příklad vyplnění staženého zipu.

34 Zákon o plnění rozloženého potrubí (VSN01-88), stáhnout formulář doc

35 Zákon o přijetí hotového výkopu pro pokládku (VSN012-88), stáhnout formulář doc

36 Zákon o přijetí stavebních a instalačních prací na území podniku, obytná zóna, download formulář doc

37 Zákon o průmyslové havárii, stažení dokumentového formuláře

38 Zápis o přijaté práci, formulář pro stažení dokumentu, stažení zipu.

39 Zákon o přijetí dokončené práce, formulář pro stažení dokumentu, stažení zipu.

40 Zákon o vysílání hmotných hodnot, například stáhnout dokument, stáhnout zip.

41 Idle Act (při pozastavení práce), například download doc, download zip.

42 Zákon vizuálního a měřicího řízení svařovaných spár, např. Download doc, download zip.

43 Zákon o akceptaci příkopů, kanálů, tunelů a jednotek pro instalaci kabelů, formulář 14A (slovo), například download doc, download zip.

44 Osvědčení o přijetí pro ochranu před bleskem, formulář IGASN č. 44/99 (slovo), příklad stáhnout dokument, stáhnout zip.

45 Zákon instrumentálního ověření (slovo), například stáhnout dokument, stáhnout zip.

46 Zákon o kontrole nouzového ropovodu, například stáhnout dokument, stáhnout zip.

Viz výkonný ředitel v sekci: "Složení výkonného ředitele"

Stáhněte si zákony, minuty a další v sekci: "Činy a další věci"

Stáhnout užitečné knihy, GOST, SnIPy v sekci: "GOST a knihy"

Prázdný test hydraulického testování topného systému

Aby bylo možné potvrdit úspěšný výsledek testů, je třeba vypracovat vhodný akt na zvláštní vzorek, který je uveden v tomto článku. Tento dokument vypracuje zaměstnanec topné sítě a potvrzuje, že všechna topná zařízení jsou instalována a fungují v plném souladu s normami a požadavky a samotný topný systém byl podroben procesu lisování.

Existují dva způsoby, jak lze provést test.

 1. První je měřidlo a používá se pro vnitřní technické a sanitární systémy. Pro tento typ lisovacích tlakoměrů se používají speciální přístroje, které zaznamenávají tlak. Během topné sezóny vykazují zařízení v reálném pracovním tlaku skutečný pracovní tlak. Když se však zkoušky provádějí a pro tento účel se používá manometr, může zaměstnanec organizace zjistit pouze to, co nejvíce, systém byl testován. Ukazuje se, že platnost údajů získaných během testování je kontrolována jak zaměstnancem teplárny, tak i provozním inženýrem společnosti.
 2. Druhá metoda je hydrostatická. Je považován za účinnější, protože kontroluje potrubní systém při tlaku o 1/2 vyšší než standardní provozní tlak.

Samozřejmě, je to správné, říkáte, ale topení je vyrobeno z různých materiálů. Jak být v tomto případě? Řekněme, že každý prvek vyrobený z jiného materiálu musí být zkoušen zvlášť.

Dávejte pozor! Přesto by celý proces ověření měl trvat nejméně deset minut!

Současně je maximální hodnota, za kterou může klesnout tlak, 0,2 MPa. Pokud byla veškerá práce provedena správně, v plném souladu se všemi požadavky, znamená to, že topná sezóna může být bezpečně zahájena! Zákon o hydraulických zkouškách topného systému bude důkazem toho! V opačném případě vám nikdo neumožňuje zahřátí.

Proces hydraulického testování topného systému

Před každou topnou sezónou potřebuje samotný topný systém různé činnosti. Jejich cílem je ověřit, zda je systém vhodný pro provoz, zda je zachována celistvost a pevnost konstrukce, i další parametry. Toto se nazývá hydrotestování a doklad vydaný na konci postupu je aktem hydraulického testování topného systému.

Proč jsou takové testy nezbytné?

Každý topný systém ve většině případů pracuje zcela normálně. Pokud je v domě pouze několik podlaží, pracovní tlak kapaliny bude asi tři nebo čtyři atmosféry;

Podzemní termální cesta ve městě může mít tlak až na dvanáct (!) Atmosférů. Co děláme, ptáte se? Právě v takových podmínkách dochází často k náhlým poklesům tlaku, v důsledku čehož tato hodnota překračuje všechny přípustné normy. Výsledek těchto potíží je známý - jedná se o tzv. Hydraulický šok. A hydraulické studie (nebo jinými slovy tlakové zkoušky) jsou nezbytné pro dvě věci:

 • zkontrolujte, zda je topný systém schopen pracovat normálně při normálním tlaku
 • zjistěte, zda může fungovat v kritických podmínkách vodního kladívka.

  Pokud se kontrola z jednoho nebo jiného důvodu neuskutečnila, mohlo by to znamenat nehodu vodní kladivo, což je důvod, proč nábytek, domácí spotřebiče a co je nejstrašnější, budou v apartmánech nalít vroucí vodou.

  Jak se provádí hydraulický test

  Před zkouškami se provádí důkladná příprava, všechny ventily a uzavírací ventily a izolace jsou kontrolovány. Samotný systém by měl být odpojen od centrální dálnice.

  Po dokončení přípravné práce je okruh naplněn kapalinou. Pak tlak v systému stoupá (jeden a půlkrát vyšší než standardní) pomocí tlakového čerpadla. Potrubí je udržováno za takových podmínek po dobu půl hodiny, pokud během této doby nedošlo k poklesu tlaku, znamená to, že můžete bezpečně začít zahřívací sezónu. Výsledky kontroly budou přezkoumány zaměstnanci topné sítě, po níž bude ve skutečnosti vypracován projekt hydraulického testování topného systému.

  Hydraulický zkušební certifikát

  Zahájení topného systému v provozu předchází ověřovací činnost. Prokazují sílu systému a jeho integritu. Zkoušky, nazvané krimpování, napodobují obvyklý pracovní tlak v systému a stav tzv. Vodního kladívka. O kontrolách svědčí činnost hydraulického zkoušení topného systému. Tento dokument připravuje oprávněná osoba a potvrzuje, že veškerá práce byla provedena v souladu s normami a že systém je plně funkční.

  Úkon hydraulických zkoušek sestavených na základě výsledků obsahuje informace o osobách, které provedly zkoušku, o hodnotách zkušebního tlaku a o sledované činnosti. Zástupci provozní organizace, technický dozor zákazníka a organizace zabývající se výstavbou a instalací uvedli své podpisy do dokumentu.

  Proces hydraulického testování video systému topení

  V procesu dobrého střelby je charakterizována plánovaná a vysokohorská poloha kalibrovaných a nevratně připojených systémů a částí domu a budov. Zvláštní organizace zabývající se výstavbou a instalací (subdodavatelé) provádějí protokoly o případech, které se vyskytují u vědomých osob provádějících tyto práce. Teplota vody vstupující do topného systému od dítěte musí odpovídat schválenému teplotnímu plánu pro regulaci přívodu tepla (případně 2 ° C). Před uzavřením konečného bezmotorového ventilu je uzavřen šoupátkový ventil na přívodním potrubí a statický zpětný tlak se provádí pomocí ventilového suportu nebo nastavením pružiny regulátoru tlaku. více než 0,05 Mt.Pa (0,5 kgf / centimetr 3.

  Dobrá schéma ukazuje rozdíly od konstrukčních objemů v tloušťce stěny podle výšky podpěrných rovin, plánovaných a výškových poloh oken a výplní dveří, desek, plotů odchylky v posunu systémových os od středových os, rovin a úhlů zdiva v 1. patře a celé místnosti výška nad 2 podlaží (ovládání plánované polohy zdiva bude provedeno lineárními měřeními z podélných a příčných středových os) je vyhotoveno ve 2 výtiscích, z nichž 1 kopie je uložena pro výstavbu Druhá lokalita a 2 jsou převedeny do výrobního a technického oddělení stavební organizace. Časopis je schopen provádět jak stavbu jako celek, tak i počáteční komplety nebo jednotlivé domy a budovy. na stránce s materiálem.

  Za přítomnosti konkrétně ztělesněných siluet kapitálových domů, pozemků, železobetonových plotů na zastavěných pozemcích jim byla dána příležitost využít jako vysvětlení.

  Struktura a doba trvání opravného cyklu a mezi opravami a kontrolními obdobími pro odsávací a sací ventilační systémy pro tříbodový a dvousměnný provoz.

  Forma protokolu pro zkoušení svařovaných spojů železného (polyetylénového) plynovodu Forma stavebního pasu pro podzemní (zvýšené) plynovod, přívod plynu. PŘEZKUM VÝZKUMU VÝSTAVBY Design AKTA Tech. PŘIPRAVENOST LIFT Forma úkonu kompenzátorů roztahování (SNiP 3.) Pokud chyby při absenci chlazení parních vodičů nelze odstranit, musí být napájení páry do systému zcela zastaven a odtokové zařízení otevřeno. označených operací.

  Právě v tomto okamžiku vznikla potřeba systematizovat klíčové nároky na údržbu servisních zařízení. dokumentace opakuje druh referenčního manuálu. Výsledky zkoušek jsou zaznamenány ve formuláři na stranách 137, 138. Vzhledem k tomu, že systém nebyl z jistých důvodů zkontrolován, mají hydraulické rázy šanci být přísnými nehodami, které vedou k zaplavení místností s vroucí vodou, poškozením nábytku, vybavením a zařízením. Pro tento účel jsou všechny ventily zkontrolovány, na ventilech jsou uloženy olejové těsnění. O účincích testování ventilačního zařízení je vypracován zákon podle formuláře uvedeného na straně 133: vzor technického plánu budovy. Testování topných systémů má všechny možnosti provádět 2 manévry: manometrické (pro vnitřní systémy sanitární techniky) a hydrostatické.

  Zkoušení vnitřních kanalizací by mělo být vytvořeno jejich naplněním vodou na hodnotu nejvyššího odtokového nálevky po dobu delší než 10 minut. A skutečně radíte o automatizaci nákupního centra? Mám zboží

  Testování tlaku na topný systém - co je to proplachování

  Další související zprávy:

  - Nesterenko poznamenal, že z právního hlediska. Písemná forma úvěrové smlouvy je splněna, nebo pokud. Zda není potvrzení potvrzeno notářem a nemá podpis.

  - Vzorová smlouva o půjčce (přibližná forma). Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních se stejnou právní silou, každá jedna kopie.

  - Vzorky příjmů a DKP, které je třeba vyrobit, vytisknout a souhlasit. Ve dvojím vyhotovení, které mají stejnou právní sílu.

  - Odběr vzorků při převzetí prostředků na poskytování. S rovnou právní silou, pro každou z nich.

  Hydraulické zkoušky topného systému: postup, hydropressing

  I v pečlivě navrženém, vypočítaném a sestaveném topném okruhu je možné, že mohou vzniknout nouzové situace. Aby bylo zajištěno spolehlivé fungování systému během celé doby ohřevu, je nutné nejen prověřit, ale i provést jeho test. A jedna z těchto metod je hydropressing.

  Je třeba poznamenat, že tyto činnosti jsou nutné při uvedení nového systému do provozu před zahájením každé topné sezóny a po všech údržbových a opravárenských pracích.

  Hydraulické zkoušky jsou nejběžnějším typem tlakového testování topných systémů, který spočívá v simulaci situace hydraulického šoku, ve kterém je tlak několikanásobně vyšší než standardní hodnota. Hlavním účelem tohoto testu je posoudit těsnost, a tím i spolehlivost a kvalitu všech existujících spojů a spojů, o kterých je známo, že jsou nejzranitelnějšími prvky, stejně jako zdraví ostatních topných zařízení.

  Hydraulický zkušební postup

  Postup a pravidla pro provádění hydraulického testu topného systému jsou upraveny následujícími předpisy:

 • SNiP 41-01-2003 "Topení, větrání a klimatizace"
 • SNiP 3.05.01-85 "Vnitřní hygienické systémy"
 • Pravidla technického provozu tepelných elektráren, vypracovaná Ministerstvem paliv a energetiky Ruské federace, schválená v roce 2003.

  Hydropressovací postup

  Proces těsnosti topného systému lze zjednodušit jako následující úkoly:

 • vizuální prohlídka všech položek, vč. vybavení, stoupačky, dálnice, stávající spojení
 • vyplachování systému z různých druhů znečištění a sedimentů
 • vyplnění schématu vodou s povinným uvolňováním vzduchu
 • připojení kompresoru a zvýšení tlaku
 • identifikace závad a jejich opravy nebo závěr, že systém je funkční a připraven k provozu (pokud během inspekce byly vyžadovány opravy, měl by se proces opakovat)
 • vypracování zkušebního protokolu.

  Důležité body při hydraulickém lisování

  1. Odpovědnost za provádění hydraulického testu jsou organizace, které udržují a provozují topnou síť. Ve vícebytových budovách je správcovská společnost, komunální služba v osobě speciálně vyškolených a certifikovaných zaměstnanců, kteří mají potřebná povolení a certifikované vybavení, nebo zástupce energetické společnosti, která má příslušnou autoritu. Ve správních, sociálních a výrobních zařízeních - zaměstnanci organizace zabývající se údržbou těchto budov. V soukromých domech - mistr, technik nebo inženýr energetické nebo specializované firmy.
  2. Zkoušení topného systému a topných těles by mělo být prováděno zvlášť. Proto je okruh odpojen od zdroje tepla, expanzní nádoby a hlavního přívodu vody.
  3. Systém by měl být naplněn vodou s teplotou nepřevyšující 45 ° C. V tomto případě je třeba, aby zkušební tlak byl zajištěn v pravém bodě okruhu, pro který je nutné zcela uvolnit vzduch.
  4. Tlak vzrůstá ve dvou fázích: na standardního pracovníka, který doporučuje, aby vydržel nějakou dobu, ale ne méně než 10 minut, aby prohlédl všechny prvky kvůli úniku v případě, že nedošlo k vadám, je jeho hodnota uvedena do soudu.
  5. Minimální hodnota tlaku během hydrotestování bude záviset na standardním ukazateli výkonu v každé konkrétní schéma (zpravidla by měl překročit pracovní hodnotu o 25-50%) a být:

  - zkušební tlak - 0,2 MPa

  - při použití litinových radiátorů - 0,6 MPa

  - při použití konvektorů nebo panelových zařízení - 1,0 MPa

  - pro sestavu výtahu - 1,0 MPa.

 • Zkoušky se považují za ukončené a systém je natlakován, pokud:

  - během 5 minut pokles tlaku ve vodních okruzích nepřekročí 0,02 MPa

  - po 15 minutách testování panelového ohřevu se tlak snížil o více než 0,01 MPa

  - při kontrole pevnosti a těsnosti polymerního potrubí nepřesahuje množství poklesu během 30 minut hodnotu 0,06 MPa

  - v kloubech, švách, kloubech se nedodržuje tvorba "pocení".

 • Hlavní dokument, který potvrzuje skutečnost, že provádí hydraulický test v plném souladu s normami, je zákon, který musí být řádně vyplněn a podepsán oprávněnými osobami.
 • Obrázek 1 - Vzor certifikátu hydraulického testování topného systému

  Proces hydrostresování topného systému

  Osvědčení o zkoušce je důležitý dokument, který musí být vyplněn a podepsán v den krimpování systému.

  Zákon má určitou uspořádanou strukturu, ve které je třeba poznamenat:

  Je třeba poznamenat, že počet a název položek se může mírně lišit v závislosti na typu a složitosti objektu (vícepodlažní nebo soukromý dům, administrativní budova apod.), Důvody testování (dodání nové budovy nebo opravy nebo výměny jednotlivých prvků systému vytápění příprava na období ohřevu).

  Forma provedení provádění hydraulických

  Formulář pro specializované volání dodavatele pro uvedení do provozu s předběžnými testovacími údaji pro chladicí zařízení. Všechny činnosti, které moderní topení umožňují provádět takové činnosti s minimálním počtem pracovníků, které se týkají zkoušky vytápění pro těsnost, se v takových případech provádějí: dodávka vzduchu nebo vody s daným tlakem v topných potrubích za pomoci speciálního zařízení stojí za zmínku. Velkou mylnou představou je, že systém vytápění může fungovat hladce bez různých plánovaných preventivních opatření. Pokud se netěsnost nezastaví, musí být toto připojení vyměněno. Získejte dárek - bezplatné podrobné video tutoriál o instalaci topení sami. Kvalita těchto činností bude záviset na spolehlivosti práce v zimních měsících. Kromě toho obsahuje typické pokyny pro takové události. Kromě toho obsahuje typické pokyny pro takové události. Akt pneumatického testu pevnosti a hustoty freonových potrubních systémů kanálových kondicionérů. Nepracuje nezávisle na kvalitě. Nepracuje nezávisle na kvalitě. Z nich je velmi důležité hydraulické zkoušení topného systému. Kvalita těchto činností bude záviset na spolehlivosti práce v zimních měsících. Proces hydraulického testování topného systému: návod k instalaci videa, který umožňuje sledovat a udržovat teplotní parametry budovy v zimních měsících, vlastnosti topných konstrukcí a dodávky tepla, je ukázkou konstrukční konstrukce. Pro správné provádění takového díla byl zvlášť vyvinut samostatný dokument, ve kterém jsou zvažovány detaily a detaily procesu. Proces krimpování můžete vidět na níže uvedené fotografii nebo ve videu v našem článku. Pokud se netěsnost nezastaví, musí být toto připojení vyměněno. Testování topných systémů je soubor opatření a přesněji umístění slabých úseků potrubí a dalších topných zařízení během provozu, které jsou zaměřeny na testování. Nyní můžete snadno najít speciální organizace, které se zabývají podobnými pracemi, cena jejich služeb je poměrně demokratická. Nyní můžete snadno najít speciální organizace, které se zabývají podobnými pracemi, cena jejich služeb je poměrně demokratická. Vytápění: vše o vlastním výpočtu, připomínkách k pásku, aktuálním hydraulickým zkouškám topení, výběru a instalaci.

  Top