Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Kotle
Děláme podlahu zateplenou vodou
2 Radiátory
Jak umístit kamny do lázně
3 Radiátory
Jak provést vytápění v chatě: typy systémů a volba optimálního uspořádání kabeláže
4 Radiátory
Jak postavit hrubou troubu: potřebné materiály, pokyny, doporučení
Hlavní / Palivo

Zákon o hydraulických zkouškách systémů spotřeby tepla


Hydraulické testování je druh nedestruktivní zkoušky pevnosti / hustoty zařízení. Prováděno vytvářením nadměrného tlaku vodou.

Frekvence hydraulického testování topných systémů a topných sítí je 1 rok.

Hydraulické zkoušky u spotřebitelů tepelné energie jsou:

 • tepelných sítí
 • tepelné body
 • topení
 • topných systémů pro ohřívače a samotných ohřívačů
 • TUV / topení tepelného výměníku

Hydraulické zkoušky tepelných sítí

Podle bodu 14.4 TCP 488-2012 "Hydraulické zkoušky topných sítí se provádějí tlakem 1,25 pracovníků, avšak nejméně 0,2 MPa. Potrubní vedení se udržuje pod zkušebním tlakem po dobu nejméně 10 minut. Po snížení tlaku na pracovníka se provádí důkladná inspekce potrubí po celé své délce. Výsledky zkoušek se považují za uspokojivé, pokud během jejich držení nedošlo k žádnému poklesu tlaku a v svařovaných spojích a v základním kovu nebyly zjištěny žádné známky úniku nebo pocení, viditelné zbytkové deformace, praskliny nebo známky prasknutí. Pro hydraulické zkoušky by měla být použita voda s teplotou nejméně + 5 ° C a nejvýše + 40 ° C. Hydraulické zkoušky potrubí by měly být prováděny při pozitivní venkovní teplotě "

V případech, kdy je objekt dodáván teplem z topných sítí MinskEnergo Unitary Enterprise nebo Minsk-Municipal Heating Network UE, výše uvedené organizace vydávají akty.

Věnujte pozornost plnění zákona, charakteristiky topných sítí (délka, průměr, připojovací bod) specifikované v zákoně o hydraulických zkouškách by měly odpovídat sítím na rozvaze spotřebitele podle zákona o vymezení vyvažovacího příslušenství topných sítí

Příklad dokončeného úkonu hydraulického testování tepelné sítě:

Hydraulické zkoušení vnitřních systémů pro spotřebu tepla

P. 20.10 TCP 488-2012 uvádí, že každoročně před začátkem období vytápění jsou hydraulické zkoušky hydraulické zdvihy, výtahy, ohřívače, výměníky tepla pro tlak 1,25 pracovníků, ale ne nižší než 1 MPa (10 atm). Pod výtahovou jednotkou autoři s největší pravděpodobností chápou celou tepelnou jednotku, a proto v souvislosti se zavedenou praxí je tlak, na který je zkoušena tepelná jednotka, považován za 1 MPa (10 ata).

Výměníky tepla, ať už jde o systémy zásobování teplou vodou nebo o topné systémy, by měly být podrobeny tlakové zkoušce při tlaku uvedeném v cestovním pasu, avšak nejméně 1 MPa. Často jsou testovány na 12,5 ata nebo 16 ata.

Topný systém je testován na tlak 1,25, ale ne nižší než 0,6 MPa (6 stupňů) u topných systémů s litinovými topnými zařízeními. topné systémy s panelovým a konvektorem jsou testovány na 1 MPa (10 at).

Uznávají se jako úspěšné testy, během nichž se pokles tlaku (přesněji na 20.13 TKP 458-2012) v testovaných systémech nestal během 10 minut.

Proces hydraulického testování topného systému

Po dokončení instalace, ale před začátkem dokončovacího procesu musí instalace provádět hydrostatické zkoušky topného systému. Podle výsledků hydrostatických zkoušek je zákon vypracován v souladu s formulářem stanoveným společným systémem hygienické údržby 73.13330.2012 "Vnitřní hygienické a technické systémy budovy". V souladu s regulační dokumentací je celý název zákona následující: hydrostatický nebo manometrický test úniku. V každodenním životě se tento dokument nazývá úkony hydraulického testování topného systému.

Začínáme zaplňovat činnost hydraulického testování potrubí zadáním údajů o přesném názvu testovaného systému. Přesný název systému je uveden v návrhu (pracovní dokumentace). V dalším kroku vyplnění zákona uvedeme název objektu (informace o názvu naleznete v projektu nebo stavebním povolení). Dále vyplňte údaje na testovacím místě (název sídla) a datum schválení zákona.

Po dokončení stropu zákona pokračujeme k zadávání údajů o složení přijímací komise. Komise by měla zahrnovat zástupce zákazníka, generálního dodavatele a montážní organizace. Více informací o vztahu účastníků stavebního procesu naleznete zde. Pro každého člena komise vstupujeme do zákona s následujícími údaji: název organizace a pozice, jméno a iniciály zástupce.

V návaznosti na údaje o přijímací komisi uvedeme název organizace projektu a kód projektu, podle kterého byla práce provedena. Poté zapisujeme, že testy byly provedeny hydrostatickou metodou.

Dále byste měli doplnit jednotku zákona, která je věnována přímo hydraulickým zkouškám. Velké potíže při jeho plnění by neměly nastat. Tuto část vyplníme v následujícím pořadí:

1. Začínáme s provedením hydraulického testování vzorku, který je uveden na této stránce, tlaku, pro který byl potrubí testován. Tlak je indikován najednou ve dvou jednotkách měření - MPa a kg / cm2. Okamžitě uveďte dobu, po kterou byla provedena zkouška topného systému.

2. Zaznamenejte hodnotu poklesu tlaku během testu. Data jsou zadána ve dvou jednotkách najednou - MPa a kg / cm2.

3. Zjistěte přítomnost závad, které byly zjištěny během testu nebo po něm.

Na základě získaných údajů přijímá přijímací výbor závěry o shodě nebo neshodě instalovaného topného systému s konstrukčními a regulačními dokumenty a také rozhodne, zda je potrubí uznáno za zkušební či nikoliv.

Po dokončení testu podepíše akt hydraulického testování všichni členové komise. Změna formy aktu a odchylek od něj nejsou povoleny.

Jak je vidět, proces plnění zákona o hydraulických zkouškách topení není komplikovaný, a pokud máte ještě otázky, neváhejte se jich zeptat v komentářích a my se jim pokusíme rychle odpovědět. Ujistěte se, že se přihlašujete k našemu zdroji v sociálních sítích a získávejte nová doporučení, jak udržet dokumentaci mezi prvními.

Zákon hydraulického zkoušení tlakového potrubí

Po dokončení montážních prací by měly být tlakové potrubí vodovodu a případně kanalizační systémy testovány na pevnost a těsnost. Podle výsledků hydraulických zkoušek je vypracován zákon podle formy, kterou zajišťuje SNiP 3.05.04-85 "Externí sítě a vodovody a kanalizační zařízení". Úplný název zákona je činěním akceptovatelného hydraulického testu tlakové trubky pro pevnost a těsnost. Je třeba poznamenat, že akt ve výše uvedeném formuláři je vypracován jak během předběžného testování, tak během přejímacího hydraulického testu.

Začneme zaplnit činnost hydraulického zkoušení potrubí zadáním údajů na zkušebním místě (název sídla) a také datum schválení zákona. Dále zadejte údaje o složení přijímací komise. Komise by měla zahrnovat zástupce stavební a instalační organizace, technický dozor zákazníka, provozní organizace. Více informací o vztahu účastníků stavebního procesu naleznete zde. Pro každého člena komise vstupujeme do zákona následujícími údaji: názvem organizace a postavením, jménem a iniciály zástupce.

V příští etapě vyplnění zákona uveďte název objektu (informace o názvu, který najdeme v projektu nebo stavební povolení), čísla kolíky na hranicích zkušebního úseku, délku průřezu, průměru a materiál potrubí a spár.

Dále byste měli doplnit jednotku zákona, která je věnována přímo hydraulickým zkouškám. Velké potíže při jeho plnění by neměly nastat. Tuto část vyplníme v následujícím pořadí:

1. Uvádíme pracovní tlak potrubí (získáváme informace z projektu) a zkušební tlak (vezmeme informace z projektu, nebo v případě jeho nepřítomnosti vypočítáme podle tabulky 4 a 5 SNiP 3.05.04-85 pro zkoušky těsnosti a trvanlivosti).

2. Zaznamenává se při provádění údajů o hydraulických zkouškách na manometru zkušebního tlaku. Je nutné uvést třídu přesnosti manometru, horní mez měření, cenu rozdělení stupnice manometru a výšku umístění tlakoměru vzhledem k ose potrubí. Podle SNiP 3.05.04-85 lze pro hydraulické zkoušky použít pouze certifikované manometry s třídou přesnosti nejméně 1,5 s měřítkem při jmenovitém tlaku asi 4/3 zkušebního tlaku.

3. Vypočítáváme hodnoty tlakoměrů pro hodnoty pracovního a zkušebního tlaku potrubí uvedené výše v zákoně. Indikace jsou vypočteny podle vzorce, které jsou v aktu specifikovány.

4. Podle tabulky 6 SNiP 3.05.04-85 odvodíme a uvedeme do procesu hydraulického testování vzorek prezentovaný na této stránce, přípustný průtok čerpané vody, nejprve na 1 kilometr potrubí a pak na délku zkušebního úseku.

5. Popište proces provádění hydraulických zkoušek pevnosti s uvedením dříve vypočtených hodnot zkušebního a pracovního tlaku, času, během kterého byl zkušební tlak udržován, výsledků inspekcí potrubí na přítomnost mezery a netěsnosti.

6. Popište proces provádění hydraulických zkoušek těsnosti, uveďte zkušební tlak těsnosti, čas začátku a konce zkoušky, dobu trvání zkoušky, údaje o hladině vody v měřicích sudech na začátku a na konci zkoušky, údaje o tlakoměru na pokles tlaku v potrubí v době ukončení test, objem vody potřebný k obnovení tlaku na zkoušku, velikost průtoku vody čerpaného do potrubí během zkoušky. Hodnota ΔР by měla být stanovena v souladu s tabulkou 4 SNiP 3.05.04-85. Rovněž je třeba poznamenat, že velikost zkušebního tlaku na těsnost Pg nesmí překročit hodnotu tlaku při převzetí potrubí pro pevnost Pa.

Pokud průtok čerpané vody nepřekračuje hodnoty přípustného průtoku čerpané vody do zkušebního úseku o délce 1 km nebo více, které jsou uvedeny v tabulce 6 SNiP 3.05.04-85, považuje se za takové potrubí, že prošel předběžnou a přijatelnou zkouškou úniku do hydrauliky.

Na základě získaných výsledků komise rozhodne, zda potrubí vydrží hydraulické testy nebo ne.

Po dokončení testu podepíše akt hydraulického testování všichni členové komise. Změna formy aktu a odchylek od něj nejsou povoleny.

Jak je vidět, proces plnění zákona o hydraulických zkouškách není komplikovaný a pokud máte otázky, můžete se jimi v komentářích zeptat a budeme se je snažit rychle reagovat. Ujistěte se, že se přihlašujete k našemu zdroji v sociálních sítích a získávejte nová doporučení, jak udržet dokumentaci mezi prvními.

Hydraulické zkoušky topného systému: postup, hydropressing

I v pečlivě navrženém, vypočítaném a sestaveném topném okruhu je možné, že mohou vzniknout nouzové situace. Aby bylo zajištěno spolehlivé fungování systému během celé doby ohřevu, je nutné nejen prověřit, ale i provést jeho test. A jedna z těchto metod je hydropressing.

Je třeba poznamenat, že tyto činnosti jsou nutné při uvedení nového systému do provozu před zahájením každé topné sezóny a po všech údržbových a opravárenských pracích.

Hydraulické zkoušky jsou nejběžnějším typem tlakového testování topných systémů, který spočívá v simulaci situace hydraulického šoku, ve kterém je tlak několikanásobně vyšší než standardní hodnota. Hlavním účelem tohoto testu je posoudit těsnost, a tím i spolehlivost a kvalitu všech existujících spojů a spojů, o kterých je známo, že jsou nejzranitelnějšími prvky, stejně jako zdraví ostatních topných zařízení.

Hydraulický zkušební postup

Postup a pravidla pro provádění hydraulického testu topného systému jsou upraveny následujícími předpisy:

 • SNiP 41-01-2003 "Topení, větrání a klimatizace";
 • SNiP 3.05.01-85 "Vnitřní hygienické a technické systémy";
 • Pravidla technického provozu tepelných elektráren, vypracovaná Ministerstvem paliv a energetiky Ruské federace, schválená v roce 2003.

Hydropressovací postup

Proces těsnosti topného systému lze zjednodušit jako následující úkoly:

 • vizuální prohlídka všech položek, vč. vybavení, stoupačky, dálnice, stávající spojení;
 • proplachování systému z různých druhů znečištění a sedimentů;
 • zaplnění schématu vodou s povinným uvolňováním vzduchu;
 • připojení kompresoru a zvýšení tlaku;
 • identifikace závad a jejich opravy nebo závěry o tom, že systém je funkční a připraven k provozu (pokud během inspekce byly požadovány opravy, proces by měl být opakován);
 • vypracování zkušebního protokolu.

Důležité body při hydraulickém lisování

 1. Odpovědnost za provádění hydraulického testu jsou organizace, které udržují a provozují topnou síť. Ve vícebytových budovách je správcovská společnost, komunální služba v osobě speciálně vyškolených a certifikovaných zaměstnanců, kteří mají potřebná povolení a certifikované vybavení, nebo zástupce energetické společnosti, která má příslušnou autoritu. Ve správních, sociálních a výrobních zařízeních - zaměstnanci organizace zabývající se údržbou těchto budov. V soukromých domech - mistr, technik nebo inženýr energetické nebo specializované firmy.
 2. Zkoušení topného systému a topných těles by mělo být prováděno zvlášť. Proto je okruh odpojen od zdroje tepla, expanzní nádoby a hlavního přívodu vody.
 3. Systém by měl být naplněn vodou s teplotou nepřevyšující 45 ° C. V tomto případě je třeba, aby zkušební tlak byl zajištěn v pravém bodě okruhu, pro který je nutné zcela uvolnit vzduch.
 4. Tlak vzrůstá ve dvou fázích: na standardního pracovníka, který doporučuje, aby vydržel nějakou dobu, ale ne méně než 10 minut, aby zkontroloval všechny prvky pro úniky; v případě neexistence vad je jeho hodnota přivedena k soudu.
 5. Minimální hodnota tlaku během hydrotestování bude záviset na standardním ukazateli výkonu v každé konkrétní schéma (zpravidla by měl překročit pracovní hodnotu o 25-50%) a být:
  - zkušební tlak - 0,2 MPa;
  - při použití litinových radiátorů - 0,6 MPa;
  - při použití konvektoru nebo panelových zařízení - 1,0 MPa;
  - u výtahové jednotky - 1,0 MPa.
 6. Zkoušky se považují za ukončené a systém je natlakován, pokud:
  - během 5 minut pokles tlaku ve vodních okruzích nepřekročí 0,02 MPa;
  - po 15 minutách zkoušení panelového ohřevu se tlak snížil o nejvýše 0,01 MPa;
  - při kontrole pevnosti a těsnosti polymerního potrubí nepřekročí množství do 30 minut nepřesahuje 0,06 MPa;
  - v kloubech, švách a kloubech se nepozoruje tvorba "pocení".
 7. Hlavní dokument, který potvrzuje skutečnost, že provádí hydraulický test v plném souladu s normami, je zákon, který musí být řádně vyplněn a podepsán oprávněnými osobami.

Obrázek 1 - Vzor certifikátu hydraulického testování topného systému

Proces hydrostresování topného systému

Osvědčení o zkoušce je důležitý dokument, který musí být vyplněn a podepsán v den krimpování systému.

Zákon má určitou uspořádanou strukturu, ve které je třeba poznamenat:

 • datum testování a vyplnění zákona;
 • název objektu a jeho adresa;
 • odpovědné osoby;
 • parametry hydraulického testu:
 • umístění nebo místo inspekce (potrubí, hlavní vedení, tepelná jednotka atd.);
 • hodnoty pracovních a zkušebních tlaků a doba jejich údržby;
 • výkonnost měřidla na konci testu;
 • pokles tlaku;
 • výsledky kontroly hlavních prvků systému (včetně stavu švů, spojů, ventilů, tepelné izolace atd.);
 • seznam oprav (v případě potřeby);
 • závěr o funkčnosti a připravenosti topného systému na zimní období;
 • podpisy.

Je třeba poznamenat, že počet a názvy položek se mohou mírně lišit v závislosti na typu a složitosti objektu (vícepodlažní nebo soukromý dům, administrativní budova apod.), Důvody testování (uvedení do provozu nové budovy nebo systému, opravy nebo výměny jednotlivých prvků topného okruhu, roční příprava na období vytápění).

ACT
na provádění hydraulických zkoušek potrubí (obecné hydraulické zkoušky potrubní sítě)

Moderátor developera nebo zákazníka _____________________________________

(pozice, příjmení, iniciály,

podrobnosti dokladu o zastoupení)

Zástupce vedoucího stavby ___________________________

příjmení, iniciály, podrobnosti dokladu o zastoupení)

(pozice, příjmení, iniciály,

podrobnosti dokladu o zastoupení)

Zástupce vedoucího stavby, vedení technické instalace (vedoucí inženýr) _____________________________

(pozice, příjmení, iniciály,

podrobnosti dokladu o zastoupení)

Zástupce osoby, která připravuje projektovou dokumentaci _______

(pozice, příjmení, iniciály, podrobnosti

doklad o zastoupení)

Zástupce osoby provádějící výstavbu, která provedla hydraulický test potrubí (potrubní síť), bude přijata ____________

(pozice, příjmení, iniciály,

podrobnosti dokladu o zastoupení)

stejně jako další zástupci osob zapojených do přijímání prací na hydraulických zkouškách potrubí (potrubní síť) _______________________________

(pozice, příjmení, iniciály,

podrobnosti dokladu o zastoupení)

prověřování a přijetí práce na hydraulických zkouškách potrubí (potrubní síť), předložené ________________________________________

(jméno osoby, která skutečně předložila

potrubí (potrubní síť) pro kontrolu a přijetí)

a sestavil tento akt následujícího:

1. Potrubí (potrubní síť) bloku nebo souprava zařízení nebo kryogenní systém nebo technický výrobek nebo část potrubí v rámci stanovených mezí (dále jen výrobek) a výsledky zkoušky jsou předkládány pro kontrolu a přijetí po hydraulickém testování.

(název a označení, výrobní číslo výrobku,

název, označení a účel potrubí

(potrubní síť), označení podle schématu, čísla

kolíky na hranách, průměr, délka a materiál potrubí)

2 Produkty potrubí (potrubní síť) vyráběné (dodávané)

(jméno výrobce (dodavatel, zprostředkovatel),

jméno, číslo a datum vystavení osvědčení

o státní registraci, BIN, TIN,

poštovní údaje, telefon, fax - pro právnické osoby;

příjmení, jméno, příjmení, pasové údaje,

místo bydliště, telefon, fax - pro jednotlivce)

3 Předkládané doprovodné dokumenty pro produkty potrubí (potrubní síť)

(název dokumentu, datum, číslo, další údaje)

4 Předkládaná projektová dokumentace k instalaci potrubí (potrubní síť) produkty

(číslo, další detaily výkresu,

název projektové dokumentace, informace o osobách

vypracování části projektové dokumentace)

5 Byly předloženy dokumenty potvrzující shodu potrubí (potrubní síť) výrobku s požadavky, které jim byly uloženy, včetně:

a) pro splnění požadavků technické a instalační dokumentace projektové dokumentace výrobců a developerů, technických předpisů (pravidel a předpisů) a dalších právních předpisů právních předpisů _____________________

doklad o shodě, datum, číslo, další údaje)

b) výsledky zkoušek, průzkumů, laboratorních a jiných zkoušek a práce provedené během procesu řízení stavby

(název dokumentu, datum, číslo, další údaje)

6 Požadované testy a testování

(název dokumentu, datum, číslo, další údaje)

7 Prezentovaný vývojový diagram pro hydraulické zkoušení potrubí (potrubní síť) produktu

(název dokumentu, datum, číslo, další údaje)

8 Předložené pracovní povolení k práci

(název dokumentu, datum, číslo, další údaje)

9 Je zaveden postup testování bezpečnosti.

(název dokumentu, datum, číslo, další údaje)

10 Oznámení o hydraulickém testování potrubí (potrubní síť) výrobku

(název dokumentu, datum, číslo, další údaje)

11 Byly předloženy dokumenty o odstranění závad a nedostatků potrubí (potrubní sítě) produktu, které byly dříve zjištěny

(název dokumentu, datum, číslo, další údaje)

12 Byly předloženy dokumenty o ověření napájecích systémů, dodávky vody, dalších zdrojů a jejich připravenosti provádět hydraulické zkoušky

(název dokumentu, datum, číslo, další údaje)

13 Předložené dokumenty o výsledcích kontroly objektů a prací, které mají dopad na bezpečnost

(název dokumentu, datum, číslo, další údaje)

14 Představil program a metody pro hydraulické zkoušení potrubí

(název dokumentu, datum, číslo, další údaje)

15 Předložil protokol o hydraulickém testu potrubí (technologický pas)

(název dokumentu, datum, číslo, další údaje)

16 Hydraulické zkoušení potrubí (potrubní síť) produktu bylo provedeno ve fázi

(uveďte název instalační fáze)

17 Celkové výsledky hydraulických zkoušek

17.1.1. Instalováno pro hydraulické zkušební hodnoty:

a) zkušební (zkušební) tlak při zkoušce pevnosti Pa = ______ MPa (______ kgf / cm2);

b) návrhový (pracovní) tlak při zkoušení hustoty Pstr = ______ MPa (______ kgf / cm2).

17.1.2. Tlak byl měřen technickým měřidlem třídy přesnosti _____, s horní mezí měření ______ MPa (_____ kgf / cm2).

Stupnice rozdělení stupnice manometru ______ MPa (_____ kgf / cm2).

17.1.3. Manometr je umístěn nad osou potrubí při Z = _____ m.

17.1.4. S výše uvedenými hodnotami vypočteného a zkušebního tlaku odečtu tlakoměru Pje a Prm by mělo být odpovídajícím způsobem:je = Pa - Z / 10 = ____ MPa (____ kgf / cm2);

17.1.5. Přípustný průtok čerpané vody na 1 km potrubí je ____ l / min nebo, pokud jde o délku zkušebního potrubí, je _____ l / min.

17.2. Zkušební postup a výsledky

17.2.1. Tlak vzrostl na 0,2Prm _____ MPa (____ kgf / cm2) a drženo ___ min.

Teplota během této doby byla _____ K (____ ° C).

Při kontrole úniku __________________________________________________________

(specifikujte - není detekován nebo detekován)

(pokud se zjistí, uveďte místo úniku v rámci zkušebního schématu)

17.2.2. Tlak se zvýšil na 0,5Prm __ MPa (kgf / cm2) a drženo po dobu ____ minut Teplota během této doby byla ____ K (____ ° C).

Při kontrole úniku __________________________________________________________

(specifikujte - není detekován nebo detekován)

(pokud se zjistí, uveďte umístění netěsností v rámci zkušebního schématu).

17.2.3. Tlak vzrostl na 0,8 Prm ____ MPa (____ kgf / cm2) a drženo min.

Teplota během této doby byla ____ K (_____ ° C).

Při technické prohlídce sloučenin s aplikací úniku mýdla _______

(specifikujte - není detekován nebo detekován)

(pokud se zjistí, uveďte místo úniku v rámci zkušebního schématu)

17.2.4. Tlak se zvýšil na hodnotu Prm ____ MPa (____ kgf / cm2) a drženo ____ min.

Teplota během této doby byla ____ K (____ ° C).

O přezkoumání spojení nebylo provedeno.

Zvýšeno na Rje ____ MPa (_____ kgf / cm2) a drženo ____ min.

Teplota během této doby byla ____ K (____ ° C).

O přezkoumání spojení nebylo provedeno.

K tlakovému kmitání ________________________________________________________

(uveďte - nebyly pozorovány nebo byly pozorovány v rámci ___ MPa (___ kgf / cm2)

Snížení na Prm ____ MPa (____ kgf / cm2) a držení min.

Teplota během této doby byla ____ K (___ ° C).

Při technické prohlídce sloučenin s aplikací úniku mýdla _______

(specifikujte - není detekován nebo detekován)

(pokud se zjistí, uveďte místo úniku v rámci zkušebního schématu)

Potenciální tlak během této doby činil ____ MPa (___ kgf / cm2).

17.5. Indikátory dynamického testu

17.5.1. Při hydraulickém testování potrubí / potrubí (potrubní síť) byl tlak v něm snížen na ____ MPa (____ kgf / cm2).

17.5.2. Konec testu hustoty Tna ____ h a konečná hladina vody v měřicí nádrži byla ____ mm.

17.5.3. Objem vody potřebný k udržení tlaku na hodnotu Pje, stanovená hladinami vody v měřicí nádrži byla Q = ____ l.

17.5.4. Doba zkoušky hustoty T = Tna - Tn = ____ minuty

17.5.5. Průtok vody čerpané do potrubí (průřez, síť) během testu hustoty je q = Q / T = _____ l / min, což je menší než přípustná hodnota ____ l / min.

18 Když byly detekovány netěsnosti, tlak byl uvolněn na atmosférický tlak a byla provedena práce k jejich odstranění.

(název dokumentu, datum, číslo, další údaje)

19 Předkládá zprávu o hydraulickém testování potrubí (potrubní síť) produkty

(název dokumentu, datum, číslo, další údaje)

20 Termíny: začátek testu "__" ______ 20__

konec testu "__" ______ 20__

21. V důsledku hydraulického testu bylo zjištěno, že potrubí (potrubní síť) výrobku v mezích zkoušky splňuje požadavky uvedené v technické a instalační dokumentaci výrobců, projektové dokumentace vývojářů, procesních předpisů (pravidel a předpisů) a dalších právních předpisů

(název dokladu shody, datum, číslo,

další údaje, uveďte název a označení

technická dokumentace výrobce a vývojáře,

názvy, články (odstavce) technických

předpisy, další právní předpisy)

22 Na základě výše uvedených skutečností:

a) je povoleno přijímat potrubí (potrubní síť) výrobku v rámci limitů provedených hydraulických zkoušek pro zamýšlené použití _______;

b) je dovoleno přijímat potrubí (potrubní síť) výrobku v rámci hranice prováděné hydraulické zkoušky pro použití podle určení, pokud jsou splněny následující podmínky: _____________________________________________;

c) je dovoleno provádět další práce _______________________________

Další informace ___________________________________________________

A CT se provádí v _____ kopiích.

Z odkazu na exekutory, kteří přímo provedli hydraulické testování potrubí (potrubní síť) výrobku.

Z odkazu používaného při provádění hydraulických zkoušek a procesů řízení jakosti, zařízení, nástroje, ověřené měřicí přístroje, materiály a energetické zdroje.

A Kty (protokoly, závěry apod.) Podle výsledků zkoušek, průzkumů, laboratorních a dalších zkoušek a provedených prací, provedených v procesu řízení stavby, dalších zkoušek a zkoušek.

N přijetí k práci.

Technologická schéma hydraulického testování.

Máte prohlášení o hydraulických zkouškách.

S ohledem na inspekci objektů a prací, které mají vliv na bezpečnost.

Testování hydraulické zkoušky.

Dokumenty uvedené v tomto zákoně.

Jiné dokumenty odrážející skutečný stav potrubí (potrubní síť) produktu po hydraulickém testování.

Prezentováno vývojářem nebo zákazníkem

(pozice, příjmení, iniciály, podpis)

Zástupce stavebního manažera

(pozice, příjmení, iniciály, podpis)

Zástupce stavebního manažera ve stavebním dozoru

(pozice, příjmení, iniciály, podpis)

Zástupce technického manažera instalačních prací (hlavní inženýr)

(pozice, příjmení, iniciály, podpis)

Zástupce osoby, která připravuje projektovou dokumentaci

(pozice, příjmení, iniciály, podpis)

Zástupce stavebního manažera, který provedl hydraulické zkoušky

(pozice, příjmení, iniciály, podpis)

Zástupci dalších osob:

(pozice, příjmení, iniciály, podpis)

(pozice, příjmení, iniciály, podpis)

1 Tento zákon je vypracován pro provádění hydraulických zkoušek každého potrubí (potrubní sítě) výrobku v rámci stanovených hranic v různých fázích montáže.

2 Je-li to nezbytné, může být forma zákona upravena pro testování konkrétního potrubí (potrubní síť), s přihlédnutím k jeho konstrukčním prvkům, použitelným typům hydraulických zkoušek a metod instalace.

3 V tomto zákoně musí být všechny položky vyplněny. Pokud neexistují údaje v samostatných odstavcích zákona, uveďte: "Údaje se nevyžadují."

4 Označte registraci zákona v obecném časopise.

Forma provádění hydraulického testování potrubí (obecné hydraulické zkoušení potrubní sítě)
(viz 15.2.34 a 15.2.40 tohoto standardu)

Objekt investiční výstavby ___________________________________________

nebo stavební adresa objektu investiční výstavby)

Vývojář nebo zákazník ____________________________________________________

(název, číslo a datum vydání

Certifikát státní registrace, BIN, TIN,

poštovní údaje, telefon, fax - pro právnické osoby;

příjmení, jméno, příjmení, pasové údaje,

místo bydliště, telefon, fax - pro jednotlivce)

Stavební osoba _________________________________________

(název, číslo a

datum vydání osvědčení o státní registraci, OGRN,

TIN, poštovní údaje, telefon, fax - pro právnické osoby;

příjmení, jméno, příjmení, pasové údaje,

místo bydliště, telefon, fax - pro jednotlivce)

Osoba provádějící výstavbu, která provádí technické řízení instalačních prací ____________________________________________________

(název, číslo a

datum vydání osvědčení o státní registraci, OGRN,

TIN, poštovní údaje, telefon, fax - pro právnické osoby;

příjmení, jméno, příjmení, pasové údaje,

místo bydliště, telefon, fax - pro jednotlivce)

Osoba připravující projektovou dokumentaci _____________________

(název, číslo a datum vydání osvědčení o

státní registrace, BIN, TIN, poštovní údaje,

telefon, fax - pro právnické osoby;

jméno, příjmení, příjmení, údaje o pasu, místo pobytu,

telefon, fax - pro jednotlivce)

Osoba provádějící stavbu provedla hydraulický test potrubí nebo celkovou hydraulickou zkoušku potrubní sítě (dále jen hydraulický test potrubí (potrubní síť)).

(název, číslo a datum vydání certifikátu

o státní registraci, OGRN, TIN, poštovní

detaily, telefon, fax - pro právnické osoby;

příjmení, jméno, příjmení, údaje o pasu, místo

ubytování, telefon, fax - pro jednotlivce)

Doporučené formy formulářů pro registraci materiálů pro kontrolu technického stavu. Zákon o hydraulickém testování

Prázdný dokument

Stažení vzorového dokumentu

 • Zákon: vzorky (úplný seznam dokumentů)
 • Vyhledat frázi "Act" v celém webu
 • "Doporučené formy formulářů pro registraci materiálů pro kontrolu technického stavu. Zákon o hydraulických zkouškách ".doc
 • Stažení dokumentů

 • Přináší se do základny

 • Opraveno

  • Registrace malého podniku je užitečná.
  • Náklady na bydlení a spotřební koš v Rusku
  • Tabulka kódů OKVED
  • Minimální mzda: velikosti, tabulky, vysvětlení
  • Smlouvy
  • Všechny dokumenty

  Získejte bezplatné právní poradenství telefonicky právě teď:

  Zkušební protokoly

  Po dokončení instalace inženýrských systémů musí zainteresované strany podepsat odpovídající doklad - zkoušku skrytých prací. Zákony mohou podepsat zástupci montážní organizace, generální dodavatel, technický a architektonický dozor, zástupci zákazníka, zástupci projektové organizace, zástupci provozní služby, oprávněné osoby a další.

  Osvědčení o kontrole skrytých prací potvrzuje, že příslušný inženýrský systém je namontován v souladu s projektem. Zákon specifikuje, jaké práce jsou předkládány ke kontrole, kdo udělal pracovní návrh, materiály a vybavení použité při instalaci, datum zahájení a dokončení práce, rozhodnutí komise přijmout práci a povolení pro další opravy a stavební práce. Pokud během instalace došlo k odchylkám od projektu - to se projevuje také v aktu.

  Proces hydraulického testování potvrzuje, že test byl proveden a systém to vydržel. Hydraulické zkoušky se provádějí podle stavebních předpisů a předpisů.
  Systémy topení a vody jsou testovány hydrostatickou nebo manometrickou metodou podle SNiP 3.05.01-85 (vnitřní hygienické a technické systémy). Výhodnější je hydrostatický způsob. Zkouška se provádí při tlaku 1,5násobku maximálního pracovního tlaku. U různých materiálů pro vytápění a zásobování vodou je zkušební doba odlišná, avšak v každém případě minimálně 10 minut.

  Systém pro zásobování vodou se považuje za vyhovující testu, pokud v průběhu 10 minut, přičemž se pod zkušebním tlaku hydraulický zkušební metoda není zjištěn pokles tlaku vyšší než 0,05 MPa (0,5 kgf / cm²), a klesá ve svarů, trubky, závitové spoje, armatury a úniku vody přes proplachovací zařízení.
  U topného systému by pokles tlaku neměl překročit 0,02 MPa (0,2 kgf / cm²).

  Zkoušení vnitřního kanalizačního systému se provádí rozlitím vody současným otevřením 75% sanitárních zařízení připojených k této části kanalizace. Systém je uznán jako úspěšný při zkoušce, pokud nejsou zjištěny žádné netěsnosti stěnami potrubí a spojů. Zkoušení vnitřní drenáže se provádí jejich naplněním vodou na úroveň nejvyššího bodu. Doba testu by měla být nejméně 10 minut. Test je uznán za úspěšný, pokud během inspekce nebyly zjištěny žádné netěsnosti a hladina vody v stoupačkách se nezmenšila.


  CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI SKRÁTENÝCH DÍLŮ A HYDRAULICKÝCH ZKOUŠEK (FORMULÁŘ)

  Instalační práce, skryté práce a provádění hydraulických zkoušek jsou prováděny v souladu se všemi stavebními předpisy a předpisy. Pokud se odkazuje na "konstrukční posádky" a soukromé mistry, obdržíte ani dohodnutou pracovní dokumentaci, ani správně provedené instalační a výkonové diagramy ani zkušební zprávy o skutečném provedeném úkolu. Z tohoto důvodu neobdržíte žádné záruky na instalační práce. Zaměstnanci soukromých týmů zpravidla nemají kvalifikaci, zkušenosti a znalosti pro provádění inženýrské a technické podpory práce. Existují případy, kdy tito nešťastní instalatéři nemohou dokonce ani mluvit rusky, jaké dodržování stavebních předpisů a předpisů můžeme mluvit? Proto pokud chcete, aby inženýrské systémy fungovaly správně, dlouhou dobu a nepřinášejí zbytečné potíže, kontaktujte kvalifikované odborníky.

  Společnost Kraft zaručuje vysokou kvalitu práce, jasnou dokumentační podporu při instalaci a designu a hlavně pozorný přístup k vám!

  Proces hydraulického testování topného systému

  Zde si můžete stáhnout formulář pro provedení hydraulického testování topného systému a najít stručné informace o procesu provádění těchto zkoušek.

  Proč je to zákon?

  Na konci stavebních a montážních prací se provádí řada zkoušek, systémy tepla a vody jsou kontrolovány různými způsoby řízení.

  Stav topného systému je určen prováděním hydraulických zkoušek. V zásadě zkontrolujte sílu zařízení (v tomto případě - vytápění). Podle výsledků testů je vypracován zákon, který odráží výsledek svého chování. Klíčovým bodem tohoto zákona je konečný závěr: může být testovaný systém uveden do provozu?

  Hydraulický zkušební proces

  Systém topení je zkontrolován na těsnost při tlaku, který přesahuje provozní dobu a půlkrát.

  Podmínky pro hydraulické zkoušení:

  1. Tlak by neměl být menší než 0,6 baru
  2. Teplota vody by měla být konstantní
  3. Systém musí být naplněn vodou postupně, přičemž ventilační zařízení se otevírají tak, aby se neuzavíraly vzduchové zátky.
  4. Systémová analýza se provádí pomocí manometru.

  Testovací fáze

  1. V první fázi hydraulického testování se tlak v topném systému zvýší dvakrát na nastavenou hodnotu. Stane se to půl hodiny každých deset minut. Během následujících 30 minut by výše popsaná podmínka měla být splněna - tlak v systému by neměl klesnout pod 0,6 baru.
  2. Ve druhé zkušební fázi by tlak neměl klesnout pod 0,2 baru. Pokud je v topném systému zjištěna netěsnost, je povoleno nastavit svorku pro připojení potrubí o více než půl otáčky. Pokud netěsnost přetrvává, indikuje potřebu výměny nebo opravy tohoto připojení.

  Zákon o hydraulickém testu topného systému

  Proces hydraulického testování topného systému. Pokyny k plnění

  stáhnout formulář stáhnout vzorku

  Po dokončení instalace, ale před začátkem dokončovacího procesu musí instalace provádět hydrostatické zkoušky topného systému. Podle výsledků hydrostatických zkoušek je zákon vypracován v souladu s formulářem stanoveným společným systémem hygienické údržby 73.13330.2012 "Vnitřní hygienické a technické systémy budovy". V souladu s regulační dokumentací je celý název zákona následující: hydrostatický nebo manometrický test úniku. V každodenním životě se tento dokument nazývá úkony hydraulického testování topného systému.

  Začínáme zaplňovat činnost hydraulického testování potrubí zadáním údajů o přesném názvu testovaného systému. Přesný název systému je uveden v návrhu (pracovní dokumentace). V dalším kroku vyplnění zákona uvedeme název objektu (informace o názvu naleznete v projektu nebo stavebním povolení). Dále vyplňte údaje na testovacím místě (název sídla) a datum schválení zákona.

  Po dokončení stropu zákona pokračujeme k zadávání údajů o složení přijímací komise. Komise by měla zahrnovat zástupce zákazníka, generálního dodavatele a montážní organizace. Více informací o vztahu účastníků stavebního procesu naleznete zde. Pro každého člena komise vstupujeme do zákona s následujícími údaji: název organizace a pozice, jméno a iniciály zástupce.

  V návaznosti na údaje o přijímací komisi uvedeme název organizace projektu a kód projektu, podle kterého byla práce provedena. Poté zapisujeme, že testy byly provedeny hydrostatickou metodou.

  Dále byste měli doplnit jednotku zákona, která je věnována přímo hydraulickým zkouškám. Velké potíže při jeho plnění by neměly nastat. Tuto část vyplníme v následujícím pořadí:

  1. Začínáme s provedením hydraulického testování vzorku, který je uveden na této stránce, tlaku, pro který byl potrubí testován. Označujeme tlak ve dvou jednotkách najednou - MPa a kg / cm2. Okamžitě uveďte dobu, po kterou byla provedena zkouška topného systému.

  2. Zaznamenejte hodnotu poklesu tlaku během testu. Data jsou zadána ve dvou jednotkách najednou - MPa a kg / cm2.

  3. Zjistěte přítomnost závad, které byly zjištěny během testu nebo po něm.

  Na základě získaných údajů přijímá přijímací výbor závěry o shodě nebo neshodě instalovaného topného systému s konstrukčními a regulačními dokumenty a také rozhodne, zda je potrubí uznáno za zkušební či nikoliv.

  Po dokončení testu podepíše akt hydraulického testování všichni členové komise. Změna formy aktu a odchylek od něj nejsou povoleny.

  Jak je vidět, proces plnění zákona o hydraulických zkouškách topení není komplikovaný, a pokud máte ještě otázky, neváhejte se jich zeptat v komentářích a my se jim pokusíme rychle odpovědět. Ujistěte se, že se přihlašujete k našemu zdroji v sociálních sítích a získávejte nová doporučení, jak udržet dokumentaci mezi prvními.

  stáhnout formulář stáhnout vzorku

  Proces hydraulického testování topného systému - výsledek lisovacích operací

  Systém zásobování teplem je strojírenskou konstrukcí, která umožňuje sledovat a udržovat teplotní parametry budovy v zimních měsících. Velkou mylnou představou je, že systém vytápění může fungovat hladce bez různých plánovaných preventivních opatření. Z nich je velmi důležité hydraulické zkoušení topného systému.

  Tyto činnosti jsou prováděny za účelem nalezení slabých oblastí systému, které mohou přinést uživatele ve špatné době. Proces krimpování můžete vidět na níže uvedené fotografii nebo ve videu v našem článku.

  Tlakové zkoušky topných těles

  Je důležité. Testování topných systémů je soubor opatření, která jsou zaměřena na kontrolu nebo spíše umístění slabých úseků potrubí a jiného topného zařízení během provozu.

  Při práci

  Všechny činnosti, které se týkají zkoušky těsnosti ohřevu, se provádějí v těchto případech:

  • Během přípravy na zahřívací sezónu;
  • Při provádění náhradních úseků schématu;
  • Po opravě topných zařízení;
  • Po dodání nemovitosti v provozu.

  Samotný zkušební postup je potvrzením těsnosti okruhu.

  Tento postup zahrnuje následující součásti:

  • Napájení vzduchu nebo vody s daným tlakem v potrubích topení pomocí speciálních zařízení;
  • Hledání deformací v topném okruhu;
  • Odstranění porušení.

  Připojte ruční čerpadlo

  Za zmínku stojí, že moderní systémy vytápění umožňují takové akce s minimálním počtem zaměstnanců.

  Regulační pravidla

  Pro řádné provádění takových prací se zvlášť vyvinul samostatný SNiP, ve kterém jsou zvažovány jemnosti a detaily procesu. Kromě toho obsahuje typické pokyny pro takové události. (Viz také článek Instalace topení - důležité nuance)

  SNiP obsahuje technologické schémata, které berou v úvahu specifika práce podle bezpečnostních předpisů, jakož i potřebné vybavení. Jakákoli hydraulická zkouška topného systému musí být provedena v souladu s tímto dokumentem.

  Elektrický kompresor připojený k topení

  Je důležité. Před hydraulickým testem musí být systém propláchnut. Může se provádět různými způsoby a jeho úkolem je odstranění usazenin a škálování z vnitřních stěn potrubí.

  Vyrábí se speciálními řešeními a kompresorem.

  Jako usazeniny v potrubí lze pozorovat oxidy:

  Doporučuje se provádět proplachování alespoň jednou za pět let, umožní to, aby fungování dodávek tepla bylo spolehlivé a spolehlivé.

  Během provozu některého topného systému se jeho účinnost snižuje, tento jev nastává v důsledku výše popsaných usazenin a usazenin. Výsledkem je snížení průřezu potrubí a špatná cirkulace chladicí kapaliny. (viz též článek Vytápění a zásobování vodou jsou požehnáním civilizace)

  Sekční potrubí

  Kdo provádí tlakové zkoušky

  Odpovědnost za prevenci těchto inženýrských sítí nesou instituce a organizace, které provozují budovy. To znamená, že v domech se tito pracovníci zabývají ubytovacími kancelářemi a podobnými subjekty.

  Mělo by být zřejmé, že tyto činnosti provádí pouze odborně vyškolený a vyzkoušený personál s použitím potřebného vybavení. Práce s vlastními rukama je přísně zakázána!

  Pracovní proces začíná naplněním systému vodou, pokud byl prázdný. To se provádí prostřednictvím zpátečního potrubí tepelných sítí, a to výtahem. Díky ventilům, které jsou instalovány na nejvyšších místech, je vzduch odvětráván, dokud chladicí kapalina neteče z ventilů.

  Pokud byla zjištěna netěsnost, systém bude vyprázdněn vypouštěcím ventilem. Krimpovací čerpadlo je připojeno přes řídicí jednotku. Osoba odpovědná za práci má prázdný formulář, který je vyplněn během práce. Po ukončení stavby je vypsáno osvědčení o zkoušce topného systému.

  Proč je to zákon?

  Po dokončení instalace nebo údržby se provádějí hydraulické zkoušky. Tyto práce ukazují stav celého topného systému. Zkontroluje se pevnost potrubí a různých uzlů okruhu a po dokončení vytvářejí hydrostatické zkoušky topných a topných systémů.

  Obsahuje výsledky všech činností a závěr o vhodnosti topného systému se souhlasem jeho uvedení do provozu.

  Proces vedení

  Topný systém je testován na těsnost s tlakem, který přesahuje pracovní dobu a půlkrát.

  Pracovní podmínky:

  • Tlak nesmí klesnout pod 0,6 barů;
  • Teplota chladicí kapaliny je konstantní;
  • Systém musí být zcela bez přetížení vzduchu;
  • Analýza pevnosti se provádí pomocí tlakoměrů.

  Etapy práce

  • V první fázi hydraulického testování se tlak v systému zvýší nejméně dvakrát na nastavenou hodnotu. Obvykle to dělají po dobu třiceti minut a zvyšují se každých deset minut. V příštím půlhodině se tlak udržuje na úrovni nejméně 0,6 baru;
  • Ve druhém stupni by tlak neměl klesnout pod 0,2 baru. Pokud se v závitových nebo přírubových přípojkách topného systému objeví únik, mohou se dotáhnout. Pokud se netěsnost nezastaví, musí být toto připojení vyměněno.

  Závěr

  Proces hydraulického testování je velmi komplikovaný a zodpovědný. (Viz též článek Projekt vytápění a zvláštnosti jeho kompilace) Nebude to fungovat vlastně kvalitativně Nyní můžete snadno najít speciální organizace, které se zabývají podobnými pracemi, cena jejich služeb je poměrně demokratická. Kvalita těchto činností bude záviset na spolehlivosti práce v zimních měsících.

  Hydraulické zkoušky topného systému: postup, hydropressing

  I v pečlivě navrženém, vypočítaném a sestaveném topném okruhu je možné, že mohou vzniknout nouzové situace. Aby bylo zajištěno spolehlivé fungování systému během celé doby ohřevu, je nutné nejen prověřit, ale i provést jeho test. A jedna z těchto metod je hydropressing.

  Je třeba poznamenat, že tyto činnosti jsou nutné při uvedení nového systému do provozu před zahájením každé topné sezóny a po všech údržbových a opravárenských pracích.

  Hydraulické zkoušky jsou nejběžnějším typem tlakového testování topných systémů, který spočívá v simulaci situace hydraulického šoku, ve kterém je tlak několikanásobně vyšší než standardní hodnota. Hlavním účelem tohoto testu je posoudit těsnost, a tím i spolehlivost a kvalitu všech existujících spojů a spojů, o kterých je známo, že jsou nejzranitelnějšími prvky, stejně jako zdraví ostatních topných zařízení.

  Hydraulický zkušební postup

  Postup a pravidla pro provádění hydraulického testu topného systému jsou upraveny následujícími předpisy:

  • SNiP 41-01-2003 "Topení, větrání a klimatizace";
  • SNiP 3.05.01-85 "Vnitřní hygienické a technické systémy";
  • Pravidla technického provozu tepelných elektráren, vypracovaná Ministerstvem paliv a energetiky Ruské federace, schválená v roce 2003.

  Hydropressovací postup

  Proces těsnosti topného systému lze zjednodušit jako následující úkoly:

  • vizuální prohlídka všech položek, vč. vybavení, stoupačky, dálnice, stávající spojení;
  • proplachování systému z různých druhů znečištění a sedimentů;
  • zaplnění schématu vodou s povinným uvolňováním vzduchu;
  • připojení kompresoru a zvýšení tlaku;
  • identifikace závad a jejich opravy nebo závěry o tom, že systém je funkční a připraven k provozu (pokud během inspekce byly požadovány opravy, proces by měl být opakován);
  • vypracování zkušebního protokolu.
  1. Odpovědnost za provádění hydraulického testu jsou organizace, které udržují a provozují topnou síť. Ve vícebytových budovách je správcovská společnost, komunální služba v osobě speciálně vyškolených a certifikovaných zaměstnanců, kteří mají potřebná povolení a certifikované vybavení, nebo zástupce energetické společnosti, která má příslušnou autoritu. Ve správních, sociálních a výrobních zařízeních - zaměstnanci organizace zabývající se údržbou těchto budov. V soukromých domech - mistr, technik nebo inženýr energetické nebo specializované firmy.
  2. Zkoušení topného systému a topných těles by mělo být prováděno zvlášť. Proto je okruh odpojen od zdroje tepla, expanzní nádoby a hlavního přívodu vody.
  3. Systém by měl být naplněn vodou s teplotou nepřevyšující 45 ° C. V tomto případě je třeba, aby zkušební tlak byl zajištěn v pravém bodě okruhu, pro který je nutné zcela uvolnit vzduch.
  4. Tlak vzrůstá ve dvou fázích: na standardního pracovníka, který doporučuje, aby vydržel nějakou dobu, ale ne méně než 10 minut, aby zkontroloval všechny prvky pro úniky; v případě neexistence vad je jeho hodnota přivedena k soudu.
  5. Minimální hodnota tlaku během hydrotestování bude záviset na standardním ukazateli výkonu v každé konkrétní schéma (zpravidla by měl překročit pracovní hodnotu o 25-50%) a být: - zkušební tlak - 0,2 MPa; - při použití litinových radiátorů - 0,6 MPa; - při použití konvektoru nebo panelových zařízení - 1,0 MPa;

   - u výtahové jednotky - 1,0 MPa.

  6. Zkoušky se považují za ukončené a systém je natlakován, jestliže: - během 5 minut pokles tlaku ve vodních okruzích nepřekročí 0,02 MPa; - po 15 minutách zkoušení panelového ohřevu se tlak snížil o nejvýše 0,01 MPa; - při kontrole pevnosti a těsnosti polymerního potrubí nepřekročí množství do 30 minut nepřesahuje 0,06 MPa;

   - v kloubech, švách a kloubech se nepozoruje tvorba "pocení".

  7. Hlavní dokument, který potvrzuje skutečnost, že provádí hydraulický test v plném souladu s normami, je zákon, který musí být řádně vyplněn a podepsán oprávněnými osobami.

  Obrázek 1 - Vzor certifikátu hydraulického testování topného systému

  Osvědčení o zkoušce je důležitý dokument, který musí být vyplněn a podepsán v den krimpování systému.

  Zákon má určitou uspořádanou strukturu, ve které je třeba poznamenat:

  • datum testování a vyplnění zákona;
  • název objektu a jeho adresa;
  • odpovědné osoby;
  • parametry hydraulického testu:
  • umístění nebo místo inspekce (potrubí, hlavní vedení, tepelná jednotka atd.);
  • hodnoty pracovních a zkušebních tlaků a doba jejich údržby;
  • výkonnost měřidla na konci testu;
  • pokles tlaku;
  • výsledky kontroly hlavních prvků systému (včetně stavu švů, spojů, ventilů, tepelné izolace atd.);
  • seznam oprav (v případě potřeby);
  • závěr o funkčnosti a připravenosti topného systému na zimní období;
  • podpisy.

  Je třeba poznamenat, že počet a názvy položek se mohou mírně lišit v závislosti na typu a složitosti objektu (vícepodlažní nebo soukromý dům, administrativní budova apod.), Důvody testování (uvedení do provozu nové budovy nebo systému, opravy nebo výměny jednotlivých prvků topného okruhu, roční příprava na období vytápění).

  Jaký je proces hydraulického testování topného systému a proč je potřeba?

  Jakýkoli systém dodávání tepla je konstrukční konstrukce umožňující sledovat a udržovat zadané teplotní parametry v chladném období roku. Není však nutné si myslet, že může fungovat hladce bez různých plánovaných preventivních opatření.

  Jedním z nejvýznamnějších je hydraulické testy. S jejich pomocí lze nalézt nejnebezpečnější části systému, které mohou selhat v nejnepříznivějším okamžiku.

  Měření tlaku při testování tlaku

  Hydraulické testování topného systému je soubor opatření, která by měla ukázat, jak budou potrubí, jejich přípojky a také topná zařízení pracovat během provozu. Získáte příležitost okamžitě zjistit chyby a odstranit je.

  Je-li nutné tyto práce provést

  Opatření týkající se kontroly těsnosti topného okruhu musí být provedena v následujících případech:

  • během přípravy na topnou sezónu;
  • po výměně částí systému;
  • po opravě topných zařízení.

  Stavební firmy kontrolují při uvedení do provozu. Postup testu umožňuje ověřit těsnost okruhu.

  V fototestovaných topných systémech

  Postup se skládá z následujících fází:

  1. Vzduch nebo voda je dodávána do potrubí s určitým tlakem pomocí speciálního zařízení.
  2. Inspekce a detekce poruch ve vytápěcím okruhu.
  3. Odhalené případy porušení jsou vyloučeny.

  Tip: V současné době je možné zkontrolovat moderní topné systémy s minimálním počtem osob. To platí zvláště pro autonomní vytápění v bytě nebo v soukromém domě, kde lze provádět samostatně.

  Je samozřejmě lepší, když v době startu bude v každé místnosti jedna osoba. V tomto případě mohou být vady zjištěny dříve, než vyteče velká část chladicí kapaliny.

  Hydraulická kontrola autonomního vytápění

  Pracovní řád

  1. K dispozici je speciálně navržená SNiP, která popisuje pravidla pro provádění této práce. Z toho se můžete dozvědět o složitosti a podrobnostech procesu.
  2. Má také typický pokyn pro vedení těchto událostí.
  3. Technologické schémata obsažené v SNiP berou v úvahu zvláštnosti práce s přihlédnutím k bezpečnostnímu inženýrství a potřebnému vybavení. Doporučujeme provést jakýkoli hydraulický test topného systému v souladu s tímto dokumentem.

  Tip: Před zkouškou hydrauliky propláchněte topný systém.

  1. K tomu lze použít jakoukoli metodu, hlavní věcí je odstranění stupnice a usazenin z vnitřních stěn potrubí. Používejte zejména speciální řešení a kompresor. Vklady mohou být oxidy různých materiálů, včetně železa a vápníku. Doporučujeme proplachování jednou za 5 let, díky níž bude práce topného systému vysoce kvalitní a spolehlivá.

  V opačném případě z důvodu výše popsaných ložisek poklesne účinnost dodávky tepla a budete muset vynaložit více na nákup energetických nosičů, jejichž cena je nyní poměrně vysoká. K tomu dochází v důsledku snížení průřezu potrubí a špatného oběhu chladicí kapaliny.

  Testování topných systémů v soukromém domě

  Proveďte krimpování

  Pokud by práce měla být prováděna v bytovém domě, odpovědnost za zabránění těchto inženýrských sítí je přidělena organizacím provozujícím budovy. Dříve byly nazývány bytovou kanceláří, nyní mohou být jiné, ale podstata zůstává stejná.

  Všechny činnosti by měly být prováděny pouze speciálně vyškoleným personálem, který používá potřebné vybavení. Není nutné přesunout své funkce na sebe, což nepovede k ničemu dobrému. Můžete provádět tlakové zkoušky vlastním rukama pouze na individuálním topném systému.

  Proces vypadá takto:

  1. Pokud je systém prázdný, musí být naplněn vodou zpětným potrubím. Instalací ventilů na nejvyšších místech bude možné vzduch snadno odvzdušnit. Měly by být vypnuty, když jim chladicí kapalina začne protékat.
  2. Po zjištění závady je voda ze systému odstraněna vypouštěcím ventilem.
  3. Tlakové čerpadlo je připojeno k řídicí jednotce.

  Vytlačovací systém vytápění tvarů

  1. Osoba odpovědná za provádění těchto prací vyplňuje vhodnou formu během procesu lisování.

  Po dokončení práce je vypracován projekt hydrostatického zkoušení topných a topných systémů. Označuje sílu potrubí a různých uzlů schématu. Díky aktu je možné pochopit, zda je topný systém vhodný pro další provoz.

  Jaký je testování topného systému

  Provedení kontroly

  Tlakové zkoušky topného systému by měly být prováděny s tlakem 1,5krát vyšší než je pracovní tlak. Zvažte proces podrobněji:

 • Top