Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Radiátory
Jak uložit kovovou (železnou) troubu s cihly
2 Kotle
Tepelné vytápění štítu
3 Palivo
Jak vyrobit dřevěné kamny s vlastními rukama
4 Kotle
Ekonomické dřevěné kamny pro garáž s dlouhým spalováním to udělejte sami
Hlavní / Čerpadla

Proces hydraulického testování topného systému - výsledek lisovacích operací


Systém zásobování teplem je strojírenskou konstrukcí, která umožňuje sledovat a udržovat teplotní parametry budovy v zimních měsících. Velkou mylnou představou je, že systém vytápění může fungovat hladce bez různých plánovaných preventivních opatření. Z nich je velmi důležité hydraulické zkoušení topného systému.

Tyto činnosti jsou prováděny za účelem nalezení slabých oblastí systému, které mohou přinést uživatele ve špatné době. Proces krimpování můžete vidět na níže uvedené fotografii nebo ve videu v našem článku.

Tlakové zkoušky topných těles

Je důležité. Testování topných systémů je soubor opatření, která jsou zaměřena na kontrolu nebo spíše umístění slabých úseků potrubí a jiného topného zařízení během provozu.

Při práci

Všechny činnosti, které se týkají zkoušky těsnosti ohřevu, se provádějí v těchto případech:

 • Během přípravy na zahřívací sezónu;
 • Při provádění náhradních úseků schématu;
 • Po opravě topných zařízení;
 • Po dodání nemovitosti v provozu.

Samotný zkušební postup je potvrzením těsnosti okruhu.

Tento postup zahrnuje následující součásti:

 • Napájení vzduchu nebo vody s daným tlakem v potrubích topení pomocí speciálních zařízení;
 • Hledání deformací v topném okruhu;
 • Odstranění porušení.

Připojte ruční čerpadlo

Za zmínku stojí, že moderní systémy vytápění umožňují takové akce s minimálním počtem zaměstnanců.

Regulační pravidla

Pro řádné provádění takových prací se zvlášť vyvinul samostatný SNiP, ve kterém jsou zvažovány jemnosti a detaily procesu. Kromě toho obsahuje typické pokyny pro takové události. (Viz také článek Instalace topení - důležité nuance)

SNiP obsahuje technologické schémata, které berou v úvahu specifika práce podle bezpečnostních předpisů, jakož i potřebné vybavení. Jakákoli hydraulická zkouška topného systému musí být provedena v souladu s tímto dokumentem.

Elektrický kompresor připojený k topení

Je důležité. Před hydraulickým testem musí být systém propláchnut.
Může se provádět různými způsoby a jeho úkolem je odstranění usazenin a škálování z vnitřních stěn potrubí.
Vyrábí se speciálními řešeními a kompresorem.

Jako usazeniny v potrubí lze pozorovat oxidy:

Doporučuje se provádět proplachování alespoň jednou za pět let, umožní to, aby fungování dodávek tepla bylo spolehlivé a spolehlivé.

Během provozu některého topného systému se jeho účinnost snižuje, tento jev nastává v důsledku výše popsaných usazenin a usazenin. Výsledkem je snížení průřezu potrubí a špatná cirkulace chladicí kapaliny. (viz též článek Vytápění a zásobování vodou jsou požehnáním civilizace)

Sekční potrubí

Kdo provádí tlakové zkoušky

Odpovědnost za prevenci těchto inženýrských sítí nesou instituce a organizace, které provozují budovy. To znamená, že v domech se tito pracovníci zabývají ubytovacími kancelářemi a podobnými subjekty.

Mělo by být zřejmé, že tyto činnosti provádí pouze odborně vyškolený a vyzkoušený personál s použitím potřebného vybavení. Práce s vlastními rukama je přísně zakázána!

Pracovní proces začíná naplněním systému vodou, pokud byl prázdný. To se provádí prostřednictvím zpátečního potrubí tepelných sítí, a to výtahem. Díky ventilům, které jsou instalovány na nejvyšších místech, je vzduch odvětráván, dokud chladicí kapalina neteče z ventilů.

Pokud byla zjištěna netěsnost, systém bude vyprázdněn vypouštěcím ventilem. Krimpovací čerpadlo je připojeno přes řídicí jednotku. Osoba odpovědná za práci má prázdný formulář, který je vyplněn během práce. Po ukončení stavby je vypsáno osvědčení o zkoušce topného systému.

Proč je to zákon?

Po dokončení instalace nebo údržby se provádějí hydraulické zkoušky. Tyto práce ukazují stav celého topného systému. Zkontroluje se pevnost potrubí a různých uzlů okruhu a po dokončení vytvářejí hydrostatické zkoušky topných a topných systémů.

Obsahuje výsledky všech činností a závěr o vhodnosti topného systému se souhlasem jeho uvedení do provozu.

Proces vedení

Topný systém je testován na těsnost s tlakem, který přesahuje pracovní dobu a půlkrát.

Pracovní podmínky:

 • Tlak nesmí klesnout pod 0,6 barů;
 • Teplota chladicí kapaliny je konstantní;
 • Systém musí být zcela bez přetížení vzduchu;
 • Analýza pevnosti se provádí pomocí tlakoměrů.

Formulář sestavy testu

Etapy práce

 • V první fázi hydraulického testování se tlak v systému zvýší nejméně dvakrát na nastavenou hodnotu. Obvykle to dělají po dobu třiceti minut a zvyšují se každých deset minut. V příštím půlhodině se tlak udržuje na úrovni nejméně 0,6 baru;
 • Ve druhém stupni by tlak neměl klesnout pod 0,2 baru. Pokud se v závitových nebo přírubových přípojkách topného systému objeví únik, mohou se dotáhnout. Pokud se netěsnost nezastaví, musí být toto připojení vyměněno.

Závěr

Proces hydraulického testování je velmi komplikovaný a zodpovědný. (Viz též článek Projekt vytápění a zvláštnosti jeho kompilace) Nebude to fungovat vlastně kvalitativně Nyní můžete snadno najít speciální organizace, které se zabývají podobnými pracemi, cena jejich služeb je poměrně demokratická. Kvalita těchto činností bude záviset na spolehlivosti práce v zimních měsících.

Proces hydraulického testování topného systému

Zde si můžete stáhnout formulář pro provedení hydraulického testování topného systému a najít stručné informace o procesu provádění těchto zkoušek.

Proč je to zákon?

Na konci stavebních a montážních prací se provádí řada zkoušek, systémy tepla a vody jsou kontrolovány různými způsoby řízení.

Stav topného systému je určen prováděním hydraulických zkoušek. V zásadě zkontrolujte sílu zařízení (v tomto případě - vytápění). Podle výsledků testů je vypracován zákon, který odráží výsledek svého chování. Klíčovým bodem tohoto zákona je konečný závěr: může být testovaný systém uveden do provozu?

Hydraulický zkušební proces

Systém topení je zkontrolován na těsnost při tlaku, který přesahuje provozní dobu a půlkrát.

Podmínky pro hydraulické zkoušení:

 1. Tlak by neměl být menší než 0,6 baru
 2. Teplota vody by měla být konstantní
 3. Systém musí být naplněn vodou postupně, přičemž ventilační zařízení se otevírají tak, aby se neuzavíraly vzduchové zátky.
 4. Systémová analýza se provádí pomocí manometru.

Testovací fáze

 1. V první fázi hydraulického testování se tlak v topném systému zvýší dvakrát na nastavenou hodnotu. Stane se to půl hodiny každých deset minut. Během následujících 30 minut by výše popsaná podmínka měla být splněna - tlak v systému by neměl klesnout pod 0,6 baru.
 2. Ve druhé zkušební fázi by tlak neměl klesnout pod 0,2 baru. Pokud je v topném systému zjištěna netěsnost, je povoleno nastavit svorku pro připojení potrubí o více než půl otáčky. Pokud netěsnost přetrvává, indikuje potřebu výměny nebo opravy tohoto připojení.

Proces hydraulického testování topného systému

Po dokončení instalace, ale před začátkem dokončovacího procesu musí instalace provádět hydrostatické zkoušky topného systému. Podle výsledků hydrostatických zkoušek je zákon vypracován v souladu s formulářem stanoveným společným systémem hygienické údržby 73.13330.2012 "Vnitřní hygienické a technické systémy budovy". V souladu s regulační dokumentací je celý název zákona následující: hydrostatický nebo manometrický test úniku. V každodenním životě se tento dokument nazývá úkony hydraulického testování topného systému.

Začínáme zaplňovat činnost hydraulického testování potrubí zadáním údajů o přesném názvu testovaného systému. Přesný název systému je uveden v návrhu (pracovní dokumentace). V dalším kroku vyplnění zákona uvedeme název objektu (informace o názvu naleznete v projektu nebo stavebním povolení). Dále vyplňte údaje na testovacím místě (název sídla) a datum schválení zákona.

Po dokončení stropu zákona pokračujeme k zadávání údajů o složení přijímací komise. Komise by měla zahrnovat zástupce zákazníka, generálního dodavatele a montážní organizace. Více informací o vztahu účastníků stavebního procesu naleznete zde. Pro každého člena komise vstupujeme do zákona s následujícími údaji: název organizace a pozice, jméno a iniciály zástupce.

V návaznosti na údaje o přijímací komisi uvedeme název organizace projektu a kód projektu, podle kterého byla práce provedena. Poté zapisujeme, že testy byly provedeny hydrostatickou metodou.

Dále byste měli doplnit jednotku zákona, která je věnována přímo hydraulickým zkouškám. Velké potíže při jeho plnění by neměly nastat. Tuto část vyplníme v následujícím pořadí:

1. Začínáme s provedením hydraulického testování vzorku, který je uveden na této stránce, tlaku, pro který byl potrubí testován. Tlak je indikován najednou ve dvou jednotkách měření - MPa a kg / cm2. Okamžitě uveďte dobu, po kterou byla provedena zkouška topného systému.

2. Zaznamenejte hodnotu poklesu tlaku během testu. Data jsou zadána ve dvou jednotkách najednou - MPa a kg / cm2.

3. Zjistěte přítomnost závad, které byly zjištěny během testu nebo po něm.

Na základě získaných údajů přijímá přijímací výbor závěry o shodě nebo neshodě instalovaného topného systému s konstrukčními a regulačními dokumenty a také rozhodne, zda je potrubí uznáno za zkušební či nikoliv.

Po dokončení testu podepíše akt hydraulického testování všichni členové komise. Změna formy aktu a odchylek od něj nejsou povoleny.

Jak je vidět, proces plnění zákona o hydraulických zkouškách topení není komplikovaný, a pokud máte ještě otázky, neváhejte se jich zeptat v komentářích a my se jim pokusíme rychle odpovědět. Ujistěte se, že se přihlašujete k našemu zdroji v sociálních sítích a získávejte nová doporučení, jak udržet dokumentaci mezi prvními.

Hydraulické zkoušky topného systému: postup, hydropressing

I v pečlivě navrženém, vypočítaném a sestaveném topném okruhu je možné, že mohou vzniknout nouzové situace. Aby bylo zajištěno spolehlivé fungování systému během celé doby ohřevu, je nutné nejen prověřit, ale i provést jeho test. A jedna z těchto metod je hydropressing.

Je třeba poznamenat, že tyto činnosti jsou nutné při uvedení nového systému do provozu před zahájením každé topné sezóny a po všech údržbových a opravárenských pracích.

Hydraulické zkoušky jsou nejběžnějším typem tlakového testování topných systémů, který spočívá v simulaci situace hydraulického šoku, ve kterém je tlak několikanásobně vyšší než standardní hodnota. Hlavním účelem tohoto testu je posoudit těsnost, a tím i spolehlivost a kvalitu všech existujících spojů a spojů, o kterých je známo, že jsou nejzranitelnějšími prvky, stejně jako zdraví ostatních topných zařízení.

Hydraulický zkušební postup

Postup a pravidla pro provádění hydraulického testu topného systému jsou upraveny následujícími předpisy:

 • SNiP 41-01-2003 "Topení, větrání a klimatizace";
 • SNiP 3.05.01-85 "Vnitřní hygienické a technické systémy";
 • Pravidla technického provozu tepelných elektráren, vypracovaná Ministerstvem paliv a energetiky Ruské federace, schválená v roce 2003.

Hydropressovací postup

Proces těsnosti topného systému lze zjednodušit jako následující úkoly:

 • vizuální prohlídka všech položek, vč. vybavení, stoupačky, dálnice, stávající spojení;
 • proplachování systému z různých druhů znečištění a sedimentů;
 • zaplnění schématu vodou s povinným uvolňováním vzduchu;
 • připojení kompresoru a zvýšení tlaku;
 • identifikace závad a jejich opravy nebo závěry o tom, že systém je funkční a připraven k provozu (pokud během inspekce byly požadovány opravy, proces by měl být opakován);
 • vypracování zkušebního protokolu.

Důležité body při hydraulickém lisování

 1. Odpovědnost za provádění hydraulického testu jsou organizace, které udržují a provozují topnou síť. Ve vícebytových budovách je správcovská společnost, komunální služba v osobě speciálně vyškolených a certifikovaných zaměstnanců, kteří mají potřebná povolení a certifikované vybavení, nebo zástupce energetické společnosti, která má příslušnou autoritu. Ve správních, sociálních a výrobních zařízeních - zaměstnanci organizace zabývající se údržbou těchto budov. V soukromých domech - mistr, technik nebo inženýr energetické nebo specializované firmy.
 2. Zkoušení topného systému a topných těles by mělo být prováděno zvlášť. Proto je okruh odpojen od zdroje tepla, expanzní nádoby a hlavního přívodu vody.
 3. Systém by měl být naplněn vodou s teplotou nepřevyšující 45 ° C. V tomto případě je třeba, aby zkušební tlak byl zajištěn v pravém bodě okruhu, pro který je nutné zcela uvolnit vzduch.
 4. Tlak vzrůstá ve dvou fázích: na standardního pracovníka, který doporučuje, aby vydržel nějakou dobu, ale ne méně než 10 minut, aby zkontroloval všechny prvky pro úniky; v případě neexistence vad je jeho hodnota přivedena k soudu.
 5. Minimální hodnota tlaku během hydrotestování bude záviset na standardním ukazateli výkonu v každé konkrétní schéma (zpravidla by měl překročit pracovní hodnotu o 25-50%) a být:
  - zkušební tlak - 0,2 MPa;
  - při použití litinových radiátorů - 0,6 MPa;
  - při použití konvektoru nebo panelových zařízení - 1,0 MPa;
  - u výtahové jednotky - 1,0 MPa.
 6. Zkoušky se považují za ukončené a systém je natlakován, pokud:
  - během 5 minut pokles tlaku ve vodních okruzích nepřekročí 0,02 MPa;
  - po 15 minutách zkoušení panelového ohřevu se tlak snížil o nejvýše 0,01 MPa;
  - při kontrole pevnosti a těsnosti polymerního potrubí nepřekročí množství do 30 minut nepřesahuje 0,06 MPa;
  - v kloubech, švách a kloubech se nepozoruje tvorba "pocení".
 7. Hlavní dokument, který potvrzuje skutečnost, že provádí hydraulický test v plném souladu s normami, je zákon, který musí být řádně vyplněn a podepsán oprávněnými osobami.

Obrázek 1 - Vzor certifikátu hydraulického testování topného systému

Proces hydrostresování topného systému

Osvědčení o zkoušce je důležitý dokument, který musí být vyplněn a podepsán v den krimpování systému.

Zákon má určitou uspořádanou strukturu, ve které je třeba poznamenat:

 • datum testování a vyplnění zákona;
 • název objektu a jeho adresa;
 • odpovědné osoby;
 • parametry hydraulického testu:
 • umístění nebo místo inspekce (potrubí, hlavní vedení, tepelná jednotka atd.);
 • hodnoty pracovních a zkušebních tlaků a doba jejich údržby;
 • výkonnost měřidla na konci testu;
 • pokles tlaku;
 • výsledky kontroly hlavních prvků systému (včetně stavu švů, spojů, ventilů, tepelné izolace atd.);
 • seznam oprav (v případě potřeby);
 • závěr o funkčnosti a připravenosti topného systému na zimní období;
 • podpisy.

Je třeba poznamenat, že počet a názvy položek se mohou mírně lišit v závislosti na typu a složitosti objektu (vícepodlažní nebo soukromý dům, administrativní budova apod.), Důvody testování (uvedení do provozu nové budovy nebo systému, opravy nebo výměny jednotlivých prvků topného okruhu, roční příprava na období vytápění).

Hlavní nabídka

Dobrý den! Mytí a tlakové zkoušky (hydraulické zkoušky) jsou důležité, nedílné součásti provozu topných systémů. O tomto jsem napsal v tomto článku. Často se v naší práci musíme zabývat dokončením pracích a tlakových zkoušek (hydraulických zkoušek) topných systémů. Níže uvedu formu takových akcí.

ACT

o praní a plnění topného systému

(název objektu, adresa)

Jsme, níže podepsaní, zastupujeme ":

inženýr-inspektor ____________________________________________________________ (celé jméno)

zástupce účastníka : _______

_____________________________________________________________ (pozice, celé jméno)

zástupce dodavatele: _____________________________________________________________ (název organizace)

____________________________________________________________ (pozice, celé jméno)

vypracoval skutečný čin " 20

Bliká systém odběru tepla účastníka

voda D shbr = _____ mm; s R cond = ____ kgf / cm2;

Doba vyplachování ______ min. a plnění čistou vodou v min

teplota ______ ° C.

Systém se omyje, dokud není voda zcela vyčištěna.

Množství chladicí kapaliny a tepelné energie spotřebované na

splachovací plnicí systém: Gpr = _____ tun vody, s teplem

energie Q = _____ Gcal, při teplotě zdroje vody u zdroje

Tento zákon je základem pro předložení spotřebitele účet za tepelnou energii a vodu spotřebovanou během vyplachování a plnění systému.

Zástupce ": ________________________________________________________

Zástupce odběratele: __________________________________________________________

Zástupce dodavatele: ___________________________________________________________

ACT hydraulický test systému spotřeby tepla

(název objektu, adresa)

Jsme, níže podepsaní, zastupujeme ":

zástupce účastníka : _______

zástupce dodavatele: _______ _______

vypracoval skutečný čin " 20

hydraulické zkoušení zařízení

Výsledky testů:

s tlakem kgf / cm2 pro _10_ minutový pokles tlaku

vytvořeno 0 kgf / cm2, kontrola byla provedena při tlaku ___ kgf / cm2.

Současně bylo zjištěno: ____nebyly zjištěny žádné netěsnosti_________________

Závěr

Zařízení pro spotřebu tepla je zvažováno vydržel (ne

podstoupil hydraulický test.

zástupce ": ___________________________________________________________ (podpis)

zástupce účastníka: _______________________________ _______________

zástupce dodavatele:

Samotné formy akustických splachovacích a tlakových zkoušek (hydraulické zkoušky) topného systému ve formátu Word lze stáhnout níže:

Proces tepelného testování topného systému na účinek

Příklad registrace tepelného testování systému ústředního vytápění na základě účinku tepelného testování ústředního vytápění na účinek akce

(název objektu a adresy)

_________________ "__" _____________ 200_

Komise složená ze zástupců:

(název organizace, pozice, atd.).

smluvní organizace ___________________________________________________

(název organizace, pozice, atd.).

montážní organizace ______________________________________________________

(název organizace, pozice, atd.).

kontrola a kontrola kvality zařízení __________________________________

(charakteristika a počet kotlů, ohřívačů vody,

zařízení a potrubí)

(název organizace instalace)

a učinil následující kroky:

1. Instalace dokončená projektem _______________________________________________

(název organizace projektu a počet výkresů)

2. Během práce jsou prováděny následující odchylky od projektu.

dohodnuto s _____________________________________________________________

3. Kotle (ohřívače vody, pomocné zařízení kotle, potrubí) byly testovány hydrostatickou metodou s zkušebním tlakem _________ MPa (________ kgf / cm2) po dobu 5 minut.

4. Během doby strávené zkušebním tlakem nebyla pozorována žádná pokles tlaku.

5. Během doby strávené pod maximálním provozním tlakem __ MPa (___ kgf / cm2) nebyly žádné známky prasknutí a žádné viditelné deformace částí kotle, poklesy a pocení v bradavce a svařování nebyly pozorovány.

Kotle (ohřívače vody, pomocná zařízení pro kotle, potrubí) jsou uznávány za testy hydrostatické metody.

Zástupce zákazníka ___________________ ____________

Zástupce generální smluvní organizace ______________________

Zástupce organizace instalace _________________ ______________

Proces tepelného zkoušení systému ústředního vytápění na základě vlivu

Forma hydrostatické zkoušky nízkotlakých kotlů (ohřívače vody, pomocná zařízení kotlů, potrubí topného oleje)

Proces hydrostatického zkoušení nízkotlakých kotlů (ohřívače vody, pomocná zařízení kotlů, potrubí topného oleje)

Forma zkoušky vnitřních kanalizačních systémů a drenážních systémů (SNiP 3.05.01-85, příloha 4)

Zákon o testování domácích kanalizací a žlabů

PŘÍKLAD ZRUŠENÍ ZKOUŠKY SYSTÉMŮ VNITŘNÍHO ZNEČIŠŤOVÁNÍ A VODNÍCH ODVODŮ

Formy úkonů pro výkonnou dokumentaci

Vytápění, větrání a klimatizace

Zákon o zkoumání skrytých děl stáhnout formát doc

Obecný žurnál práce stáhnout formát doc

Zákon o hydrostatickém nebo manometrickém testu těsnosti download doc format

Proces tepelného testování systému ústředního vytápění na účinek akce download doc format

Zákon o splachování (vyplachování) potrubí stáhnout formát doc

Proces hydrostatického testování nízkotlakých kotlů stahuje formát doc

Akt individuálního testovacího zařízení stahuje formát doc

Datasheet ventilačního systému (klimatizační systém) ke stažení ve formátu doc

Osvědčení o převzetí zařízení po úplném testování ve formátu doc

Zákon o kontrole úseků sítí technické a technické podpory ke stažení ve formátu doc

Instalatérské a sanitární (VK)

Zákon o testování domácích kanalizačních systémů a drenážních systémů stáhnout formát doc

Zákon o akceptaci systému a vydávání dokumentů ke stažení ve formátu doc

Zákon o hydrostatických nebo manometrických zkouškách systému zásobování vodou

Zákon o splachování (vyplachování) potrubí stáhnout formát doc

Zákon o technické certifikaci vodoměru download doc format

Akt individuálního testovacího zařízení stahuje formát doc

Provedení prací a dezinfekce potrubí (konstrukcí) stahování doc formátu

Zpráva o přijetí systémů pro teplou a studenou vodu pro domácnost stahuje formát dokumentů

Zkušební zpráva o ztrátě vody ve vnitřním požárním potrubí (volba 1) stahuje formát dokumentů

Zkušební protokol o ztrátě vody ve vnitřním požárním vedení (možnost 2) stahování formátu doc

Zákon o kontrole úseků sítí technické a technické podpory ke stažení ve formátu doc

Externí vodovody a kanalizace

Provedení akceptování hydraulického testu tlakového potrubí pro trvanlivost a těsnost stáhnout formát doc

Provedení akceptace hydraulického testu volně průtokového potrubí pro těsnost stažení formátu doc

Provedení prací a dezinfekce potrubí (konstrukcí) stahování doc formátu

Zákon o splachování (vyplachování) potrubí stáhnout formát doc

Provedení akceptace hydraulického testu kapacitní struktury pro vodotěsnost (stahování) ke stažení ve formátu doc

Zkušební protokol o ztrátě vody ve venkovních požárních potrubích stahovat formát doc

Zákon o kontrole úseků sítí technické a technické podpory ke stažení ve formátu doc

Zásobování plynem. Interní zařízení

Akt individuálního testovacího zařízení stahuje formát doc

Zákon o testování potrubí pro sílu a těsnost download doc formátu

Kontrola svařovotechnologických vlastností elektrod získá formát doc

Aktem přijetí dokončeného objektu distribuční soustavy plynu se stáhne formát doc

Provedení provedení proplachu plynovodu download doc format

Zákon vstupní kontroly materiálů a zařízení stahuje formát doc

Dokončení instalace stahovacího souboru doc

Zákon o uvedení GRPSH do provozu ve formátu doc

Oznámení o zahájení stahování stahování doc

Žurnál protikorozní ochrany svařovaných spojů SNiP 3.03.01-87 stáhnout dokument ve formátu doc

Svařovací svařovací časopis (STO Gazprom 2-2.2-136-2007) stáhnout dokumentový formát

Svařovací zásobník SNiP 3.03.01-87 ke stažení ve formátu doc

Obecný žurnál práce stáhnout formát doc

Stavební pas vnitřního plynového zařízení ke stažení ve formátu doc

Zákon o instalaci držáků a podpěr při provádění práce na instalaci interního formátu stahování doc. Plynovodu

Stavební pas hydraulický štěpení formát stahování doc

Stavební pas pro dávkovací jednotku naftového systému LPG ke stažení ve formátu doc

Externí plynovody

Akt individuálního testovacího zařízení stahuje formát doc

Zákon o testování potrubí pro sílu a těsnost download doc formátu

Kontrola svařovotechnologických vlastností elektrod získá formát doc

Aktem přijetí dokončeného objektu distribuční soustavy plynu se stáhne formát doc

Provedení provedení proplachu plynovodu download doc format

Zákon vstupní kontroly materiálů a zařízení stahuje formát doc

Dokončení instalace stahovacího souboru doc

Zákon o uvedení GRPSH do provozu ve formátu doc

Oznámení o zahájení stahování stahování doc

Žurnál protikorozní ochrany svařovaných spojů SNiP 3.03.01-87 stáhnout dokument ve formátu doc

Svařovací svařovací časopis (STO Gazprom 2-2.2-136-2007) stáhnout dokumentový formát

Svařovací zásobník SNiP 3.03.01-87 ke stažení ve formátu doc

Obecný žurnál práce stáhnout formát doc

Stavební pas podzemního (nadzemního) plynovodu, vstupního plynu ke stažení ve formátu doc

Zákon o instalaci držáků a podpěr při provádění práce na instalaci interního formátu stahování doc. Plynovodu

Stavební pas hydraulický štěpení formát stahování doc

Stavební pas pro dávkovací jednotku naftového systému LPG ke stažení ve formátu doc

Termomechanické řešení kotle

Zákon o připravenosti nadace (podpůrné struktury) pro instalaci ve formátu doc

Zákon o kontrole instalace zařízení na formát stahování nadace doc

Zákon o interní a externí kontrole kotle před instalací stahujte formát doc

Proces hydraulického testování kotlů stahuje formát doc

Zákon o hydrostatických nebo manometrických zkouškách potrubí na stažení formátu doc

Zákon o splachování (vyplachování) potrubí stáhnout formát doc

Kontrola svařovotechnologických vlastností elektrod získá formát doc

Akt individuálního testovacího zařízení stahuje formát doc

Dokončení instalace stahovacího souboru doc

Obecný žurnál práce stáhnout formát doc

Svařovací zásobník SNiP 3.03.01-87 ke stažení ve formátu doc

Žurnál protikorozní ochrany svařovaných spojů SNiP 3.03.01-87 stáhnout dokument ve formátu doc

Technologické zařízení a technologické potrubí

Journal of Radiographic Control BCH 478-86 ke stažení ve formátu doc

Časopis tepelného zpracování svařovaných spojů VSN 478-86 stáhnout dokument ve formátu doc

Svařovací žurnál VSN 478-86 ke stažení ve formátu doc

Časopis ultrazvukového testování VSN 478-86 stahuje doc formát

Časopis účetnictví a kontrola kvality kontrolních (zkušebních) svařovaných spojení VSN 478-86 download doc format

Časopis o kvalitě svařovacích materiálů a ochranných plynů pro svařovací procesní potrubí ke stažení ve formátu doc

Časopis pro detekci barevných vad VSN 478-86 stáhnout formát doc

Proces hydraulického testování montážních jednotek stahuje formát doc

Zkušební protokol pro formát stahování doc

Zákon o testování potrubí stahuje formát doc

Zákon o zjištěných závadách zařízení OS-16 stahování formátu doc

Zákon o zjištěných závadách v zařízení M-27 stahování formátu doc

Aktem přijetí zařízení po individuálním testu stahování doc formátu

Přijetí zákona - přenos zařízení do instalace OS-15 stahování xls formátu

Činnost odstraňování těsnění ze zařízení VSN 478-86 stáhnout ve formátu doc

Zákon o převedení pracovní dokumentace k výrobě práce stáhnout ve formátu doc

Přijetí zákona - převod zařízení do formátu stažení formátu doc

Závěr o shodě s formátem BCH 478-86 download doc

Závěr o kontrole kvality svařovaných spojů potrubí pomocí ultrazvukové metody VSN 478-86 download doc format

Závěr o detekci barevných vad VSN 478-86 stáhnout formát doc

Aplikace pro mechanické zkoušení vzorků svařovaných kloubů VSN 478-86 stáhnout formát doc

Aplikace pro výkon radiografické kontroly kvality svařovaných přípojek VSN 478-86 download formátu doc

Inventář výrobní dokumentace pro instalaci technologických potrubí VSN 478-86 stáhnout dokument ve formátu doc

Inventář výrobní dokumentace pro instalaci technologického zařízení VSN 478-86 stáhnout dokument ve formátu doc

Pas pro montážní jednotky ocelových potrubí kompletních potrubí VSN 478-86 download formát doc

Seznam ventilů obsažených v montážních jednotkách ocelových potrubí VSN 478-86 ke stažení ve formátu doc

Minuty výroby řezných svařovaných spojů VSN 478-86 ke stažení doc formát

Protokol o metalografických studiích vzorků svařovaných spojů VSN 478-86 stahuje doc formát

Protokol o kontrole externí inspekcí a měření rozměrů svařovaných přípojek VSN 478-86 stáhnout formát doc

Seznam výrobní dokumentace pro instalaci technologického zařízení a potrubí VSN 478-86 stáhnout dokument ve formátu doc

Informace o svařovaných přípojkách VSN 478-86 stáhnout dokument ve formátu doc

Informace o potrubí a součástech potrubí VSN 478-86 stáhnout formát doc

Specifikace BCH 478-86 ke stažení ve formátu doc

Seznam defektoskopů pro kontrolu kvality svařovaných spojů potrubí VSN 478-86 download doc format

Seznam svářečů a termistů BCH 478-86 stáhnout formát doc

Zákon o zjištěných závadách zařízení OS-16 stahování formátu doc

Jak vypracovat osvědčení o tlakové zkoušce topného systému - pravidla pro registraci formuláře

Po dokončení prací souvisejících se zvlněním topného systému je vypracován speciální dokument, který potvrzuje, že struktura zásobování teplem je připravena na zimu. K tomu je zvláštní formulář. Říká se to aktivace ohýbání topného systému.

Hlavním úkolem tohoto typu instalatérské práce je ověřit kvalitu sestavy potrubí, určit, jak je připraveno k provozu, kontrolovat těsnost všech spojů. Pokud jsou zjištěny vady, které nebyly během externího vyšetření viditelné, je třeba je odstranit.

Tlakové zkoušky se považují za důležitou etapu při uspořádání dodávky tepla do budov pro různé účely.

Tato práce se provádí v určitých situacích:

 • před podzimní zimou;
 • po instalaci nového topného okruhu;
 • kdy byla dokončena oprava nebo rekonstrukce celého topného tělesa nebo jeho části;
 • po stavebních pracích prováděných v budově.

Typy krimpování

Tento proces je zkoušením systému dodávání tepla, který zahrnuje zvýšení tlaku v potrubí vstřikováním vzduchu nebo kapaliny a rozlišuje mezi:

 1. Hydraulické krimpování, vyrobené pomocí čerpadel, které napájejí vodu do systému. Výsledkem je informace o jeho síle.
 2. Pneumatické tlakové zkoušky pro posouzení těsnosti spojů konstrukce jako celku. Provádí se pomocí elektrických nebo ručních čerpadel, které přivádějí vzduch do potrubí.

Nejnebezpečnější z nich se považuje za pneumatický test a tato okolnost musí být vzata v úvahu, protože v případě jakéhokoli poškození se vstřikovaný vzduch nejen rychle vydá, ale také bude pravděpodobně prudký náraz. Odborníci doporučují, aby nedošlo k překročení tlaku dodaného vzduchu nad 0,15 MPa.

Podle technických norem nemůže tlak při vstřikování při aplikaci hydraulické metody překročit pracovní tlak o 20-30% a o 40-50% při pneumatických zkouškách. Tato hodnota je uvedena v aktuálním provedení ohýbání topného systému.

Sekvence ohýbání topného systému

Tento typ práce musí být naplánován předem, a proto před jejich provedením je připravena příslušná dokumentace:

 1. Oděv - podpis podepsaný odpovědnou osobou organizace sloužící topné síti.
 2. Schéma úseků topného tělesa, kde bude provedena inspekce, s vyznačením míst uvolňování tlaku.
 3. Seznam zaměstnanců, kteří mohou provádět testy, včetně odpovědného úředníka.
 4. Schéma vyhledání odborníků v oblasti, která má být kontrolována, s uvedením prostředků umožňujících komunikaci mezi nimi.
 5. Popis zkušebního postupu a zpracování dat.

Před spuštěním čerpacího zařízení se provádí vizuální kontrola spojů a stav, ve kterém jsou uzavírací ventily umístěny. Také za účelem izolace topného systému od vodovodního potrubí jsou instalovány zástrčky.

Poté se podle postupu vypouští topný kotel a expanzní nádoba, ne více než jednou za 4-6 let umývají potrubí z usazenin a trosky. Tento postup by měl být proveden jinak, protože v důsledku přítomnosti silné vrstvy plátu na vnitřním povrchu potrubí je jeho tepelná vodivost výrazně snížena. Mytí se provádí různými způsoby v závislosti na technickém stavu topné struktury.

Při provádění hydraulického lisu je vyplachovaný systém naplněn vodou, po kterém je kompresor připojen k vypouštěcímu ventilu. Tlak se zvýší na požadovanou hodnotu a monitoruje výkon na manometru. Pokud v potrubí nejsou žádné slabé místa, které obvykle okamžitě způsobí únik, nedojde k žádnému výraznému kolísání tlaku na zařízení. V případě výrazného poklesu tohoto ukazatele by se mělo najít únik, což není obtížné.

Pneumatické se provádí pomocí speciálního čerpadla. Aby bylo snazší nalézt závady v kloubech, musí před testováním aplikovat mýdlový roztok. Čerpadlo je připojeno k systému a vzduch je přiváděn do potrubí. Následné akce jsou podobné jako při hydraulickém lisu. Současně je třeba pamatovat na dodržování bezpečnostních opatření.

Když je zjištěn nával nebo uvolnění, měly by být defekty opraveny a znovu zkontrolovány. Tento postup se opakuje, dokud není systém zcela utěsněn.

Testování tlaku provádí odborníci z organizací, které mají přístup, příslušné znalosti a dovednosti. Měli by být schopni sledovat sled pracovních činností za předpokladu, že jsou v bezpečí. Nakonec vyplňte formulář pro vytlačení topného systému.

Dokumentace provedené práce - jednat

Proces tlakového testování je oficiální dokument s právní silou, který potvrzuje, že:

 • testy byly provedeny v plném rozsahu podle programu vyvinutého technikem v souladu s příslušnými předpisy;
 • systém zásobování teplem je v provozním stavu a připraven k provozu;
 • v případě mimořádné události během období vytápění nese zodpovědnost jedna strana nebo obě strany a vinník zaplatí náhradu škody.

Ve formě zákona o hydraulickém testování topného systému jsou sloupy, které se úplně a co nejpřesněji doplňují.

Označují:

 • název objektu, který má být zkontrolován;
 • datum a čas tlakového zkoušení;
 • zkušební oblast, která může být například topná jednotka nebo samostatný uzel;
 • použité přístroje;
 • výsledky vizuální kontroly spojů, švů atd.;
 • hodnota pracovního tlaku a zatížení systému a trvání zkoušky;
 • hodnoty na měřidle na konci testu;
 • pokles tlaku;
 • informace o odstranění netěsností a jiných vad;
 • závěr, že systém je připraven k provozu;
 • autorizovaných podpisů.

Aktivace vytápění je signalizována v den, kdy byl systém testován. Tento dokument by měly být potvrzeny odpovědnými osobami podniku, který provedl práci, jakož i orgánem technické kontroly a správcovskou společností.

Výkonná dokumentace

Složení výkonné dokumentace vnitřních systémů vytápění a větrání

A11. Seznam obsahu výkonného orgánu na objektu: "Vnitřní sítě vytápění a větrání."

A11.1 Obecný věstník prací stáhnout.

A11.2 Žurnál svařování ke stažení.

A11.3 Časopis antikorozní práce ke stažení.

A11.4 Časopis pro kontrolu kvality vstupu.

A11.5 Výkonný nákres topného systému si stáhněte příklad.

A11.6 Výkres výkresu ventilačního systému.

А11.7 Inspekční certifikát skrytých prací pro instalaci topného systému a jeho upevnění ke stavebním konstrukcím ke stažení formuláře.

А11.8 Inspekční certifikát skrytých prací pro instalaci ventilačního systému a jeho upevnění ke stavebním konstrukcím ke stažení formuláře.

A11.9 Certifikát kontroly skrytých prací pro antikorozní úpravu potrubí (nátěr, malba) ke stažení.

A11.10 Stáhnete formulář pro kontrolu skrytých prací na potrubích zařízení (kanály) přes stěny a přepážky (vložky, těsnění).

A11.11 Stažení hydrostatického testování topných a topných systémů.

A11.12 Zákon o splachování vytápěcí sítě.

A11.13 Proces tepelného testování topného systému na účinek stahování.

А11.14 Akty jednotlivých zkoušek stažených zařízení.

A11.15 Zákon o testovacích nástrojích a stahování automatizace.

A11.16 Prohlášení o namontovaných zařízeních a stahování automatizačních zařízení.

A11.17 Osvědčení o převzetí pro provoz sběrného automatizačního zařízení.

A11.18 Aktualizace inženýrských inspekčních sítí a technická podpora ke stažení.

A11.19 Stahování větracích pasů.

A11.20 Certifikáty a certifikace svářečů.

А11.21 Osvědčení a pasy pro použité materiály a vybavení, hygienicko-epidemiologické závěry, certifikáty požární bezpečnosti.

A11.22 Návod k obsluze.

A11.23 Soubor pracovních výkresů pro stavbu předmětu předloženého k přijetí, vypracovaný projekčními organizacemi, s nápisy o shodě práce prováděné ve věcech s těmito výkresy nebo o změnách provedených osobami odpovědnými za stavební a montážní práce dohodnutými s autory projektu.

Podívejte se na příklady vedoucích pracovníků v sekci: "Příklady manažerů"

Viz výkonný ředitel v sekci: "Složení výkonného ředitele"

Stáhněte si zákony, minuty a další v sekci: "Činy a další věci"

Stáhnout užitečné knihy, GOST, SnIPy v sekci: "GOST a knihy"

Osvědčení o zkoušce topného systému

V domě postavené v roce 2004 Developer postavil polypropylenové stoupačky. V noci stoupající v bytě, sousedé byly zaplaveny, správcovská společnost okamžitě oznámila viníka majitelů, kde se mezera vyskytla, jak zjistit, komu chybu?

Jaká je nejdůležitější věc pro majitele bytu v nové budově v etapě opravy? Je správné, že všechny inženýrské systémy pracují přesně a správně jako hodiny. A aby se ujistil, že se v budoucnu nic neděje, je nutné provést tlakové zkoušky topného systému v bytě.

V letošním roce vstoupily nové požadavky MOEK na přijetí domů pro topnou sezónu. Inovace zahrnují nejen samotné požadavky, ale i novou podobu Lisovacího zákona.

Co dělat, když se rozbije horkovodní potrubí a trestní zákon učinil vlastníka odpovědným

Léto je horké období pro přípravu topného systému pro novou topnou sezónu a administrativní budovy nejsou výjimkou.

Forma aktuálního zalisování topného systému. Pneumatická kontrola CO. Proč je to zákon?

Tlakové zkoušky jsou důležitým krokem při vytváření nebo provozu topného systému pro bytové domy, soukromé domy a další budovy. Hlavním úkolem lisování je ověřit kvalitu sestavy trubek, a to posoudit, jak jsou připraveny všechny klouby a jsou utěsněny, stejně jako detekovat závady, které nebyly zjištěny během počáteční inspekce, a odstranit je.

Po ukončení všech činností, jako doklad o tom, že topný systém je připraven pro zimní období, je tlaková zkouška bezproblémová.

Krimpovací proces se provádí nikoliv jednou, ale v následujících situacích:

 • před začátkem topné sezóny;
 • po namontování nového topného systému;
 • po opravě nebo rekonstrukci celého systému jako celku nebo některého z jeho segmentů;
 • po dokončení veškerých stavebních prací v budově.

Jaké jsou tlakové zkoušky topných systémů obecně? Jedná se o proces zkoušení obvodů dodávek tepla zvýšením tlaku v potrubí pomocí vstřikování vody nebo vzduchu. Na tomto základě rozlišujte:

Z těchto dvou typů je nejnebezpečnějším pneumatickým testem, a to by mělo být vzato v úvahu, protože pokud dojde k poškození v topném systému, nucený vzduch nebude jen rychle vystupovat, ale může zajistit poryvy. Proto odborníci doporučují nepřekračovat tlak vyšší než 0, 15 MPa.

Při hydraulickém lisování podle technických norem může být vstřikovaný tlak o 20-30% vyšší než u pracovníka a tato hodnota je stanovena při hydraulickém testování topných systémů při pneumatickém stlačení o 40-50%.

Sekvence procesu zalisování

Celý proces lisování je naplánován předem. Dokumentace je vyjádřena v návrhu programu pro zvlnění, který by měl zahrnovat:

Před spuštěním čerpadla se provádí předběžná vizuální kontrola spojů a stav uzavíracího ventilu, stejně jako zásuvky, které oddělují topný systém od vodovodních potrubí. Dále podle postupu je kotle s expanzní nádobou vypnuto, potrubí je propláchnuto (jednou za 4-6 let) z různých ložisek nebo zbytků. Oplachování by mělo probíhat pravidelně, protože tepelná vodivost "zarostlých" vnitřních trubek klesá. Umývání lze provádět různými způsoby. Zohledňuje technické parametry topného systému.

Při hydrolýze je připravený systém (tj. Po vyplachování) naplněn chladicí vodou - voda, pak je kompresor připojen k odtokovému ventilu. Tlak se zvýší na nastavenou hodnotu a tlakomer se sleduje. Pokud topný systém nemá slabé body, které se okamžitě roztrhají, tlakomer nebude vykazovat žádné významné kolísání tlaku. Pokud se projeví silný pokles tlaku, pak určitě potřebujete hledat únik. No to není těžké.

Při pneumoplazování použijte pneumatickou pumpu. Pro zjištění defektů sloučenin je doporučeno ošetřit je před kontrolou s roztokem mýdla. Čerpadlo zvedne topný systém a vstřikuje vzduch do potrubí. Další akce jsou stejné jako v prvním případě. A nezapomeňte na bezpečnost.

Pokud během testu byly v topném systému nalezeny unikající látky nebo nárazy, jsou vyloučeny a znovu zkontrolovány. Tento postup lze opakovat více než jednou, dokud není systém zcela utěsněn. Obvykle tento proces provádí odborníci z veřejných nebo soukromých organizací, kteří mají přístup, znalosti a dovednosti, které mohou sledovat celou sekvenci procesu a zajistit bezpečnost. Poté můžete pokračovat v přípravě aktuálního kroku.

Co je to krimpování, proč je potřeba?

Akt krimpování - dokument s právní silou. Je to oficiální důkaz, že:

Ve formě zákona existuje několik bodů, které by měly být vyplněny co nejpřesněji a nejplněji. Konkrétně:

 • název objektu (dům, oblast), kde byla kontrola provedena;
 • čas a datum lisování;
 • místo testu (například topné těleso nebo uzel)
 • nástroje, kterými byl systém testován;
 • výsledky vizuální kontroly švů, kloubů, kohoutků;
 • hodnota pracovního tlaku a zatížení topného systému, doba trvání zatížení;
 • hodnoty zobrazené manometrem na konci zkoušky;
 • indikátory poklesu tlaku;
 • údaje o odstranění vad a úniku;
 • závěr o připravenosti systému provozu;
 • podpisy odpovědných stran.

Formy provedení hydraulického testování se mohou mírně lišit od forem pneumatického zalisování. Při výběru se můžete zaměřit na SNiP 3.05.04-85.

Každý vývojář si je vědom nutnosti testovat topný systém. SNiP řídí tento postup v závislosti na konfiguraci a složitosti topného okruhu.

Tato publikace podrobně projednává základní metody testování centralizovaných a autonomních systémů vytápění bytových a soukromých domů.

Cíl práce

V souladu s právními předpisy je třeba po dokončení montážních prací a důkladném mytí budov s BY provádět kontroly:

 • Zdraví a správná instalace každého jednotlivého prvku S.
 • Dodržování konstrukčních parametrů pro tlakové a tepelné zatížení.

Testování CO se provádí jednou ze dvou hlavních metod:

 • Hydrostatické tlakové zkoušky.
 • Manometrická metoda (stlačený vzduch).

Pro zkoušení CO jsou použity hydraulické a pneumatické kontroly. Pro ověření shody vypočítaného tepelného výkonu, správného a rovnoměrného ohřevu radiátorů a potrubí je třeba provést tepelné zkoušky topných systémů.

Hydrostatické testování

Hydraulické zkoušky topného systému jsou následující: od nejnižšího bodu na vratném potrubí (zpáteční vedení) se trasa plní kapalinou (vodou). To umožňuje co nejúčinnější odstranění vzduchu prostřednictvím otevřeného (automatického) odvzdušňovače a expanzní nádrže. Tento typ kontroly CO je považován za zcela bezpečný, protože je "v provozu" v nejbližších pracovních podmínkách. Je třeba si uvědomit, že v případě mimořádné události (odtlakování trasy) je možné zaplavit prostory.

Práce jsou prováděny ve dvou fázích:

 1. Dodávka vody pod tlakem rovnající se 1,25 vypočtených parametrů. Pro správná měření by tlak v potrubí neměl být menší než 1,5 MPa. Tento stupeň je považován za úspěšný, pokud tlak v potrubí neklesne o více než 0,5 kg / cm2 v průběhu 10 minut nebo více.
 2. Ve druhé fázi je úspěšně provedeno testování, pokud se tlak v obvodu nezmění během dalších 120 minut. nebo její pokles nepřesahuje 20 kPa.

Důležité: hydrostatické zkoušení se provádí bez generátoru tepla a expanzní nádoby.

Pára CO se kontroluje výlučně hydrostatickou metodou. Pokud vypočtené parametry odpovídají 0,07 MPa, pak se zkouška provádí s tlakem vody odpovídajícím 0,25 MPa.

Čerpadla jsou testována pouze při plnění potrubí vodou. Zpočátku se čerpadlo spouští po dobu 35 minut při volnoběhu po dobu 10-20 minut. Kontrola je považována za prošlou, pokud čerpadlo běželo v cyklu: 1 hodina a 6 hodin bez kritického ohřevu a vzhledu vnějšího šumu.

Pro kontrolu sestavy výtahu je třeba použít počáteční tlak nejméně 10 kg / cm2. Při úspěšném testování je převedena na pracovníka. Testování potrubí topných systémů by mělo probíhat v souladu s podmínkami regulovanými provozními pravidly elektráren č. 115, a to:

 • Kapalina, kterou je obvod naplněn, by neměl mít teplotu vyšší než 45 ° C a vzduch v místnosti by neměl být nižší než + 5 ° C.
 • Tlak 1.25 od pracovníka.

Po 10 minutách v tomto režimu poklesne tlak na provozní parametry a je zajištěna dostatečná doba pro kontrolu trasy (švy, spojování bodů potrubí, ventily apod.).

Je to důležité! Tlaková ztráta v panelu CO musí být 10 KPa nebo méně; v CO, vyrobené z polymerních materiálů - 60 KPa, v příštích 30 minutách.

Po dokončení práce je okruh propláchnut. Voda se vypouští skrz spojku umístěnou ve spodní části potrubí. Posledním krokem je proces plnění v procesu hydraulického zkoušení topného systému.

Tento dokument je podepsán oprávněnými zástupci zákazníka, dodavatele. V některých případech jsou testy CO prováděny za přítomnosti zástupců orgánů dohledu, kteří svůj akt podepsali. Příklad provedení hydraulického testování topného systému.

Kontrola pneumatického CO


Není-li možné splnit výše uvedené podmínky (například teplota okolního vzduchu bude nižší než 5 ° C nebo z nějakého důvodu není možné použít tekutinu v okruhu), pak zkontrolujte s CO se stlačeným vzduchem. Technika se prakticky neliší od výše uvedeného. Požadavky na následující:

Tlak v obvodu 100 KPa.

Je to důležité! Testování se považuje za úspěšné, jestliže nedochází k poklesu tlaku v obvodu o více než 10 kPa po dobu 5 minut.

 • Přítomnost tlakoměrů pro přesné určení tlaku v obvodu.
 • Problém spočívá v tom, že při pneumatickém zvlnění je poměrně obtížné určit místo úniku. To je důvod, proč většina specializovaných organizací aplikuje hydraulické zkoušky potrubí topných systémů.

  Tepelné zkoušky

  Tento typ auditu je prováděn za účelem určení účinnosti CO. Práce se provádějí se zavedením CO v provozu a / nebo při změně konfigurace topného okruhu. Hlavním předpokladem pro takovou kontrolu je dodávka chladicí kapaliny o teplotě nejméně + 60 ° C. Proces trvá asi 7 hodin, během kterého se pracuje na vyvážení CO a nastavení jeho prvků. Výsledky testů jsou zaznamenány v aktu, jehož vzorek je uveden níže.

  Při poskytování služeb pro splachování topného systému specializovanými společnostmi je nutná dokumentace provedené práce. Především je proveden odhad a uzavření smlouvy. Poté je vyplněn a podepsán certifikát mytí topného systému. V preventivních pracích je potřeba potrubí, radiátory a vložka. Technická stránka praní, stejně jako její dokumentární složka, mají vlastnosti.

  Postup vypláchnutí topného systému a jeho provedení

  Sekvence práce prováděné organizacemi, které se specializují na splachovací topné struktury, je následující:

  1. Kontrola zařízení. Posuzuje se jeho technický stav. Provádí se primární tlakové zkoušky a tlak by měl být 1,25násobek výkonu (minimální hodnota - 2 atmosféry). To je nezbytné, aby během provozu netěsnosti nevyvolaly konflikt se zákazníkem. Zjištěné nedostatky by měly být opraveny před vyplavováním.
  2. Zákon je vypracován pro provádění skrytých operací v procesu čištění prvků systému. Může se jednat například o demontáž radiátorů.
  3. Proveďte výběr technologie čištění topného systému. Jak ukázala praxe, nejčastěji používají hydro-pneumatické mytí pomocí buničiny tvořené vodou a stlačeným vzduchem pomocí speciálních. Mnohem častěji se jedná o chemické čištění.
  4. Vypočítat a učinit rozpočet na splachování topného systému. Náklady na práci zahrnují platbu za pronájem vybavení, za spotřebu činidel, palivo. Výpočet zohledňuje cenu práce, včetně skryté.
  5. Po vypracování odhadu vypracují smlouvu o proplachování topného systému, ve kterém jsou uvedeny některé aspekty, včetně nákladů na práci, závazků stran, včetně lhůt pro dokončení všech činností. Dokument často stanoví sankce za to, že lhůty byly narušeny nebo že kvalita služeb nesplňuje závazky.

  Důležitým bodem je místo, kde jsou strany odpovědné, protože umožňuje vyhnout se konfliktním situacím. Dokument také předepisuje postup pro jeho změnu a podmínky jejího ukončení.

 • Když je smlouva podepsána, pokračujte v práci sami na praní.
 • Po dokončení se provádí sekundární zvlnění topné konstrukce, aby se zkontrolovala její provozuschopnost.
 • Když práce skončí, zaplní vyplachování topného systému, na fotce je vzorek. Zákazník je buď přijímá, nebo hlásí, že podmínky smlouvy nejsou splněny. Kontroverzní body se rozhodují u soudů předepsaným způsobem.
 • Chemické splachování topných systémů

  Použitá složení jsou zlikvidována, ale protože nemohou být odváděny do kanalizace (reagencie mohou významně zkrátit jejich životnost), nejprve neutralizují přidáním alkalického roztoku do kyselých činidel a naopak.

  Hydropneumatické splachování topných systémů

  Tento způsob praní je považován za všestranný a levný, a proto se používá poměrně často. Pro jeho realizaci bude vyžadovat velké množství vody.

  Sekvence akcí je následující:

  • systém se začne resetovat - zpočátku od přívodu k návratu a pak v opačném směru;
  • k průtoku chladicí kapaliny přes ventil míchá proud stlačeného vzduchu přiváděný kompresorem. Výsledná buničina čistí vnitřní plochy kalu a částečně z usazenin;
  • v přítomnosti stoupaček jsou postupně promyty ve skupinách tak, aby tok buničiny nepokrýval více než 10 objektů. Je lepší, pokud bude počet stoupaček ve skupině menší. Promývání se provádí, dokud se kal, který se dostane do výboje, nestane průhledný.

  Při čištění vytápěcího systému se provádí nezávisle, je vhodné umývat stoupačky po jednom, a to nejen napájecího potrubí, ale i samotný radiátor bude proplachován.

  Příjem při splachování topného systému

  Podle pokynů je nutné zajistit, aby práce byla prováděna kvalitním způsobem, měly by být v ohřívacím uzlu a v různých částech sítě provedeny ploty chladicí kapaliny, aby mohla být vizuálně přesvědčena o průhlednosti vody a absenci velkého množství závěsů.

  Ale obvykle zástupci dodavatele tepla, při přijímání použití jiným způsobem. Společně s dodavatelem otevírají několik baterií ve vchodech a bytech tím, že odšroubují koncovky hluchých radiátorů a vizuálně posoudí, kolik je baterie zanesená ložiskem. Je povoleno malé množství kalu, ale nemělo by docházet k žádným pevným srážením.

  Po dokončení instalace, ale před začátkem dokončovacího procesu musí instalace provádět hydrostatické zkoušky topného systému. Podle výsledků hydrostatických zkoušek je zákon vypracován v souladu s formulářem stanoveným společným systémem hygienické údržby 73.13330.2012 "Vnitřní hygienické a technické systémy budovy". V souladu s regulační dokumentací je celý název zákona následující: hydrostatický nebo manometrický test úniku. V každodenním životě se tento dokument nazývá úkony hydraulického testování topného systému.

  Začínáme zaplňovat činnost hydraulického testování potrubí zadáním údajů o přesném názvu testovaného systému. Přesný název systému je uveden v návrhu (pracovní dokumentace). V dalším kroku vyplnění zákona uvedeme název objektu (informace o názvu naleznete v projektu nebo stavebním povolení). Dále vyplňte údaje na testovacím místě (název sídla) a datum schválení zákona.

  Po dokončení stropu zákona pokračujeme k zadávání údajů o složení přijímací komise. Komise by měla zahrnovat zástupce zákazníka, generálního dodavatele a montážní organizace. Více informací o vztahu účastníků ve stavebním procesu naleznete. Pro každého člena komise vstupujeme do zákona s následujícími údaji: název organizace a pozice, jméno a iniciály zástupce.

  V návaznosti na údaje o přijímací komisi uvedeme název organizace projektu a kód projektu, podle kterého byla práce provedena. Poté zapisujeme, že testy byly provedeny hydrostatickou metodou.

  1. Začínáme s provedením hydraulického testování vzorku, který je uveden na této stránce, tlaku, pro který byl potrubí testován. Tlak je indikován najednou ve dvou jednotkách měření - MPa a kg / cm2. Okamžitě uveďte dobu, po kterou byla provedena zkouška topného systému.

  2. Zaznamenejte hodnotu poklesu tlaku během testu. Data jsou zadána ve dvou jednotkách najednou - MPa a kg / cm2.

  3. Zjistěte přítomnost závad, které byly zjištěny během testu nebo po něm.

  Na základě získaných údajů přijímá přijímací výbor závěry o shodě nebo neshodě instalovaného topného systému s konstrukčními a regulačními dokumenty a také rozhodne, zda je potrubí uznáno za zkušební či nikoliv.

  Po dokončení testu podepíše akt hydraulického testování všichni členové komise. Změna formy aktu a odchylek od něj nejsou povoleny.

  Jak je vidět, proces plnění zákona o hydraulických zkouškách topení není komplikovaný, a pokud máte ještě otázky, neváhejte se jich zeptat v komentářích a my se jim pokusíme rychle odpovědět. Ujistěte se, že se přihlašujete k našemu zdroji v sociálních sítích a získávejte nová doporučení, jak udržet dokumentaci mezi prvními.

  Splachovací topné systémy jsou zapojeny do specializovaných organizací po předběžném uzavření příslušné smlouvy. Po dokončení splachování topných systémů. Vzorek a vzhled tohoto dokumentu závisí na komplexu událostí odborníků.

  Povinný postup

  Topné systémy jsou kombinací zařízení (čerpadel, kotlů, potrubí a radiátorů) určených k vytápění prostorů. Vzhledem k tomu, že ohřívaná voda se obvykle používá jako nosič tepla, jsou všechny části pokryty zevnitř hustou vrstvou znečištění. Někdy v trubkách dosahují tyto vklady více než padesát procent průřezu. To snižuje přenos tepla a snižuje teplotu uvnitř místnosti. Tento jev můžete bojovat dvěma způsoby:

  • výměna jednotlivých částí topného okruhu;
  • splachovací systém.

  Druhá možnost je považována za výhodnější, neboť nevyžaduje vážné konstruktivní zásahy. Poté, co byla přijata nezbytná opatření, měl by být vypracován akt splachovacích systémů vytápění, jehož vzorky mají odborníci ve formě připravených formulářů. Není nutné je objednat v tiskárně. Chcete-li to provést, můžete použít libovolné tiskové zařízení. Jak zaplnit akt vyplachovacího topného systému? Vzorek je obvykle standardní text, ve kterém jsou specificky vynechány samostatné povinné oddíly.

  Obvykle je to zástupce organizace zabývající se čištěním. Jaký je způsob splachování topných systémů? Vzorek formuláře začíná jeho jménem a datem jeho vytvoření. Dále jsou postupně uvedeny následující informace:

  1. Adresa objektu.
  2. Údaje o třech povinných účastnících, v jejichž přítomnosti se uskutečňuje tento postup (zákazník, zástupce servisní společnosti, odborník z úklidové organizace).
  3. Datum práce.
  4. Ze čtyř možností vyberte způsob, jakým byl systém vyčištěn.
  5. vody před a po práci. Použité množství a teplota jsou uvedeny samostatně.
  6. Kvalita práce.

  Veškeré údaje uvedené v zákoně končí s podpisy tří stran.

  Další práce

  Po vypláchnutí potrubí a jiných zařízení je žádoucí provést tlakovou zkoušku. Tento dodatečný postup vám umožní zkontrolovat těsnost celého systému a určit místa, kde může vzduch nebo voda jít ven. Takové akce nejsou nutné, ale velmi žádoucí. Odpovídají zájmům zákazníka i umělce. Po dokončení budou oba schopni ověřit kvalitu předchozí fáze. Provedení děl opraví akt praní a vzorek bude vypadat jako tabulka, ve které je sestaven seznam všech událostí držených během tohoto postupu.

  Pro každý z těchto bodů musí odborník uvést značku implementace. Nakonec, jak obvykle, zákazník a dodavatel podali své podpisy, což potvrzuje skutečnost, že se jedná o práci. Odborníci někdy nazývají tento postup hydraulickým testem, protože nejčastěji se takový test provádí pomocí vody. Předpokládá se, že vzduch může být nebezpečnější, pokud jsou zjištěny závažné poruchy. Proto mnozí raději jdou jednodušší cestou.

  Kontrola spolehlivosti

  Na jaře po ukončení topné sezóny se systém obvykle zachovává pro letní období. Před tím je třeba zkontrolovat. Toto opatření je poměrně často využíváno jako preventivní opatření poskytovateli služeb v bytových domích s více rodinami. To se nazývá hydropneumatické testování. Ze zařízení pro postup vyžaduje pouze čerpadlo s měřícím zařízením (tlakoměr). Práce se provádějí v následujícím pořadí:

  1. Nejprve musí být testovaný systém naplněn vodou.
  2. Pak musíte připojit tisk.
  3. Zkontrolujte rozchod.

  Kontrola se obvykle provádí během třiceti minut. Pokud se během této doby hodnoty nezmění, systém se považuje za hermetický. V opačném případě lze tvrdit, že má únik. Proto je nutné přijmout opatření k jeho odstranění. Po dokončení práce je vypracován předem připravený projekt hydropneumatického splachování topného systému. Vzorek je podobný všemu, co bylo popsáno dříve.

  Tento formulář také popisuje celý provedený postup s uvedením specifické hodnoty provedeného měření. Zákon je podepsán zástupci stran a je veden až do příštího testu.

  Top